Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 19. maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup halen Kurupelit yerleşkesindeki UZEM binasında hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Anabilim Dalı ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının % 50’si (ilgili ALES puan türünün en az 55 olması koşuluyla), lisans not ortalamasının % 40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u (yabancı dil puanı yoksa sıfır kabul edilir) alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir (21 Nisan 2013 Tarihli ve 28625 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans öğrencilerinin mezuniyet için 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Yüksek Lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek lisansı bitiren öğrenciler alanlarında -istenen koşulları sağlamaları halinde- öğretim görevlisi olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans bitiren öğrenciler doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin % 40’ı ve yarıyıl sınav puanının da % 60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Başarı notu 65’tir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Ana bilim dalının ya da ilişkili olan diğer birimlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan ve ciltlenmiş tezini enstitüye teslim eden öğrencilere mezuniyet koşullarını yerine getirmiş sayılır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefonu : +90 362 3121919
Faks : +90 362 4576081
Web : sosbilens.omu.edu.tr

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE601. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
TDE602. Edebiyat Akımları ve Modern Edebiyat Kuramları 3 0 0 3 7.5
TDE603 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri 3 0 0 3 7.5
TDE604. Edebi Eleştiri 3 0 0 3 7.5
TDE605. Yeni Türk Edebiyatında Türler 3 0 0 3 7.5
TDE606 Türk Şiir Bilgisi 3 0 0 3 7.5
TDE607. Karşılaştırmalı Edebiyat 3 0 0 3 7.5
TDE608 Osmanlıca Metinler 3 0 0 3 7.5
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TDE610 Çağdaş Türk Lehçeleri 3 0 0 3 7.5
TDE611 Genel Dilbilim 3 0 0 3 7.5
TDE612. Türk Dili Tarihi 3 0 0 3 7.5
TDE613. Harezm Türkçesi 3 0 0 3 7.5
TDE614. Karahanlı Türkçesi 3 0 0 3 7.5
TDE615 Türkiye Türkçesi Dilbilgisi Çözümlemeleri 3 0 0 3 7.5
TDE616 Eski Anadolu Türkçesi 3 0 0 3 7.5
TDE617. Türk Dünyası Halk Edebiyatı Örnekleri 3 0 0 3 7.5
TDE618 Türk Halk Hikayeciliği 3 0 0 3 7.5
TDE619 Tasavvufi Halk Edebiyatı Metinleri 3 0 0 3 7.5
TDE620. Geleneksel Türk Tiyatrosu 3 0 0 3 7.5
TDE621 Türk Halk İnançları 3 0 0 3 7.5
TDE622 Âşık Edebiyatı Geleneği 3 0 0 3 7.5
TDE623 Halk Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TDE624 Halk Edebiyatında Türler 3 0 0 3 7.5
TDE625. Sahada Folklor Derleme Metotları 3 0 0 3 7.5
TDE626 Halk Bilimi ve Medya 3 0 0 3 7.5
TDE627 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 3 0 0 3 7.5
TDE628 Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri 3 0 0 3 7.5
TDE629 E-Dergi E-Kitap E-Kütüphane E-Katalog 3 0 0 3 7.5
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TDE631 Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TDE632 Uygulamalı Aruz Bilgisi 3 0 0 3 7.5
TDE633 Divan Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TDE634 Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar 3 0 0 3 7.5
TDE635 Edebî Sanatlar 3 0 0 3 7.5
TDE636 Deyimbilimi 3 0 0 3 7.5
TDE637 Sözlükbilimi 3 0 0 3 7.5
TDE638 Edebi Hermenötik 3 0 0 3 7.5
TDE639 Türk Öykücülüğü (1870-1950) 3 0 0 3 7.5
TDE640 Türk Öykücülüğü (1950-2000) 3 0 0 3 7.5
TDE641 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Usul 3 0 0 3 7.5
TDE642 Yeni Türk Edebiyatı Terimleri 3 0 0 3 7.5
TDE643 Türkçede Kalıp Sözler 3 0 0 3 7.5
TDE644 İslam Öncesi Türk Yazı Sistemleri 3 0 0 3 7.5
TDE645 Tıbbî Anlatı 3 0 0 3 7.5
TDE646 Divan Şiirinde Tasavvuf 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE601. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
TDE602. Edebiyat Akımları ve Modern Edebiyat Kuramları 3 0 0 3 7.5
TDE603 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri 3 0 0 3 7.5
TDE604. Edebi Eleştiri 3 0 0 3 7.5
TDE605. Yeni Türk Edebiyatında Türler 3 0 0 3 7.5
TDE606 Türk Şiir Bilgisi 3 0 0 3 7.5
TDE607. Karşılaştırmalı Edebiyat 3 0 0 3 7.5
TDE608 Osmanlıca Metinler 3 0 0 3 7.5
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TDE610 Çağdaş Türk Lehçeleri 3 0 0 3 7.5
TDE611 Genel Dilbilim 3 0 0 3 7.5
TDE612. Türk Dili Tarihi 3 0 0 3 7.5
TDE613. Harezm Türkçesi 3 0 0 3 7.5
TDE614. Karahanlı Türkçesi 3 0 0 3 7.5
TDE615 Türkiye Türkçesi Dilbilgisi Çözümlemeleri 3 0 0 3 7.5
TDE616 Eski Anadolu Türkçesi 3 0 0 3 7.5
TDE617. Türk Dünyası Halk Edebiyatı Örnekleri 3 0 0 3 7.5
TDE618 Türk Halk Hikayeciliği 3 0 0 3 7.5
TDE619 Tasavvufi Halk Edebiyatı Metinleri 3 0 0 3 7.5
TDE620. Geleneksel Türk Tiyatrosu 3 0 0 3 7.5
TDE621 Türk Halk İnançları 3 0 0 3 7.5
TDE622 Âşık Edebiyatı Geleneği 3 0 0 3 7.5
TDE623 Halk Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TDE624 Halk Edebiyatında Türler 3 0 0 3 7.5
TDE625. Sahada Folklor Derleme Metotları 3 0 0 3 7.5
TDE626 Halk Bilimi ve Medya 3 0 0 3 7.5
TDE627 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 3 0 0 3 7.5
TDE628 Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri 3 0 0 3 7.5
TDE629 E-Dergi E-Kitap E-Kütüphane E-Katalog 3 0 0 3 7.5
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TDE631 Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TDE632 Uygulamalı Aruz Bilgisi 3 0 0 3 7.5
TDE633 Divan Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TDE634 Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar 3 0 0 3 7.5
TDE635 Edebî Sanatlar 3 0 0 3 7.5
TDE636 Deyimbilimi 3 0 0 3 7.5
TDE637 Sözlükbilimi 3 0 0 3 7.5
TDE638 Edebi Hermenötik 3 0 0 3 7.5
TDE639 Türk Öykücülüğü (1870-1950) 3 0 0 3 7.5
TDE640 Türk Öykücülüğü (1950-2000) 3 0 0 3 7.5
TDE641 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Usul 3 0 0 3 7.5
TDE642 Yeni Türk Edebiyatı Terimleri 3 0 0 3 7.5
TDE643 Türkçede Kalıp Sözler 3 0 0 3 7.5
TDE644 İslam Öncesi Türk Yazı Sistemleri 3 0 0 3 7.5
TDE645 Tıbbî Anlatı 3 0 0 3 7.5
TDE646 Divan Şiirinde Tasavvuf 3 0 0 3 7.5