Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksel Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden, programa yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenci 28 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders ve seminer; lisans derecesi ile başlayan öğrenci 52 krediden az olmamak koşuluyla (Doktora programında Enstitü zorunlu derslerde dahil olmak üzere en az 9 kredisini öğrenim gördüğü bilim dalı dışından) en az 15 ders ve iki semineri başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere TEMEL İSLAM BİLİMLERİ alanında Doktora diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Fakültelerin lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE’den;

1) Tezli-tezsiz yüksek lisans programları için en az 55 puana,

2) Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 puana, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 90 puana,

3) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat başkanlığının önerisiyle Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

Doktora veya sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarında aynı anda birden fazla programa başvuru yapılabilir. Yükseköğretim Kurumları bünyesinde aynı anda başka bir lisansüstü programa kayıtlı olunamaz. Başarılı olunması halinde sadece bir lisansüstü programa kayıt yaptırılabilir.

Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurabileceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora mezuniyet için, lisans derecesi ile başlayan öğrenci 28 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders ve seminer; lisans derecesi ile başlayan öğrenci 52 krediden az olmamak koşuluyla en az 15 ders ve iki semineri başarı ile tamamlamış olmaları, ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Doktora programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümü bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu bölümü bitiren öğrenciler Öğretim Üyeliğine başvurma hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40’ı ile yarıyıl sınav puanının % 60 ‘ı uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan öğrencilere TEMEL İSLAM BİLİMLERİ alanında Doktora diploması verilir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Telefonu : +90 362 3121919

