Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim dallarından biridir.

Kazanılan Derece

Bu anabilim dalını başarıyla bitiren öğrenci alanında uzman olur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir (21 Nisan 2013 Tarihli ve 28625 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmelerin tanınması yukarıda adı geçen ilgili yönetmeliğin 13-14-15. maddelerine göre değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

Program Profili

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, Türk Din Musikisi ve Türk İslam Edebiyatı bilim dallarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar aldıkları yüksek lisans diploması ile alanlarının uzmanı olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programı mezunları istedikleri takdirde doktora eğitim programına da başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bu programın sınavları yukarıda değinilen ilgili yönetmeliğin 23-24. maddelerine göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Yükümlü oldukları dersleri ve tezi başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bu program Anabilim Dalı Başkanı tarafından yürütülür.
Adres: İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanlığı, OMÜ İlahiyat Fakültesi Atakum/SAMSUN. Tel: 03624576084; Fax: 03624576083.

Bölüm Olanakları

Anabilim dalının faaliyet gösterdiği İlahiyat Fakültesine ait dersliklerde sesli ve görüntülü ders sunum imkanları bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde 2 anfi, 17 dershane, 1 seminer, 370 kişilik konferans ve okuma salonları ile 1 adet kütüphane ve bilgisayar laboratuarı mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST607 İlk Dört Halife Dönemi 3 0 0 3 7.5
İST609 Osmanlı Devleti Tarihi 3 0 0 3 7.5
İST610 İslam Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
İTS601 İslam Tarihine Giriş 3 0 0 3 7.5
İTS602 Erken Dönem Abbasi Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS603 İslam Medeniyeti ve Kurumları 3 0 0 3 7.5
İTS604 İslam Öncesi Arap Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS605 Geç Dönem Abbasi Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS606 Arşivcilik 3 0 0 3 7.5
İTS608 Selçuklular Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS611 Hz. Muhammed Dönemi 3 0 0 3 7.5
İTS612. Çağdaş Türk Devletleri Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS613. Epigrafi ve Paleografi 3 0 0 3 7.5
İTS614. Emeviler Dönemi 3 0 0 3 7.5
İTS615. Endülüs Emevî Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS616 Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS617 Uygarlık Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS618 Türk İslam Sanatlarına Giriş 3 0 0 3 7.5
İTS619 Sanat Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
İTS620. Türk İslam Sanatları Terminolojisi 3 0 0 3 7.5
İTS621. Anadolu Dışı Türk Sanatı 3 0 0 3 7.5
İTS622 Erken Dönem İslam Sanatı 3 0 0 3 7.5
İTS623 Anadolu Türk Sanatı 3 0 0 3 7.5
İTS624 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 3 0 0 3 7.5
İTS625. Şehircilik 3 0 0 3 7.5
İTS626. Din Sanat İlişkisi 3 0 0 3 7.5
İTS627 Türk Din Musikisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 3 0 0 3 7.5
İTS628 Türk Din Musikisi Formları 3 0 0 3 7.5
İTS629. Türk Din Musikisinde Kullanılan Makamlar 3 0 0 3 7.5
İTS630. Türk Din Musikisinde Kullanılan Usuller 3 0 0 3 7.5
İTS631. Türk Din Musikisinde Prozodi Anlayışı 3 0 0 3 7.5
İTS632 Türk İslam Edebiyatı Metinleri 3 0 0 3 7.5
İTS633 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 7.5
İTS634 Münşeat Mecmuaları 3 0 0 3 7.5
İTS635 Türk İslam Edebiyatında Türler 3 0 0 3 7.5
İTS636 Türk Dokuma Sanatları 3 0 0 3 7.5
İTS637 Mitoloji ve İkonografi 3 0 0 3 7.5
İTS638 Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı 3 0 0 3 7.5
İTS639 Osmanlı Arşiv Belgeleri 3 0 0 3 7.5
İTS640 Osmanlı Tarihi Kaynakları 3 0 0 3 7.5
İTS641 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
İTS642 Tasavvuf Edebiyatına Giriş 3 0 0 3 7.5
İTS643 Tasavvuf Edebiyatında Şekil ve Tür 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST607 İlk Dört Halife Dönemi 3 0 0 3 7.5
İST609 Osmanlı Devleti Tarihi 3 0 0 3 7.5
İST610 İslam Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
İTS601 İslam Tarihine Giriş 3 0 0 3 7.5
İTS602 Erken Dönem Abbasi Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS603 İslam Medeniyeti ve Kurumları 3 0 0 3 7.5
İTS604 İslam Öncesi Arap Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS605 Geç Dönem Abbasi Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS606 Arşivcilik 3 0 0 3 7.5
İTS608 Selçuklular Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS611 Hz. Muhammed Dönemi 3 0 0 3 7.5
İTS612. Çağdaş Türk Devletleri Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS613. Epigrafi ve Paleografi 3 0 0 3 7.5
İTS614. Emeviler Dönemi 3 0 0 3 7.5
İTS615. Endülüs Emevî Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS616 Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS617 Uygarlık Tarihi 3 0 0 3 7.5
İTS618 Türk İslam Sanatlarına Giriş 3 0 0 3 7.5
İTS619 Sanat Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
İTS620. Türk İslam Sanatları Terminolojisi 3 0 0 3 7.5
İTS621. Anadolu Dışı Türk Sanatı 3 0 0 3 7.5
İTS622 Erken Dönem İslam Sanatı 3 0 0 3 7.5
İTS623 Anadolu Türk Sanatı 3 0 0 3 7.5
İTS624 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 3 0 0 3 7.5
İTS625. Şehircilik 3 0 0 3 7.5
İTS626. Din Sanat İlişkisi 3 0 0 3 7.5
İTS627 Türk Din Musikisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 3 0 0 3 7.5
İTS628 Türk Din Musikisi Formları 3 0 0 3 7.5
İTS629. Türk Din Musikisinde Kullanılan Makamlar 3 0 0 3 7.5
İTS630. Türk Din Musikisinde Kullanılan Usuller 3 0 0 3 7.5
İTS631. Türk Din Musikisinde Prozodi Anlayışı 3 0 0 3 7.5
İTS632 Türk İslam Edebiyatı Metinleri 3 0 0 3 7.5
İTS633 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 7.5
İTS634 Münşeat Mecmuaları 3 0 0 3 7.5
İTS635 Türk İslam Edebiyatında Türler 3 0 0 3 7.5
İTS636 Türk Dokuma Sanatları 3 0 0 3 7.5
İTS637 Mitoloji ve İkonografi 3 0 0 3 7.5
İTS638 Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı 3 0 0 3 7.5
İTS639 Osmanlı Arşiv Belgeleri 3 0 0 3 7.5
İTS640 Osmanlı Tarihi Kaynakları 3 0 0 3 7.5
İTS641 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
İTS642 Tasavvuf Edebiyatına Giriş 3 0 0 3 7.5
İTS643 Tasavvuf Edebiyatında Şekil ve Tür 3 0 0 3 7.5