Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim dallarından biridir.

Kazanılan Derece

Bu anabilim dalını başarıyla bitiren öğrenci alanında uzman olur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si(ALES en az 55 puan olması koşuluyla), lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u(yabancı dil puanı yoksa sıfır kabul edilir) alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir (21 Nisan 2013 Tarihli ve 28625 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmelerin tanınması yukarıda adı geçen ilgili yönetmeliğin 13-14-15. maddelerine göre değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

Program Profili

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Din Eğitimi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi bilim dallarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar aldıkları yüksek lisans diploması ile alanlarının uzmanı olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programı mezunları istedikleri takdirde doktora eğitim programına da başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bu programın sınavları yukarıda değinilen ilgili yönetmeliğin 23-24. maddelerine göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Yükümlü oldukları dersleri ve tezi başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bu programı başkanı Anabilim Dalı Başkanıdır. Adres: Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, OMÜ İlahiyat Fakültesi Kurupelit-Atakum/SAMSUN. Tel: 03624576084; Fax: 03624576083.

Bölüm Olanakları

Anabilim dalının faaliyet gösterdiği İlahiyat Fakültesine ait dersliklerde sesli ders sunum olanakları bulunmaktadır. Ayrıca fakülte bünyesinde bulunan kütüphane de öğrencilere hizmet vermektedir. Düzenli olarak konferanslar, seminerler sunulmaktadır. Fakülte bünyesinde 2 anfi, 17 dershane, seminer, 370 kişilik konferans ve okuma salonları ile 1 adet bilgisayar laboratuarı mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FDB601 Kişilik ve Karakter Portreleri 3 0 0 3 6
FDB602 Din Değiştirme Psikolojisi 2 0 0 2 6
FDB602. Din Değiştirme Psikolojisi 3 0 0 3 6
FDB603 Dini İnanç ve Düşüncenin Gelişimi 2 0 0 2 6
FDB603. Dini İnanç ve Düşüncenin Gelişimi 3 0 0 3 6
FDB604 Parapsikoloji 3 0 0 3 6
FDB605 Temel Psikolojik Kavramlar 3 0 0 3 6
FDB606 Anormal Dini Belirtiler 2 0 0 2 6
FDB606. Anormal Dini Belirtiler 3 0 0 3 6
FDB607 Din ve Psikoloji İlişkisi 2 0 0 2 6
FDB607. Din ve Psikoloji İlişkisi 3 0 0 3 6
FDB608 Dua ve Tövbe Psikolojisi 2 0 0 2 6
FDB608. Dua ve Tövbe Psikolojisi 3 0 0 3 6
FDB609 Dini Danışma ve Rehberlik 2 0 0 2 6
FDB609. Dini Danışma ve Rehberlik 3 0 0 3 6
FDB610 Psikoterapide Kuramlar 3 0 0 3 6
FDB611 Dini Danışmanlık Alanları 3 0 0 3 6
FDB612 Din ve Ahlak Eğitiminde Yöntemler 3 0 0 3 6
FDB613 Din Öğretimi Teknolojileri ve Materyalleri 3 0 0 3 6
FDB614 Sosyal Bilimlerde Alan Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
FDB615 Din Eğitimi Programları ve Öğretimi 2 0 0 2 6
FDB615. Din Eğitimi Programları ve Öğretimi 3 0 0 3 0
FDB616 Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB617 Çevre Ahlakı ve Din Eğitimi 2 0 0 2 6
FDB617. Çevre Ahlakı ve Din Eğitimi 3 0 0 3 0
FDB618 Din Bilimleri İçin Spss Uygulamalı İstatistik Teknikler 3 0 0 3 6
FDB619 İslam'da Eğitim ve Öğretim Tarihi 3 0 0 3 6
FDB620 İletişim ve Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB621 Çocukluk Dönemi Din Eğitimi 2 0 0 2 6
FDB622 Gençlik Dönemi Din Eğitimi 2 0 0 2 6
FDB622. Gençlik Dönemi Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB623 Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi 2 0 0 2 6