Faks : +90 362 4576083

Web : http://www.omu.edu.tr/a/tr/akademikbirimler/fakulte/ilahiyat/

Bölüm Olanakları

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi binasının 2. Katında hizmet vermekte olup, bölümde 9 profesör, 5 doçent, 6 yardımcı doçent,2 öğretim görevlisi, 1 okutman, 10 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
TİB772 Klasik Dini Metinler ve Çeviri Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TİB789 Erken ve Klasik Dönem İslam Düşüncesi Zorunlu 4 0 0 4 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
TİB772 Klasik Dini Metinler ve Çeviri Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TİB789 Erken ve Klasik Dönem İslam Düşüncesi Zorunlu 4 0 0 4 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TİB701 Tefsir Problemleri 3 0 0 3 7.5
TİB702 Kuran'A Göre Miras Hükümleri 3 0 0 3 7.5
TİB703 Kur'an Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 2 0 0 2 7.5
TİB703. Kur’an Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
TİB704 Kur'an'In Yorum İlkeleri 2 0 0 2 7.5
TİB704. Kur’an’ın Yorum İlkeleri 3 0 0 3 7.5
TİB705 Kur'an İlimleri 3 0 0 3 7.5
TİB706 Kuran'A Göre Kadın ve Aile Kurumu 3 0 0 3 7.5
TİB707 Kuran'A Göre Toplumsal Suçlar 3 0 0 3 7.5
TİB708 Kur'an'a Göre Kabir ve Ahiret İnancı 3 0 0 3 7.5
TİB709 Kur'an'A Göre Mü'Min-Gayr-I Müslim İlişkisi 2 0 0 2 7.5
TİB709. Kur’an’a Göre Mü’min-Gayr-ı Müslim İlişkisi 3 0 0 3 7.5
TİB710 Kur'an'da Çokanlamlılık ve Eşanlamlılık 2 0 0 2 7.5
TİB710. Kur’an’da Çokanlamlılık ve Eşanlamlılık 3 0 0 3 7.5
TİB711 Kuran'In İcazı ve İcaz Yönleri 2 0 0 2 7.5
TİB711. Kuran’ın İcazı ve İcaz Yönleri 3 0 0 3 7.5
TİB712 Kur'an'da Cümle Üslupları 3 0 0 3 7.5
TİB713 Kur'an ve Hadis'Te Mecaz 2 0 0 2 7.5
TİB713. Kur’an ve Hadis’te Mecaz 3 0 0 3 7.5
TİB714 Mekkî Surelerde Belâgat 3 0 0 3 7.5
TİB715 Kıraatlerin Tevatürü Meselesi 3 0 0 3 7.5
TİB716 Kıraat İlmi ve Kıraat Çeşitleri 3 0 0 3 7.5
TİB717 Mütevatir Kıraatların Tefsir İlmindeki Yeri 3 0 0 3 7.5
TİB718 Kıraatların Ahkama Etkisi 3 0 0 3 7.5
TİB719 Hadiste Tenakuz ve İhtilaf 3 0 0 3 7.5
TİB720 İslami İlimlere Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis 3 0 0 3 7.5
TİB721 Hadis Tenkid Sistemi ve Klasik Metinleri 3 0 0 3 7.5
TİB722 Hadisleri Anlamada Farklı Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
TİB723 İslam Geleneğinde Metin Bilinci 3 0 0 3 7.5
TİB724 Hadis ve İsrailiyyat 2 0 0 2 7.5
TİB724. Hadis ve İsrailiyyat 3 0 0 3 7.5
TİB725 Batıda Hadis Çalışmaları 2 0 0 2 7.5
TİB725. Batıda Hadis Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
TİB726 Hadiste Şerh Geleneği ve Klasik Metinler 3 0 0 3 7.5
TİB727 Fıkhi Mezhepler ve Hadise Yaklaşımları 3 0 0 3 7.5
TİB728 Hadislerin Dili 2 0 0 2 7.5
TİB728. Hadislerin Dili 3 0 0 3 7.5
TİB729 Tasavvufun İslam Düşüncesindeki Yeri ve Diğer İslami Bilimlerle Münasebeti 2 0 0 2 7.5
TİB729. Tasavvufun İslam Düşüncesindeki Yeri ve Diğer İslami Bilimlerle Münasebeti 3 0 0 3 7.5
TİB730 Tasavvuf ve Dini Hayat 2 0 0 2 7.5
TİB730. Tasavvuf ve Dini Hayat 3 0 0 3 7.5
TİB731 Anadolu Tasavvuf Cereyanları 3 0 0 3 7.5
TİB732 Klasik Tasavvuf Metinleri ve Şerhleri I 3 0 0 3 7.5
