Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksel Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az (Yüksek Lisans programında Enstitü zorunlu derslerde dahil olmak üzere en az 8 kredisini öğrenim gördüğü bilim dalı dışından) 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere TEMEL İSLAM BİLİMLERİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır.

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE’den;

1) Tezli-tezsiz yüksek lisans programları için en az 55 puana,

2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat başkanlığının önerisiyle Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarında aynı anda birden fazla programa başvuru yapılabilir. Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurabileceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisansüstü öğrenciler mezuniyet için 24 krediden az olmamak koşuluyla (Yüksek Lisans programında Enstitü zorunlu derslerde dahil olmak üzere en az 8 kredisini öğrenim gördüğü bilim dalı dışından)en az 7 ders ve semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Yüksek Lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümü bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu bölümü bitiren öğrenciler doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40’ı ile yarıyıl sınav puanının % 60 ‘ı uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan öğrencilere TEMEL İSLAM BİLİMLERİ alanında yüksek lisans diploması verilir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Telefonu : +90 362 3121919

Faks : +90 362 4576083

Web : http://sosbilens.omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi binasının 2. Katında hizmet vermekte olup, bölümde 10 profesör, 5 doçent, 9 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 1 okutman, 10 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TİB601 Kur'an Tarihi 3 0 0 3 7.5
TİB602 Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TİB604 Kur'an'A Göre İbadet Hükümleri 3 0 0 3 7.5
TİB605. Kur’an’ın Edebi İncelikleri ve Mukayeseli Meal Örnekleri 3 0 0 3 7.5
TİB606. Hadislerin Kur’an Tefsirindeki Rolü 3 0 0 3 7.5
TİB607 Son Asır Tefsir Çalışmaları ve Çeşitli Tefsir Ekolleri 3 0 0 3 7.5
TİB608 Kur'an'A Göre Helaller ve Haramlar 3 0 0 3 7.5
TİB609 Kur'an Araştırmalarında Bağlam Teorisi 3 0 0 3 7.5
TİB610. Kur’an’da Tarihsellik ve Nesih İlişkisi 3 0 0 3 7.5
TİB611. Kur’an’a Göre İman-Amel İlişkisi 3 0 0 3 7.5
TİB612 Kur'Ân Kıssalarını Anlama 3 0 0 3 7.5
TİB613 Filolojik Tefsir Metinleri 2 0 0 2 7.5
TİB613. Filolojik Tefsir Metinleri 3 0 0 3 7.5
TİB614 Kıraat İlminin Doğuşu ve Kıraat İmamları 3 0 0 3 7.5
TİB615 Kıraat -Yedi Harf İlişkisi 3 0 0 3 7.5
TİB616 Kıraat Tarihinin Meseleleri 3 0 0 3 7.5
TİB617 Hadiste Rical Tenkidi 3 0 0 3 7.5
TİB618 Hadiste Metin Tenkidi 3 0 0 3 7.5
TİB619 Hadiste Temel Kaynaklar ve Faydalanma Yolları 3 0 0 3 7.5
TİB620 Hadis Usulünün Gelişimi ve Klasik Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TİB621 Modern Dönem Hadis Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
TİB622 Hadis İlimleri ve Literatürü 3 0 0 3 7.5
TİB623 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem 3 0 0 3 7.5
TİB624 Hadis Tahrici 3 0 0 3 7.5
TİB625 Hadis Yorumculuğu ve Tarihsel Süreci 3 0 0 3 7.5