FDB623. Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB624 Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretiminin Temel Problemleri 3 0 0 3 6
FDB625 Kur'an ve Sünnet'Te Eğitimin Temelleri 3 0 0 3 6
FDB626 Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB627 Temel Sosyolojik Kavramlar 3 0 0 3 6
FDB628 Din ve Toplumsal Kurumlar 3 0 0 3 6
FDB629 Kur'an'da Sosyal Değişme 2 0 0 2 6
FDB629. Kur’an’da Sosyal Değişme 3 0 0 3 6
FDB630 Sosyal Şiddet 2 0 0 2 6
FDB630. Sosyal Şiddet 3 0 0 3 6
FDB631 Sosyalleşme ve Din 2 0 0 2 6
FDB631. Sosyalleşme ve Din 3 0 0 3 6
FDB632 Türkiye'de Kadın Sorunları 2 0 0 2 6
FDB632. Türkiye’de Kadın Araştırmaları 3 0 0 3 6
FDB633 Meslek Ahlakı ve Dini Zihniyet 2 0 0 2 6
FDB633. Meslek Ahlakı ve Dini Zihniyet 3 0 0 3 6
FDB634 Sivil Toplum-Din İlişkileri 2 0 0 2 6
FDB634. Sivil Toplum-Din İlişkileri 3 0 0 3 6
FDB635 Din ve Kültür İlişkileri 2 0 0 2 6
FDB635. Din ve Kültür İlişkileri 3 0 0 3 6
FDB636 Din ve Modernizm 2 0 0 2 6
FDB636. Din ve Modernizm 3 0 0 3 6
FDB637 Klasik Sosyal Teori ve Din 3 0 0 3 6
FDB638 İslam Felsefesinin Temel Problemleri 3 0 0 3 6
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 2 0 0 2 6
FDB639. Farabi ve İbn Sina’ya Göre Dış Alem 3 0 0 3 6
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 2 0 0 2 6
FDB640. İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 3 0 0 3 6
FDB641 Felsefi Hermenötiğe Giriş 3 0 0 3 6
FDB642 Metinlerle İslam Ahlakı ve Felsefesi 3 0 0 3 6
FDB643 Din Felsefesi Tarihi 2 0 0 2 6
FDB643. Din Felsefesi Tarihi 3 0 0 3 0
FDB644 Din-Felsefe İlişkisi ve Bilgelik 3 0 0 3 6
FDB645 Etik ve Estetik Değerler 3 0 0 3 6
FDB646 Sistematik Felsefe 3 0 0 3 6
FDB647 Ölümsüzlük Problemi 3 0 0 3 6
FDB648 Dini Epistemoloji 2 0 0 2 6
FDB648. Dini Epistemoloji 3 0 0 3 6
FDB649 Tanrı-Evren İlişkisi 2 0 0 2 6
FDB649. Tanrı-Evren İlişkisi 3 0 0 3 6
FDB650 İnformel Mantık ve Tartışma Metotları 3 0 0 3 6
FDB651 Din Fenomenolojisi 3 0 0 3 6
FDB652 Dinler Tarihi Metodolojileri 3 0 0 3 6
FDB653 Dinler ve Kültürlerarası Diyalog 3 0 0 3 6
FDB654 Hıristiyanlık Tarihi 3 0 0 3 6
FDB655 Anadolu İnançları 2 0 0 2 6
FDB655. Anadolu İnançları 3 0 0 3 6
FDB656 Yahudilik Tarihi 2 0 0 2 6
FDB656. Yahudilik Tarihi 3 0 0 3 6
FDB657 Hint Kökenli Dinler 3 0 0 3 6
FDB658 Antropoloji ve Halk İnançları 3 0 0 3 6
FDB659 Klasik Dinler Tarihi Metinleri 3 0 0 3 6
FDB660 Din Bilimlerinde Alan Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 3 0 0 3 6
FDB663. Değerler Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB665 Klasik Din Eğitimi Metinlerine Giriş 3 0 0 3 6
FDB739. Farabi ve İbn Sina’da Varlık ve Öz Problemi 3 0 0 3 6
FDB743. Din- Ahlak İlişkisi 3 0 0 3 6
FDB745. Varoluşçuluk ve Din 3 0 0 3 6
FDB755. Yeni Dinsel Hareketler 3 0 0 3 6
FDB758. Türkiye’de Dindarlık Araştırmaları 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FDB601 Kişilik ve Karakter Portreleri 3 0 0 3 6
FDB602 Din Değiştirme Psikolojisi 2 0 0 2 6
FDB602. Din Değiştirme Psikolojisi 3 0 0 3 6
FDB603 Dini İnanç ve Düşüncenin Gelişimi 2 0 0 2 6
FDB603. Dini İnanç ve Düşüncenin Gelişimi 3 0 0 3 6
FDB604 Parapsikoloji 3 0 0 3 6
FDB605 Temel Psikolojik Kavramlar 3 0 0 3 6
FDB606 Anormal Dini Belirtiler 2 0 0 2 6
FDB606. Anormal Dini Belirtiler 3 0 0 3 6
FDB607 Din ve Psikoloji İlişkisi 2 0 0 2 6
FDB607. Din ve Psikoloji İlişkisi 3 0 0 3 6
FDB608 Dua ve Tövbe Psikolojisi 2 0 0 2 6
FDB608. Dua ve Tövbe Psikolojisi 3 0 0 3 6
FDB609 Dini Danışma ve Rehberlik 2 0 0 2 6
FDB609. Dini Danışma ve Rehberlik 3 0 0 3 6
FDB610 Psikoterapide Kuramlar 3 0 0 3 6
FDB611 Dini Danışmanlık Alanları 3 0 0 3 6
FDB612 Din ve Ahlak Eğitiminde Yöntemler 3 0 0 3 6