TİB733 Klasik Tasavvuf Metinleri ve Şerhleri II 3 0 0 3 7.5
TİB734 Tasavvufun Teorik ve Pratik Konuları 3 0 0 3 7.5
TİB735 Tasavvuf Akımları 3 0 0 3 7.5
TİB736 Mukayeseli İslam Türk Ceza Hukuku 4 0 0 4 7.5
TİB736. Mukayeseli İslam Türk Ceza Hukuku 3 0 0 3 7.5
TİB737 Mukayeseli Devletler Hukuku 2 0 0 2 7.5
TİB738 İslam Şirketler Hukuku 2 0 0 2 7.5
TİB738. İslam Şirketler Hukuku 3 0 0 3 7.5
TİB739 İslam Hukukunda Müslim, Gayri Müslim İlişkileri 4 0 0 4 7.5
TİB739. İslam Hukukunda Müslim, Gayri Müslim İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 3 0 0 3 7.5
TİB741 İslam Hukukunda Akit Kuramı 3 0 0 3 7.5
TİB742 İslam Hukukunda Hak Kuramı 2 0 0 2 7.5
TİB742. İslam Hukukunda Hak Kuramı 3 0 0 3 7.5
TİB743 Çağdaş İslam Hukuku Problemleri ve Çözüm Yolları 3 0 0 3 7.5
TİB744 İslam Borçlar Hukuku 2 0 0 2 7.5
TİB744. İslam Borçlar Hukuku 3 0 0 3 7.5
TİB745 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Ayetleri 4 0 0 4 7.5
TİB745. Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Ayetleri 3 0 0 3 7.5
TİB746 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Hadisleri 4 0 0 4 7.5
TİB746. Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Hadisleri 3 0 0 3 7.5
TİB747 Sosyal Değişim ve İslam Hukuku 3 0 0 3 7.5
TİB748 İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 3 0 0 3 7.5
TİB749 İslam İktisadının Temel İlkeleri 2 0 0 2 7.5
TİB749. İslam İktisadının Temel İlkeleri 3 0 0 3 7.5
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 3 0 0 3 7.5
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 3 0 0 3 7.5
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 3 0 0 3 7.5
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 3 0 0 3 7.5
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 3 0 0 3 7.5
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 3 0 0 3 7.5
TİB756 İslam Kelamında Atomculuk 3 0 0 3 7.5
TİB757 İslam Düşüncesinde Bilgi ve İman Problemi 3 0 0 3 7.5
TİB758 İslam Kelamında Özgürlük Sorunu ve Çıkmazları 3 0 0 3 7.5
TİB759 Dini Düşüncede Allah Kavramı ve İşlevi 3 0 0 3 7.5
TİB760 Geleneksel İslam Kelamında Nübüvvet Kuramı 2 0 0 2 7.5
TİB760. Geleneksel İslam Kelamında Nübüvvet Kuramı 3 0 0 3 7.5
TİB761 Teolojik Hermenötik 3 0 0 3 7.5
TİB762 Kelamda Ahlak Öğretilerine Bir Bakış 3 0 0 3 7.5
TİB763 İslam Düşüncesinde İlk Kaderiler 2 0 0 2 7.5
TİB763. İslam Düşüncesinde İlk Kaderiler 3 0 0 3 7.5
TİB764 Klasik Kelamda Nedensellik Anlayışı 2 0 0 2 7.5
TİB764. Klasik Kelamda Nedensellik Anlayışı 3 0 0 3 7.5
TİB765 Sosyal Kelam 3 0 0 3 7.5
TİB766 Hıristiyan ve Yahudi Kelamının İslam Kelamına Tesirleri 3 0 0 3 7.5
TİB767 Kelamda Yöntem 3 0 0 3 7.5
TİB768 Türkçe'den Arapça'Ya Çeviri 3 0 0 3 7.5
TİB769 Klasik Arap Edebiyatı ve Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TİB770 Kur'an Ayetlerinde Garip Kelimeler 3 0 0 3 7.5
TİB771 Arapça'da Edebi Sanatlar 3 0 0 3 7.5
TİB773 Arap Filolojisinde Modern Yaklaşımlar ve Kuramlar 3 0 0 3 7.5
TİB774 Kur'an'In Lengüistik Yapısı 3 0 0 3 7.5
TİB775 Arap Dil Felsefesine Giriş 3 0 0 3 7.5
TİB776 Arapça'da Belagat 3 0 0 3 7.5
