Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim dallarından biridir.

Kazanılan Derece

Bu anabilim dalını başarıyla bitiren öğrenci alanında uzman olur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. (21 Nisan 2013 Tarihli ve 28625 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmelerin tanınması yukarıda adı geçen ilgili yönetmeliğin 13-14-15. maddelerine göre değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir diplomaya veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

Program Profili

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Din Eğitimi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi bilim dallarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar aldıkları doktora diploması ile alanlarının doktora derecesinde uzmanı olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programı mezunları istedikleri takdirde öğretim üyeliğine başvurabilirler veya alanlarında ilgili hazırlıkları yaparak doçentlik sınavına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bu programın sınavları yukarıda değinilen ilgili yönetmeliğin 23-24. maddelerine göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Yükümlü oldukları dersleri ve tezi başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bu programı başkanı Anabilim Dalı Başkanıdır. Adres: Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, OMÜ İlahiyat Fakültesi Kurupelit-Atakum/SAMSUN. Tel: 03624576084; Fax: 03624576083.

Bölüm Olanakları

Anabilim dalının faaliyet gösterdiği İlahiyat Fakültesine ait dersliklerde sesli ders sunum olanakları bulunmaktadır. Ayrıca fakülte bünyesinde bulunan kütüphane de öğrencilere hizmet vermektedir. Düzenli olarak konferanslar, seminerler sunulmaktadır. Fakülte bünyesinde 2 anfi, 17 dershane, seminer, 370 kişilik konferans ve okuma salonları ile 1 adet bilgisayar laboratuarı mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67622 Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, FDB alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırmalarla uzman düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşma yeteneği kazanmasını sağlamak.
2 67623 Din bilimleri alanında yaptığı araştırmalarda sadece bilgi nakli, sentezi ve analizi yerine, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleyerek, ülkemiz şartlarına göre yeniden kurgulayabilme yeteneğini kazanmak.
3 67625 Din bilimlerine yönelik alanlardaki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği kazanmak.
4 67626 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası çalışma alışkanlığı kazanarak, kendi başına ilmi bir çalışma yapabilme yeteneğine sahip olmak.
5 67630 Kendi çalıştığı alanda uzmanlaşarak, bu alanda çalışacaklara rehberlik edecek yetkinliğe sahip olmak.
6 67627 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri, karşılaştırmalı olarak bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisini elde etmek.
7 67628 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçları bireysel, toplumsal ve küresel ölçekte ele alıp, etkili bir şekilde kullanabilme yeteneği geliştirebilmelidir.
8 67629 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, yazılı ve sözlü iletişim kurabilme yetkinliğini elde etmek.