FDB613 Din Öğretimi Teknolojileri ve Materyalleri 3 0 0 3 6
FDB614 Sosyal Bilimlerde Alan Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
FDB615 Din Eğitimi Programları ve Öğretimi 2 0 0 2 6
FDB615. Din Eğitimi Programları ve Öğretimi 3 0 0 3 0
FDB616 Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB617 Çevre Ahlakı ve Din Eğitimi 2 0 0 2 6
FDB617. Çevre Ahlakı ve Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB618 Din Bilimleri İçin Spss Uygulamalı İstatistik Teknikler 3 0 0 3 6
FDB619 İslam'da Eğitim ve Öğretim Tarihi 3 0 0 3 6
FDB620 İletişim ve Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB621 Çocukluk Dönemi Din Eğitimi 2 0 0 2 6
FDB622 Gençlik Dönemi Din Eğitimi 2 0 0 2 6
FDB622. Gençlik Dönemi Din Eğitimi 3 0 0 3 0
FDB623 Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi 2 0 0 2 6
FDB623. Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB624 Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretiminin Temel Problemleri 3 0 0 3 6
FDB625 Kur'an ve Sünnet'Te Eğitimin Temelleri 3 0 0 3 6
FDB626 Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB627 Temel Sosyolojik Kavramlar 3 0 0 3 6
FDB628 Din ve Toplumsal Kurumlar 3 0 0 3 6
FDB629 Kur'an'da Sosyal Değişme 2 0 0 2 6
FDB629. Kur’an’da Sosyal Değişme 3 0 0 3 6
FDB630 Sosyal Şiddet 2 0 0 2 6
FDB630. Sosyal Şiddet 3 0 0 3 6
FDB631 Sosyalleşme ve Din 2 0 0 2 6
FDB631. Sosyalleşme ve Din 3 0 0 3 6
FDB632 Türkiye'de Kadın Sorunları 2 0 0 2 6
FDB632. Türkiye’de Kadın Araştırmaları 3 0 0 3 6
FDB633 Meslek Ahlakı ve Dini Zihniyet 2 0 0 2 6
FDB633. Meslek Ahlakı ve Dini Zihniyet 3 0 0 3 6
FDB634 Sivil Toplum-Din İlişkileri 2 0 0 2 6
FDB634. Sivil Toplum-Din İlişkileri 3 0 0 3 0
FDB635 Din ve Kültür İlişkileri 2 0 0 2 6
FDB635. Din ve Kültür İlişkileri 3 0 0 3 6
FDB636 Din ve Modernizm 2 0 0 2 6
FDB636. Din ve Modernizm 3 0 0 3 6
FDB637 Klasik Sosyal Teori ve Din 3 0 0 3 6
FDB638 İslam Felsefesinin Temel Problemleri 3 0 0 3 6
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 2 0 0 2 6
FDB639. Farabi ve İbn Sina’ya Göre Dış Alem 3 0 0 3 6
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 2 0 0 2 6
FDB640. İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 3 0 0 3 6
FDB641 Felsefi Hermenötiğe Giriş 3 0 0 3 6
FDB642 Metinlerle İslam Ahlakı ve Felsefesi 3 0 0 3 6
FDB643 Din Felsefesi Tarihi 2 0 0 2 6
FDB643. Din Felsefesi Tarihi 3 0 0 3 6
FDB644 Din-Felsefe İlişkisi ve Bilgelik 3 0 0 3 6
FDB645 Etik ve Estetik Değerler 3 0 0 3 6
FDB646 Sistematik Felsefe 3 0 0 3 6
FDB647 Ölümsüzlük Problemi 3 0 0 3 6
FDB648 Dini Epistemoloji 2 0 0 2 6
FDB648. Dini Epistemoloji 3 0 0 3 6
FDB649 Tanrı-Evren İlişkisi 2 0 0 2 6
FDB649. Tanrı-Evren İlişkisi 3 0 0 3 6
FDB650 İnformel Mantık ve Tartışma Metotları 3 0 0 3 6
FDB651 Din Fenomenolojisi 3 0 0 3 6
FDB652 Dinler Tarihi Metodolojileri 3 0 0 3 6
FDB653 Dinler ve Kültürlerarası Diyalog 3 0 0 3 6
FDB654 Hıristiyanlık Tarihi 3 0 0 3 6
FDB655 Anadolu İnançları 2 0 0 2 6
FDB655. Anadolu İnançları 3 0 0 3 6
FDB656 Yahudilik Tarihi 2 0 0 2 6
FDB656. Yahudilik Tarihi 3 0 0 3 6
FDB657 Hint Kökenli Dinler 3 0 0 3 6
FDB658 Antropoloji ve Halk İnançları 3 0 0 3 6
FDB659 Klasik Dinler Tarihi Metinleri 3 0 0 3 6
FDB660 Din Bilimlerinde Alan Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 3 0 0 3 6
FDB663. Değerler Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB665 Klasik Din Eğitimi Metinlerine Giriş 3 0 0 3 6
FDB739. Farabi ve İbn Sina’da Varlık ve Öz Problemi 3 0 0 3 6
FDB743. Din- Ahlak İlişkisi 3 0 0 3 6
FDB745. Varoluşçuluk ve Din 3 0 0 3 6
FDB755. Yeni Dinsel Hareketler 3 0 0 3 6
FDB758. Türkiye’de Dindarlık Araştırmaları 3 0 0 3 6