TİB777 Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 3 0 0 3 7.5
TİB778 İslam Düşüncesinde Mürcie Ekolü 3 0 0 3 7.5
TİB779 Modern Dönem İslam Dünyasında Fikir Akımları 3 0 0 3 7.5
TİB780 İslam Düşünce Tarihinde Selefi Akımlar 3 0 0 3 7.5
TİB781 Eş'Ari Kelam Okulu ve Görüşleri 3 0 0 3 7.5
TİB782 Tarih Teolojisi 3 0 0 3 7.5
TİB783 Maturidi Kelam Okulu ve Görüşleri 3 0 0 3 7.5
TİB784 Semantik Açıdan Kıraat İlmi Kavramları 3 0 0 3 7.5
TİB785 Oryantalistlerin Kur'an-ı Kerim ve Kıraatlere Yaklaşımları 3 0 0 3 7.5
TİB786 Ahkam Hadisleri ve Çağdaş Sorunlar 3 0 0 3 7.5
TİB787 Şia ve Kur’an Tefsiri 3 0 0 3 7.5
TİB788 Dirayet Tefsir Ekolu 3 0 0 3 7.5
TİB789. Erken ve Klasik Dönem İslam Düşüncesi 3 0 0 3 7.5
TİB790 Modern Dönem İslam Düşüncesi 4 0 0 4 7.5
TİB790. Modern Dönem İslam Düşüncesi 3 0 0 3 7.5
TİB791 Hadis Metinlerinde Ravi Tasarrufları 3 0 0 3 7.5
TİB792 Kur’an Yorum Faaliyeti ve Kırat İlmi 3 0 0 3 7.5
TİB793 Mütevatir Kıraatler ve Usulleri 3 0 0 3 7.5
TİB794 Tasavvuf Metafiziği 3 0 0 3 7.5
TİB795 Farsça Tasavvuf Metinleri 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ATİB738 أحكام الشركات الإسلامية 2 0 0 2 6
TİB701 Tefsir Problemleri 3 0 0 3 7.5
TİB702 Kuran'A Göre Miras Hükümleri 3 0 0 3 7.5
TİB703 Kur'an Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 2 0 0 2 7.5
TİB704 Kur'an'In Yorum İlkeleri 2 0 0 2 7.5
TİB705 Kur'an İlimleri 3 0 0 3 7
TİB706 Kuran'A Göre Kadın ve Aile Kurumu 3 0 0 3 7.5
TİB707 Kuran'A Göre Toplumsal Suçlar 3 0 0 3 7.5
TİB708 Kur'an'a Göre Kabir ve Ahiret İnancı 3 0 0 3 7.5
TİB709 Kur'an'A Göre Mü'Min-Gayr-I Müslim İlişkisi 2 0 0 2 7.5
TİB710 Kur'an'da Çokanlamlılık ve Eşanlamlılık 2 0 0 2 7.5
TİB711 Kuran'In İcazı ve İcaz Yönleri 2 0 0 2 7.5
TİB712 Kur'an'da Cümle Üslupları 3 0 0 3 7.5
TİB713 Kur'an ve Hadis'Te Mecaz 2 0 0 2 7.5
TİB714 Mekkî Surelerde Belâgat 3 0 0 3 7.5
TİB715 Kıraatlerin Tevatürü Meselesi 3 0 0 3 7.5
TİB716 Kıraat İlmi ve Kıraat Çeşitleri 3 0 0 3 7.5
TİB717 Mütevatir Kıraatların Tefsir İlmindeki Yeri 3 0 0 3 7.5
TİB718 Kıraatların Ahkama Etkisi 3 0 0 3 7.5
TİB719 Hadiste Tenakuz ve İhtilaf 3 0 0 3 7.5
TİB720 İslami İlimlere Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis 3 0 0 3 7.5
TİB721 Hadis Tenkid Sistemi ve Klasik Metinleri 3 0 0 3 7.5
TİB722 Hadisleri Anlamada Farklı Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
TİB723 İslam Geleneğinde Metin Bilinci 3 0 0 3 7
TİB724 Hadis ve İsrailiyyat 2 0 0 2 7.5
TİB725 Batıda Hadis Çalışmaları 2 0 0 2 7.5
TİB726 Hadiste Şerh Geleneği ve Klasik Metinler 3 0 0 3 7.5
TİB727 Fıkhi Mezhepler ve Hadise Yaklaşımları 3 0 0 3 7.5
TİB728 Hadislerin Dili 2 0 0 2 7.5
TİB729 Tasavvufun İslam Düşüncesindeki Yeri ve Diğer İslami Bilimlerle Münasebeti 2 0 0 2 7.5
TİB730 Tasavvuf ve Dini Hayat 2 0 0 2 7.5
TİB731 Anadolu Tasavvuf Cereyanları 3 0 0 3 7.5
TİB732 Klasik Tasavvuf Metinleri ve Şerhleri I 3 0 0 3 7.5
TİB733 Klasik Tasavvuf Metinleri ve Şerhleri II 3 0 0 3 7.5
TİB734 Tasavvufun Teorik ve Pratik Konuları 3 0 0 3 7.5
TİB735 Tasavvuf Akımları 3 0 0 3 7.5
TİB736 Mukayeseli İslam Türk Ceza Hukuku 4 0 0 4 7.5