TİB626 Tasavvufun Doğuşu ve Tarihi Gelişimi 3 0 0 3 7.5
TİB627. Tasavvuf Terminolojisi 3 0 0 3 7.5
TİB628 Günümüz Tasavvuf Akımları 3 0 0 3 7.5
TİB629 Metinlerle Osmanlı Tasavvufu 3 0 0 3 7.5
TİB630 Kültür Tarihimizde Tasavvufun Yeri ve Önemi 3 0 0 3 7.5
TİB631. Tasavvuf Üzerine Yapılan Tartışmalar 3 0 0 3 7.5
TİB632. Tasavvufun Temel Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TİB633 Tasavvuf Problemleri 3 0 0 3 7.5
TİB634. İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler 3 0 0 3 7.5
TİB635. İslam Hukuk Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
TİB636. Mukayeseli İslam Şahıs Hukuku 3 0 0 3 7.5
TİB637. Mukayeseli İslam Türk Aile Hukuku 3 0 0 3 7.5
TİB638. İslam’da Genel Hukuk Kuralları 3 0 0 3 7.5
TİB639. Hukuka Giriş 3 0 0 3 7.5
TİB640 Hukuk Edebiyatı, Özellikleri ve Faydalanma Yolları 3 0 0 3 7.5
TİB641 Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi 3 0 0 3 7.5
TİB642 İslam Hukuku Tarihi 3 0 0 3 7.5
TİB643 İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 3 0 0 3 7.5
TİB644. İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 3 0 0 3 7.5
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TİB646. Türkiye’de Alevilik Bektaşilik 3 0 0 3 7.5
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 3 0 0 3 7.5
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 3 0 0 3 7.5
TİB650. Günümüz İslam Mezhepleri 3 0 0 3 7.5
TİB651 Politik Teoloji 3 0 0 3 7.5
TİB652 Kelamda Modernist Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
TİB653 Kelami Düşünce Sisteminde İnsan Anlayışı 3 0 0 3 7.5
TİB654 Geleneksel Kelamda İlâhî Adalet ve Kötülük Problemi 3 0 0 3 7.5
TİB655. İslam Düşüncesinin Klasik ve Çağdaş Temel Meseleleri 3 0 0 3 7.5
TİB656 Dini Düşünce Geleneğinde Rasyonalist Bir Kelam Okulu Olarak Mu'tezile ve Tesirleri 3 0 0 3 7.5
TİB657 İslam Filozoflarına ve Kelamcılara Göre Allah Alem İlişkisi 3 0 0 3 7.5
TİB658. Ehli Sünnetin Doğuşu ve Siyasi Fırkaların Kelamileşmesi 3 0 0 3 7.5
TİB659. İnançsal Mezheplerin Doğuşu 3 0 0 3 7.5
TİB660 Kelam Felsefe İlişkilerinin Kur'an'İ Açıdan Değerlendirilmesi 3 0 0 3 7.5
TİB661. Kelam Tasavvuf İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TİB662 Arapça'da Kelime Yapısı 3 0 0 3 7.5
TİB663 Arapça'da Cümle Yapısı 3 0 0 3 7.5
TİB664 Arapça'da Bağlaçlar 3 0 0 3 7.5
TİB665. Güncel Arapça Metinler 3 0 0 3 7.5
TİB666 XVIII. Yüzyıl Arap Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
TİB667 Arapça Cümle Tahlilleri 3 0 0 3 7.5
TİB668 Belagate Giriş 3 0 0 3 7.5
TİB669 Klasik Dini Metinler ve Okuma Stratejisi 3 0 0 3 7.5
TİB670 Klasik Gramer Kitapları ve Yüksek Gramer 3 0 0 3 7.5
TİB671 Hicri IV. Yüzyıla Kadar Lengüistik Literatür: Teoriler, Yaklaşımlar, Ekoller 3 0 0 3 7.5
TİB672 Arap Kültür Tarihi Eleştirisi: Dil-Tarih-Metot Analizi 3 0 0 3 7.5
TİB673 Modern Arapça Okumaları 3 0 0 3 7.5
TİB674 Temel İslam Bilimlerinde Anlatım Teknikleri 3 0 0 3 7.5
TİB675 Hz.Peygamber'İn Hadislerinde Garip Kelimeler 3 0 0 3 7.5
TİB677 Eş'Ari Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 3 0 0 3 7.5
TİB678 Maturidilik: Tarihsel ve Teolojik Gelişim 3 0 0 3 7.5
TİB679 Oryantalistlerin İslam Mezhepleri Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
TİB680 İslam Düşünce Tarihinde Tekfir Tartışmaları 3 0 0 3 7.5