9 67624 Din bilimlerine ilişkin yaptığı araştırmalarda, konunun seçiminden sonuçlandırılmasına kadarki geçen tüm aşamalarda etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisine sahip olmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FDB701 Birey ve Toplum 3 0 0 3 7.5
FDB702. Ruh Sağlığı ve Dini İnanç 3 0 0 3 7.5
FDB703. Psikolojik Ekoller 3 0 0 3 7.5
FDB704. Kur’an’a Göre İnsan Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
FDB705. Dini ve Ahlaki Kişilik 3 0 0 3 7.5
FDB706. Psikanalistler ve Din 3 0 0 3 7.5
FDB707 Kişilik Kuramları 3 0 0 3 7.5
FDB709. Tasavvuf Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
FDB710. İman, İbadet ve Davranış İlişkileri 3 0 0 3 7.5
FDB711 Stres ve Dini Başaçıkma 3 0 0 3 7.5
FDB712 Ahlak Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB713. Din Eğitiminin Felsefi Temelleri 3 0 0 3 7.5
FDB714 Din Eğitiminin Psikolojik Temelleri 3 0 0 3 7.5
FDB715. Din Eğitiminde Çağdaş Akımlar 3 0 0 3 7.5
FDB716 Din ve Ahlak Eğitiminde Bazı Çağdaş Konular 3 0 0 3 7.5
FDB717 Çağdaş Din Eğitimi Kuramları 3 0 0 3 7.5
FDB718 Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB719. Yetişkin Din Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB720. İslam Filozoflarında Felsefe ve Din 3 0 0 3 7.5
FDB721 Kuşaklararası Din Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB722 Dini Çoğulculuk ve Din Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB723. Küreselleşme ve Din Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB724 Postmodernizm ve Din 3 0 0 3 7.5
FDB725. Din Eğitiminin Sosyolojik Temelleri 3 0 0 3 7.5
FDB726 Yoksulluk Kültürü ve Din İlişkileri 3 0 0 3 7.5
FDB727 Sosyo-Kültürel Değişmenin Dini Yorumlara Etkisi 3 0 0 3 7.5
FDB728. Çağdaş Sosyal Teori ve Din 3 0 0 3 7.5
FDB729 Sosyal Değişme ve Din 3 0 0 3 7.5
FDB730 Türk Toplum Yapısı 3 0 0 3 7.5
FDB731 Çağdaş Sosyoloji Kuramları 3 0 0 3 7.5
FDB732. Dini Gruplar Sosyolojisi 3 0 0 3 7.5
FDB733. Din ve Devlet İlişkileri 3 0 0 3 7.5
FDB734. Küreselleşme Din İlişkileri 3 0 0 3 7.5
FDB735. Avrupa’da Türk Kimliği 3 0 0 3 7.5
FDB736 Klasik Sosyoloji Kuramları 3 0 0 3 7.5
FDB737 Çağdaş İslam Düşüncesinin Sorunları 3 0 0 3 7.5
FDB738. Farabi ve İbn Sina’nın Peygamberlik Kuramı 3 0 0 3 7.5
FDB739. Farabi ve İbn Sina’da Varlık ve Öz Problemi 3 0 0 3 7.5
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 3 0 0 3 7.5
FDB741 Din Dili 3 0 0 3 7.5
FDB742 Din-Bilim İlişkisi 3 0 0 3 7.5
FDB743. Din- Ahlak İlişkisi 3 0 0 3 7.5
FDB744 Kötülük ve İnsan Hürriyeti 3 0 0 3 7.5
FDB745. Varoluşçuluk ve Din 3 0 0 3 7.5
FDB746 Dini Ahlak ve Küresel Ahlaki Sorunlar 3 0 0 3 7.5
FDB747 Dini Tecrübe ve Maneviyat 3 0 0 3 7.5
FDB748 Etik Kuramlar ve Uygulamalı Ahlak 3 0 0 3 7.5
FDB749 Retorik ve İkna 3 0 0 3 7.5
FDB750 Kutsal Kitap Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
FDB751 Mitoloji 3 0 0 3 7.5
FDB752 Dinler Teolojisi 3 0 0 3 7.5
FDB753 Dünya Dinlerinde Kurtuluş ve Eskatolojik İnançlar 3 0 0 3 7.5
FDB754 Hıristiyan Teolojisi 3 0 0 3 7.5
FDB755. Yeni Dinsel Hareketler 3 0 0 3 7.5
FDB756 Yahudi Teolojisi 3 0 0 3 7.5
FDB757 Modern Batılı Teolojiler 3 0 0 3 7.5
FDB758. Türkiye’de Dindarlık Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
FDB759 Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Eğitim ve Din Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB760 Tasavvuf Geleneğinde Eğitim ve Din Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB761 Yüksek Din Öğretimi 3 0 0 3 7.5
