Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır. Program 08.10.2009 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu'nun uygun görüşü ile 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere FELSEFE alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE’den;
1) Tezli yüksek lisans programları için en az 55 puana,
2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat başkanlığının önerisiyle Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.
Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurabileceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisansüstü öğrenciler mezuniyet için 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Yüksek Lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümü bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu bölümü bitiren öğrenciler doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40’ı ile yarıyıl sınav puanının % 60 ‘ı uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan öğrencilere FELSEFE alanında yüksek lisans diploması verilir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Telefonu : +90 362 3121919
Faks : +90 362 4576081
Web: http://www.omu.edu.tr/a/tr/akademikbirimler/fakulte/Fen-Edebiyat/

Bölüm Olanakları

Felsefe Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi binasının D Blok- 1. Katında hizmet vermekte olup, bölümde 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL601 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -I: Platon Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL602 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -II: Aristoteles Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL603 Kant Felsefesi -I: Teorik Felsefe Metinleri 3 0 0 3 7.5
FEL604 Kant Felsefesi -II: Pratik Felsefe Metinleri 3 0 0 3 7.5
FEL605 Alman İdealizmi: Hegel Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL606 Nietzsche Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL607 Varoluş Sorunu 3 0 0 3 7.5
FEL608 Yapısalcılık ve Yapısalcı Kuramlar 3 0 0 3 7.5
FEL609 Felsefede Epistemoloji Sorunları 3 0 0 3 7.5
FEL610 Bilim Felsefesi Sorunları 3 0 0 3 7.5
FEL611 Etik Kuramlar 3 0 0 3 7.5
FEL612 Frankfurt Okulu 3 0 0 3 7.5
FEL613 Yorumsamacı Gelenek 3 0 0 3 7.5
FEL614 Metafizik 3 0 0 3 7.5
FEL615 Estetik 3 0 0 3 7.5
FEL616 Sanat Kuramları 3 0 0 3 7.5
FEL617 Siyaset Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL618 Analitik Felsefe 3 0 0 3 7.5
FEL619 Sosyal Bilimler Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL620 Felsefede Yöntem Bilgisi 3 0 0 3 7.5
FEL621 Felsefi Antropoloji 3 0 0 3 7.5
FEL622 Felsefi Bir Problem Olarak İletişim 3 0 0 3 7.5
FEL623 Felsefede Ontoloji Problemi 3 0 0 3 7.5
FEL624 Fizik-Felsefe İlişkisi 3 0 0 3 7.5
FEL625 Yeni Plâtonculuk ve Etkileri 3 0 0 3 7.5
FEL626 Klasik Doğu Felsefesi Metinleri 3 0 0 3 7.5
FEL627 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 3 0 0 3 7.5
FEL628 Ortaçağ Meşşai ve İşraki Felsefe Ekolleri 3 0 0 3 7.5
FEL629 Tanzimat Dönemi Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL630 Cumhuriyet Dönemi Felsefesi Felsefi Temelleri 3 0 0 3 7.5
FEL631 Türkiye'de Din Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL632 Eğitim Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL633 Din-Bilim İlişkisi 3 0 0 3 7.5
FEL634 Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar 3 0 0 3 7.5
FEL635 Ahlak Metafiziği 3 0 0 3 7.5
FEL636 Eski Yunan Felsefesinde Eros ve Philia 3 0 0 3 7.5
FEL637 İslam Kültüründe Felsefenin Krizi 3 0 0 3 7.5
FEL638 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 0
FEL639 Fenomenoloji Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
FEL640 Postmodern Düşünce 3 0 0 3 7.5
FEL641 Yapısöküm 3 0 0 3 7.5
FEL642 Felsefenin Meşruluğu Sorunu 3 0 0 3 7.5
FEL643 Kuşkuculuk (Skeptisizm) 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL601 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -I: Platon Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL602 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -II: Aristoteles Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL603 Kant Felsefesi -I: Teorik Felsefe Metinleri 3 0 0 3 7.5
FEL604 Kant Felsefesi -II: Pratik Felsefe Metinleri 3 0 0 3 7.5
FEL605 Alman İdealizmi: Hegel Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL606 Nietzsche Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL607 Varoluş Sorunu 3 0 0 3 7.5
FEL608 Yapısalcılık ve Yapısalcı Kuramlar 3 0 0 3 7.5
FEL609 Felsefede Epistemoloji Sorunları 3 0 0 3 7.5
FEL610 Bilim Felsefesi Sorunları 3 0 0 3 7.5
FEL611 Etik Kuramlar 3 0 0 3 7.5
FEL612 Frankfurt Okulu 3 0 0 3 7.5
FEL613 Yorumsamacı Gelenek 3 0 0 3 7.5
FEL614 Metafizik 3 0 0 3 7.5
FEL615 Estetik 3 0 0 3 7.5
FEL616 Sanat Kuramları 3 0 0 3 7.5
FEL617 Siyaset Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL618 Analitik Felsefe 3 0 0 3 7.5
FEL619 Sosyal Bilimler Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL620 Felsefede Yöntem Bilgisi 3 0 0 3 7.5
FEL621 Felsefi Antropoloji 3 0 0 3 7.5
FEL622 Felsefi Bir Problem Olarak İletişim 3 0 0 3 7.5
FEL623 Felsefede Ontoloji Problemi 3 0 0 3 7.5
FEL624 Fizik-Felsefe İlişkisi 3 0 0 3 7.5
FEL625 Yeni Plâtonculuk ve Etkileri 3 0 0 3 7.5
FEL626 Klasik Doğu Felsefesi Metinleri 3 0 0 3 7.5
FEL627 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 3 0 0 3 7.5
FEL628 Ortaçağ Meşşai ve İşraki Felsefe Ekolleri 3 0 0 3 7.5
FEL629 Tanzimat Dönemi Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL630 Cumhuriyet Dönemi Felsefesi Felsefi Temelleri 3 0 0 3 7.5
FEL631 Türkiye'de Din Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL632 Eğitim Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL633 Din-Bilim İlişkisi 3 0 0 3 7.5
FEL634 Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar 3 0 0 3 7.5
FEL635 Ahlak Metafiziği 3 0 0 3 7.5
FEL636 Eski Yunan Felsefesinde Eros ve Philia 3 0 0 3 7.5
FEL637 İslam Kültüründe Felsefenin Krizi 3 0 0 3 7.5
FEL638 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FEL639 Fenomenoloji Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
FEL640 Postmodern Düşünce 3 0 0 3 7.5
FEL641 Yapısöküm 3 0 0 3 7.5
FEL642 Felsefenin Meşruluğu Sorunu 3 0 0 3 7.5
FEL643 Kuşkuculuk (Skeptisizm) 3 0 0 3 7.5