TİB737 Mukayeseli Devletler Hukuku 2 0 0 2 7.5
TİB738 İslam Şirketler Hukuku 2 0 0 2 7.5
TİB739 İslam Hukukunda Müslim, Gayri Müslim İlişkileri 4 0 0 4 7.5
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 3 0 0 3 7.5
TİB741 İslam Hukukunda Akit Kuramı 3 0 0 3 7.5
TİB742 İslam Hukukunda Hak Kuramı 2 0 0 2 7.5
TİB743 Çağdaş İslam Hukuku Problemleri ve Çözüm Yolları 3 0 0 3 7.5
TİB744 İslam Borçlar Hukuku 2 0 0 2 7.5
TİB745 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Ayetleri 4 0 0 4 7.5
TİB746 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Hadisleri 4 0 0 4 7.5
TİB747 Sosyal Değişim ve İslam Hukuku 3 0 0 3 7.5
TİB748 İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 3 0 0 3 7.5
TİB749 İslam İktisadının Temel İlkeleri 2 0 0 2 7.5
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 3 0 0 3 7.5
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 3 0 0 3 7.5
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 3 0 0 3 7.5
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 3 0 0 3 7.5
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 3 0 0 3 7.5
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 3 0 0 3 7.5
TİB756 İslam Kelamında Atomculuk 3 0 0 3 7.5
TİB757 İslam Düşüncesinde Bilgi ve İman Problemi 3 0 0 3 7.5
TİB758 İslam Kelamında Özgürlük Sorunu ve Çıkmazları 3 0 0 3 7.5
TİB759 Dini Düşüncede Allah Kavramı ve İşlevi 3 0 0 3 7.5
TİB760 Geleneksel İslam Kelamında Nübüvvet Kuramı 2 0 0 2 7.5
TİB761 Teolojik Hermenötik 3 0 0 3 7.5
TİB762 Kelamda Ahlak Öğretilerine Bir Bakış 3 0 0 3 7.5
TİB763 İslam Düşüncesinde İlk Kaderiler 2 0 0 2 7.5
TİB764 Klasik Kelamda Nedensellik Anlayışı 2 0 0 2 7.5
TİB765 Sosyal Kelam 3 0 0 3 7.5
TİB766 Hıristiyan ve Yahudi Kelamının İslam Kelamına Tesirleri 3 0 0 3 7.5
TİB767 Kelamda Yöntem 3 0 0 3 7.5
TİB768 Türkçe'den Arapça'Ya Çeviri 3 0 0 3 7.5
TİB769 Klasik Arap Edebiyatı ve Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TİB770 Kur'an Ayetlerinde Garip Kelimeler 3 0 0 3 7.5
TİB771 Arapça'da Edebi Sanatlar 3 0 0 3 7.5
TİB773 Arap Filolojisinde Modern Yaklaşımlar ve Kuramlar 3 0 0 3 7.5
TİB774 Kur'an'In Lengüistik Yapısı 3 0 0 3 7.5
TİB775 Arap Dil Felsefesine Giriş 3 0 0 3 7.5
TİB776 Arapça'da Belagat 3 0 0 3 7.5
TİB777 Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 3 0 0 3 7.5
TİB778 İslam Düşüncesinde Mürcie Ekolü 3 0 0 3 7.5
TİB779 Modern Dönem İslam Dünyasında Fikir Akımları 3 0 0 3 7.5
TİB780 İslam Düşünce Tarihinde Selefi Akımlar 3 0 0 3 7.5
TİB781 Eş'Ari Kelam Okulu ve Görüşleri 3 0 0 3 7.5
TİB782 Tarih Teolojisi 3 0 0 3 7.5
TİB783 Maturidi Kelam Okulu ve Görüşleri 3 0 0 3 7.5
TİB784 Semantik Açıdan Kıraat İlmi Kavramları 3 0 0 3 7.5
TİB785 Oryantalistlerin Kur'an-ı Kerim ve Kıraatlere Yaklaşımları 3 0 0 3 7.5
TİB786 Ahkam Hadisleri ve Çağdaş Sorunlar 3 0 0 3 7.5
TİB787 Şia ve Kur’an Tefsiri 3 0 0 3 7.5
TİB788 Dirayet Tefsir Ekolu 3 0 0 3 7.5
TİB790 Modern Dönem İslam Düşüncesi 4 0 0 4 7.5
TİB791 Hadis Metinlerinde Ravi Tasarrufları 3 0 0 3 7.5
TİB792 Kur’an Yorum Faaliyeti ve Kırat İlmi 3 0 0 3 7.5
TİB793 Mütevatir Kıraatler ve Usulleri 3 0 0 3 7.5