Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim dallarından biridir.

Kazanılan Derece

Bu Programı başarıyla bitiren öğrenci Bilim Doktoru unvanını alır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans
not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen
adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. (21 Nisan 2013 Tarihli ve
28625 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmelerin tanınması ilgili yönetmeliğin 13-14-15. maddelerine göre değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, Türk Din Musikisi ve Türk İslam Edebiyatı bilim dallarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar alanlarında Bilim Doktoru unvanı alıp Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Üyesi olabilme imkanı elde ederler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olanlar istedikleri taktirde Doktora sonrası akademik çalışmalarını sürdürebilme hakkı elde ederler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. (Bu programın sınavları ilgili yönetmeliğin 37. maddesine göre yapılır.)

Mezuniyet Koşulları

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bu program Anabilim Dalı Başkanı tarafından yürütülür.
Adres: İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanlığı, OMÜ İlahiyat Fakültesi Atakum/SAMSUN. Tel: 03624576084; Fax: 03624576083.

Bölüm Olanakları

Anabilim dalının faaliyet gösterdiği İlahiyat Fakültesine ait dersliklerde sesli ve görüntülü ders sunum imkanları bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde 2 anfi, 17 dershane, 1 seminer, 370 kişilik konferans ve okuma salonları ile 1 adet kütüphane ve bilgisayar laboratuarı mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67645 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 67646 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 67652 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 67653 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 67651 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 67655 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 67654 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 67647 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 67648 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 67656 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 67649 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 67650 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST701 İslam Tarihinde Hilafet Kurumu 3 0 0 3 6
İST702 İslam Askeri Teşkilatı 3 0 0 3 6
İST703 İslam Bilim Tarihi 2 0 0 2 6
İST704 İslam İdarî Teşkilâtı 3 0 0 3 6
İST705 İslam'da Vakıf 2 0 0 2 6
İST706 Çağdaş İslam Devletleri 3 0 0 3 6
İST707 İslam Diplomasi Tarihi 3 0 0 3 6
İST708 İslam'da Savaş ve Barış 3 0 0 3 6
İST709 İslam Tarihinde Gayri Müslimler 2 0 0 2 6
İST710 Tarih Felsefesi 2 0 0 2 6
İST711 İslam Tarihinde Alim-Devlet İlişkileri 3 0 0 3 6
İST712 İslam Tarihinde İktidar-Muhalefet İlişkileri 3 0 0 3 6
İST713 İslam Güvenlik Teşkilatı 3 0 0 3 6
İST714 İslam Tarihinde Sosyal Hayat 3 0 0 3 6
İST715 İslam Adliye Teşkilatı 2 0 0 2 6
İST716 Türk İslam Sanatlarında Yöntem ve Usul Bilgisi 3 0 0 3 6
İST717 Türk İslam Sanatlarının Kaynak ve Sorunları 3 0 0 3 6
İST718 Türk ve İslam Şehirciliği 2 0 0 2 6
İST719 Mimar Sinan ve Türk Mimarisi 3 0 0 3 6
İST720 İslam Estetiği 3 0 0 3 6
İST721 Yazı Sanatı 2 0 0 2 6
İST722 Türk İslam Süsleme Sanatları 3 0 0 3 6
İST723 Çağdaş Sanat Akımları 2 0 0 2 6
İST724 Türk Musikisi Terminolojisi 3 0 0 3 6
İST725 Türk Musiki Tarihinde Dini Musikinin Yeri 2 0 0 2 6
İST726 Türk Din Musikisinde Makam Analizi 3 0 0 3 6
İST727 Türk Din Musikisi Form Analizi 3 0 0 3 6
İST728 Türk Din Musikisinde Güfte Usul İlişkisi 2 0 0 2 6
İTS718 Türk ve İslam Şehirciliği 3 0 0 3 7.5
İTS723 Çağdaş Sanat Akımları 3 0 0 3 7.5
İTS729 Türk İslam Edebiyatında Manzum Metin Şehri 3 0 0 3 7.5
İTS730 Türk İslam Edebiyatında Mensur Metin Şerhi 3 0 0 3 7.5
İTS731 Osmanlı Şehir Tarihçiliği 3 0 0 3 7.5
İTS732 Osmanlı Manevi Kültürü 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST701 İslam Tarihinde Hilafet Kurumu 3 0 0 3 6
İST702 İslam Askeri Teşkilatı 3 0 0 3 6
İST703 İslam Bilim Tarihi 2 0 0 2 6
İST704 İslam İdarî Teşkilâtı 3 0 0 3 6
İST705 İslam'da Vakıf 2 0 0 2 6
İST706 Çağdaş İslam Devletleri 3 0 0 3 6
İST707 İslam Diplomasi Tarihi 3 0 0 3 6
İST708 İslam'da Savaş ve Barış 3 0 0 3 6
İST709 İslam Tarihinde Gayri Müslimler 2 0 0 2 6
İST710 Tarih Felsefesi 2 0 0 2 6
İST711 İslam Tarihinde Alim-Devlet İlişkileri 3 0 0 3 6
İST712 İslam Tarihinde İktidar-Muhalefet İlişkileri 3 0 0 3 6
İST713 İslam Güvenlik Teşkilatı 3 0 0 3 6
İST715 İslam Adliye Teşkilatı 2 0 0 2 6
İST716 Türk İslam Sanatlarında Yöntem ve Usul Bilgisi 3 0 0 3 6
İST717 Türk İslam Sanatlarının Kaynak ve Sorunları 3 0 0 3 6
İST719 Mimar Sinan ve Türk Mimarisi 3 0 0 3 6
İST720 İslam Estetiği 3 0 0 3 6
İST721 Yazı Sanatı 2 0 0 2 6
İST722 Türk İslam Süsleme Sanatları 3 0 0 3 6
İST724 Türk Musikisi Terminolojisi 3 0 0 3 6
İST725 Türk Musiki Tarihinde Dini Musikinin Yeri 2 0 0 2 6
İST726 Türk Din Musikisinde Makam Analizi 3 0 0 3 6
İST727 Türk Din Musikisi Form Analizi 3 0 0 3 6
İST728 Türk Din Musikisinde Güfte Usul İlişkisi 2 0 0 2 6
İTS613 Epigrafi ve Paleografi 2 0 0 2 6
İTS617 Uygarlık Tarihi 3 0 0 3 6
İTS627 Türk Din Musikisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 3 0 0 3 6
İTS723 Çağdaş Sanat Akımları 3 0 0 3 6
İTS729 Türk İslam Edebiyatında Manzum Metin Şehri 3 0 0 3 6
İTS730 Türk İslam Edebiyatında Mensur Metin Şerhi 3 0 0 3 6
İTS731 Osmanlı Şehir Tarihçiliği 3 0 0 3 6
İTS732 Osmanlı Manevi Kültürü 3 0 0 3 6