FDB762 Din Bilimlerinde İleri Araştırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FDB701 Birey ve Toplum 3 0 0 3 7.5
FDB702. Ruh Sağlığı ve Dini İnanç 3 0 0 3 7.5
FDB703. Psikolojik Ekoller 3 0 0 3 7.5
FDB704. Kur’an’a Göre İnsan Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
FDB705. Dini ve Ahlaki Kişilik 3 0 0 3 7.5
FDB706. Psikanalistler ve Din 3 0 0 3 7.5
FDB707 Kişilik Kuramları 3 0 0 3 7.5
FDB709. Tasavvuf Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
FDB710. İman, İbadet ve Davranış İlişkileri 3 0 0 3 7.5
FDB711 Stres ve Dini Başaçıkma 3 0 0 3 7.5
FDB712 Ahlak Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB713. Din Eğitiminin Felsefi Temelleri 3 0 0 3 7.5
FDB714 Din Eğitiminin Psikolojik Temelleri 3 0 0 3 7.5
FDB715. Din Eğitiminde Çağdaş Akımlar 3 0 0 3 7.5
FDB716 Din ve Ahlak Eğitiminde Bazı Çağdaş Konular 3 0 0 3 7.5
FDB717 Çağdaş Din Eğitimi Kuramları 3 0 0 3 7.5
FDB718 Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB719. Yetişkin Din Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB720. İslam Filozoflarında Felsefe ve Din 3 0 0 3 7.5
FDB721 Kuşaklararası Din Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB722 Dini Çoğulculuk ve Din Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB723. Küreselleşme ve Din Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB724 Postmodernizm ve Din 3 0 0 3 7.5
FDB725. Din Eğitiminin Sosyolojik Temelleri 3 0 0 3 7.5
FDB726 Yoksulluk Kültürü ve Din İlişkileri 3 0 0 3 7.5
FDB727 Sosyo-Kültürel Değişmenin Dini Yorumlara Etkisi 3 0 0 3 7.5
FDB728. Çağdaş Sosyal Teori ve Din 3 0 0 3 7.5
FDB729 Sosyal Değişme ve Din 3 0 0 3 7.5
FDB730 Türk Toplum Yapısı 3 0 0 3 7.5
FDB731 Çağdaş Sosyoloji Kuramları 3 0 0 3 7.5
FDB732. Dini Gruplar Sosyolojisi 3 0 0 3 7.5
FDB733. Din ve Devlet İlişkileri 3 0 0 3 7.5
FDB734. Küreselleşme Din İlişkileri 3 0 0 3 7.5
FDB735. Avrupa’da Türk Kimliği 3 0 0 3 7.5
FDB736 Klasik Sosyoloji Kuramları 3 0 0 3 7.5
FDB737 Çağdaş İslam Düşüncesinin Sorunları 3 0 0 3 7.5
FDB738. Farabi ve İbn Sina’nın Peygamberlik Kuramı 3 0 0 3 7.5
FDB739. Farabi ve İbn Sina’da Varlık ve Öz Problemi 3 0 0 3 7.5
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 3 0 0 3 7.5
FDB741 Din Dili 3 0 0 3 7.5
FDB742 Din-Bilim İlişkisi 3 0 0 3 7.5
FDB743. Din- Ahlak İlişkisi 3 0 0 3 7.5
FDB744 Kötülük ve İnsan Hürriyeti 3 0 0 3 7.5
FDB745. Varoluşçuluk ve Din 3 0 0 3 7.5
FDB746 Dini Ahlak ve Küresel Ahlaki Sorunlar 3 0 0 3 7.5
FDB747 Dini Tecrübe ve Maneviyat 3 0 0 3 7.5
FDB748 Etik Kuramlar ve Uygulamalı Ahlak 3 0 0 3 7.5
FDB749 Retorik ve İkna 3 0 0 3 7.5
FDB750 Kutsal Kitap Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
FDB751 Mitoloji 3 0 0 3 7.5
FDB752 Dinler Teolojisi 3 0 0 3 7.5
FDB753 Dünya Dinlerinde Kurtuluş ve Eskatolojik İnançlar 3 0 0 3 7.5
FDB754 Hıristiyan Teolojisi 3 0 0 3 7.5
FDB755. Yeni Dinsel Hareketler 3 0 0 3 7.5
FDB756 Yahudi Teolojisi 3 0 0 3 7.5
FDB757 Modern Batılı Teolojiler 3 0 0 3 7.5
FDB758. Türkiye’de Dindarlık Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
FDB759 Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Eğitim ve Din Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB760 Tasavvuf Geleneğinde Eğitim ve Din Eğitimi 3 0 0 3 7.5
FDB761 Yüksek Din Öğretimi 3 0 0 3 7.5
FDB762 Din Bilimlerinde İleri Araştırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5