TİB681 İslam Kültür Tarihinde "Kur'an Hıfzı" Geleneği ve Günümüzdeki Uygulama Biçimleri 3 0 0 3 7.5
TİB682 Kur'an-I Kerim'İn Metinleşme Tarihi ve Kıraatlere Etkisi 3 0 0 3 7.5
TİB683 Erken Dönem Kelam Tartışmaları 3 0 0 3 7.5
TİB684 Klasik Kelam Metinleri 3 0 0 3 7.5
TİB685 Rivayet Tefsir Ekolü 3 0 0 3 7.5
TİB686 Tefsirde Tartışmalı Konular 3 0 0 3 7.5
TİB687. İslami İlimlerde Usul 3 0 0 3 7.5
TİB689 Mevzu Hadisler 3 0 0 3 7.5
TİB690 Kıraat İlmi Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
TİB691 Kıraat İlmi ve Tarihi 3 0 0 3 7.5
TİB692 Kıraat İlminin Temel Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TİB693 Anadolu'da Sûfî Gelenek 3 0 0 3 7.5
TİB694 İslam Düşüncesinde Tasavvuf 3 0 0 3 7.5
TİB695 Tasavvuf Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
TİB696 Hadis Rivayet Coğrafyası 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TİB601 Kur'an Tarihi 3 0 0 3 7.5
TİB602 Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TİB604 Kur'an'A Göre İbadet Hükümleri 3 0 0 3 7.5
TİB605. Kur’an’ın Edebi İncelikleri ve Mukayeseli Meal Örnekleri 3 0 0 3 7.5
TİB606. Hadislerin Kur’an Tefsirindeki Rolü 3 0 0 3 7.5
TİB607 Son Asır Tefsir Çalışmaları ve Çeşitli Tefsir Ekolleri 3 0 0 3 7.5
TİB608 Kur'an'A Göre Helaller ve Haramlar 3 0 0 3 7.5
TİB609 Kur'an Araştırmalarında Bağlam Teorisi 3 0 0 3 7.5
TİB610. Kur’an’da Tarihsellik ve Nesih İlişkisi 3 0 0 3 7.5
TİB611. Kur’an’a Göre İman-Amel İlişkisi 3 0 0 3 7.5
TİB612 Kur'Ân Kıssalarını Anlama 3 0 0 3 7.5
TİB613 Filolojik Tefsir Metinleri 2 0 0 2 7.5
TİB613. Filolojik Tefsir Metinleri 3 0 0 3 7.5
TİB614 Kıraat İlminin Doğuşu ve Kıraat İmamları 3 0 0 3 7.5
TİB615 Kıraat -Yedi Harf İlişkisi 3 0 0 3 7.5
TİB616 Kıraat Tarihinin Meseleleri 3 0 0 3 7.5
TİB617 Hadiste Rical Tenkidi 3 0 0 3 7.5
TİB618 Hadiste Metin Tenkidi 3 0 0 3 7.5
TİB619 Hadiste Temel Kaynaklar ve Faydalanma Yolları 3 0 0 3 7.5
TİB620 Hadis Usulünün Gelişimi ve Klasik Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TİB621 Modern Dönem Hadis Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
TİB622 Hadis İlimleri ve Literatürü 3 0 0 3 7.5
TİB623 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem 3 0 0 3 7.5
TİB624 Hadis Tahrici 3 0 0 3 7.5
TİB625 Hadis Yorumculuğu ve Tarihsel Süreci 3 0 0 3 7.5
TİB626 Tasavvufun Doğuşu ve Tarihi Gelişimi 3 0 0 3 7.5
TİB627. Tasavvuf Terminolojisi 3 0 0 3 7.5
TİB628 Günümüz Tasavvuf Akımları 3 0 0 3 7.5
TİB629 Metinlerle Osmanlı Tasavvufu 3 0 0 3 7.5
TİB630 Kültür Tarihimizde Tasavvufun Yeri ve Önemi 3 0 0 3 7.5
TİB631. Tasavvuf Üzerine Yapılan Tartışmalar 3 0 0 3 7.5
TİB632. Tasavvufun Temel Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TİB633 Tasavvuf Problemleri 3 0 0 3 7.57
TİB634. İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler 3 0 0 3 7.5
TİB635. İslam Hukuk Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
TİB636. Mukayeseli İslam Şahıs Hukuku 3 0 0 3 7.5
TİB637. Mukayeseli İslam Türk Aile Hukuku 3 0 0 3 7.5
TİB638. İslam’da Genel Hukuk Kuralları 3 0 0 3 7.5
TİB639. Hukuka Giriş 3 0 0 3 7.5
TİB640 Hukuk Edebiyatı, Özellikleri ve Faydalanma Yolları 3 0 0 3 7.5
TİB641 Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi 3 0 0 3 7.5
TİB642 İslam Hukuku Tarihi 3 0 0 3 7.5
TİB643 İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 3 0 0 3 7.5
TİB644. İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 3 0 0 3 7.5
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TİB646. Türkiye’de Alevilik Bektaşilik 3 0 0 3 7.5
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 3 0 0 3 7.5
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 3 0 0 3 7.5
TİB650. Günümüz İslam Mezhepleri 3 0 0 3 7.5
TİB651 Politik Teoloji 3 0 0 3 7.5
TİB652 Kelamda Modernist Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
TİB653 Kelami Düşünce Sisteminde İnsan Anlayışı 3 0 0 3 7.5
TİB654 Geleneksel Kelamda İlâhî Adalet ve Kötülük Problemi 3 0 0 3 7.5
TİB655. İslam Düşüncesinin Klasik ve Çağdaş Temel Meseleleri 3 0 0 3 7.5
TİB656 Dini Düşünce Geleneğinde Rasyonalist Bir Kelam Okulu Olarak Mu'tezile ve Tesirleri 3 0 0 3 7.5
TİB657 İslam Filozoflarına ve Kelamcılara Göre Allah Alem İlişkisi 3 0 0 3 7.5
TİB658. Ehli Sünnetin Doğuşu ve Siyasi Fırkaların Kelamileşmesi 3 0 0 3 7.5
TİB659. İnançsal Mezheplerin Doğuşu 3 0 0 3 7.5
TİB660 Kelam Felsefe İlişkilerinin Kur'an'İ Açıdan Değerlendirilmesi 3 0 0 3 7.5
TİB661. Kelam Tasavvuf İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TİB662 Arapça'da Kelime Yapısı 3 0 0 3 7.5
TİB663 Arapça'da Cümle Yapısı 3 0 0 3 7.5
TİB664 Arapça'da Bağlaçlar 3 0 0 3 7.5
TİB665. Güncel Arapça Metinler 3 0 0 3 7.5
TİB666 XVIII. Yüzyıl Arap Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
TİB667 Arapça Cümle Tahlilleri 3 0 0 3 7.5
TİB668 Belagate Giriş 3 0 0 3 7.5
TİB669 Klasik Dini Metinler ve Okuma Stratejisi 3 0 0 3 7.5
TİB670 Klasik Gramer Kitapları ve Yüksek Gramer 3 0 0 3 7.5
TİB671 Hicri IV. Yüzyıla Kadar Lengüistik Literatür: Teoriler, Yaklaşımlar, Ekoller 3 0 0 3 7.5
TİB672 Arap Kültür Tarihi Eleştirisi: Dil-Tarih-Metot Analizi 3 0 0 3 7.5
TİB673 Modern Arapça Okumaları 3 0 0 3 7.5
TİB674 Temel İslam Bilimlerinde Anlatım Teknikleri 3 0 0 3 7.5
TİB675 Hz.Peygamber'İn Hadislerinde Garip Kelimeler 3 0 0 3 7.5
TİB676 Klasik Metinler 3 0 0 3 7.5
TİB677 Eş'Ari Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 3 0 0 3 7.5
TİB678 Maturidilik: Tarihsel ve Teolojik Gelişim 3 0 0 3 7.5
TİB679 Oryantalistlerin İslam Mezhepleri Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
TİB680 İslam Düşünce Tarihinde Tekfir Tartışmaları 3 0 0 3 7.5
TİB681 İslam Kültür Tarihinde "Kur'an Hıfzı" Geleneği ve Günümüzdeki Uygulama Biçimleri 3 0 0 3 7.5
TİB682 Kur'an-I Kerim'İn Metinleşme Tarihi ve Kıraatlere Etkisi 3 0 0 3 7.5
TİB683 Erken Dönem Kelam Tartışmaları 3 0 0 3 7.5
TİB684 Klasik Kelam Metinleri 3 0 0 3 7.5
TİB685 Rivayet Tefsir Ekolü 3 0 0 3 7.5
TİB686 Tefsirde Tartışmalı Konular 3 0 0 3 7.5
TİB687. İslami İlimlerde Usul 3 0 0 3 7.5
TİB688 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
TİB689 Mevzu Hadisler 3 0 0 3 7.5
TİB690 Kıraat İlmi Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
TİB691 Kıraat İlmi ve Tarihi 3 0 0 3 7.5
TİB692 Kıraat İlminin Temel Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TİB693 Anadolu'da Sûfî Gelenek 3 0 0 3 7.5
TİB694 İslam Düşüncesinde Tasavvuf 3 0 0 3 7.5
TİB695 Tasavvuf Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
TİB696 Hadis Rivayet Coğrafyası 3 0 0 3 7.5