Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19'uncu maddesi gereği, 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit Yerleşkesi'nde hizmet vermeye başlamıştır. Enstitümüz bünyesindeki Kamu Hukuku Tezli Yükesek Lisans Programımız ise 08.10.2009 tarihli YÖK Genel Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Anabilim Dalı'nın ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere "KAMU HUKUKU" alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si(ilgili ALES puan türünün en az 55 olması koşuluyla), lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u(yabancı dil puanı yoksa sıfır kabul edilir) alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir (21 Nisan 2013 Tarihli ve 28625 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans öğrencileri mezuniyet için 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, öncelikle öğrencinin bilimsel araştırma yapma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine ilişkin nosyon kazanmasını sağlar. Bununla birlikte, hukuk kurallarını yorumlamak suretiyle pratik hayattaki hukuki problemleri çözme becerisini kazandırır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tezli yüksek lisans programımızdan mezun olan öğrenciler alanlarıyla ilgili öğretim görevlisi olmak için gerekli olan ön şartlardan birisini yerine getirmiş olurlar. Bununla birlikte kamu kurumlarında hakim, avukat, uzman, uzman yardımcısı, müfettiş vb. meslekleri yürüten öğrencilerimiz programdan mezun olmakla birlikte mesleklerinde kıdem kazanmış olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı'nı bitiran öğrenciler aynı alanda Doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için, bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40'ı ile dönem sonu sınav puanının % 60'ı uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Anabilim Dalının ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dalları'nın Lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan öğrencilere KAMU HUKUKU alanında Yüksek Lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Yeşilırmak Mah. Yeni Samsun Cad. No:122 55500 Çarşamba/SAMSUN
Tel: Santral 0(362) 800 81 71-72-73-74 Faks: 0(362) 800 81 78
hukuk@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Çarşamba ilçesindeki hukuk fakültesi binasında hizmet vermekte olup, Anabilim Dalında 1 Profesör, 1 Doçent, 6 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67693 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
2 67694 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
3 67701 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
4 67692 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
5 67699 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
6 67695 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 67700 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 67697 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 67698 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 67696 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HYL601 Suça Teşebbüs 3 0 0 3 7.5
HYL602 İnsanlığa Karşı Suçlar 3 0 0 3 7.5
HYL603 Ceza Muhakemesinde Açık Koruma Tedbirleri 3 0 0 3 7.5
HYL604 Tıbbi Müdahaleler ve Hekimin Cezai Sorumluluğu 3 0 0 3 7.5
HYL605 İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri 3 0 0 3 7.5
HYL606 Temel Hak ve Özgürlükler 3 0 0 3 7.5
HYL607 İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü 3 0 0 3 7.5
HYL608 Hukuk Devleti 3 0 0 3 7.5
HYL609 Siyasi Partiler Hukuku 3 0 0 3 7.5
HYL610 Anayasa Yargısı 3 0 0 3 7.5
HYL611 Parlamento Hukuku 3 0 0 3 7.5
HYL612 Türkiye'de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Sorunları 3 0 0 3 7.5
HYL613 İnsan Hakları Açısından Meşru Sınırlandırma Sebepleri 3 0 0 3 7.5
HYL614 Siyasal Karar Alma Sürecini Etkileyen Faktörler 3 0 0 3 7.5
HYL615 İdarenin Hukuki Sorumluluğu 3 0 0 3 7.5
HYL616 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 3 0 0 3 7.5
HYL617 Uluslararası Hukukta Güç Kullanılması 3 0 0 3 7.5
HYL618 Uluslararası Terörizm 3 0 0 3 7.5
HYL619 Osmanlı Hukuk Sistemi 3 0 0 3 7.5
HYL620 Osmanlı Aile Hukuku 3 0 0 3 7.5
HYL621 Osmanlı Ceza Hukuku 3 0 0 3 7.5
HYL622 Osmanlı Devletinde Gayri Müslimlerin Hukuki Statüsü 3 0 0 3 7.5
HYL623 Modernleşme Sürecinde Türk Hukuku(19.-20. Yüzyılda) 3 0 0 3 7.5
HYL624 Mecelle'nin Külli Kaideleri ve Modern Hukukun Temel İlkeleri 3 0 0 3 7.5
HYL625 Türk Demokrasi Tarihi 3 0 0 3 7.5
HYL626 Osmanlı Devletinde Anayasal Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
HYL627 Modern Hukukun Düşünsel Temelleri 3 0 0 3 7.5
HYL628 Küreselleşme ve Hukuk 3 0 0 3 7.5
HYL629 Hak ve Adalet Teorileri 3 0 0 3 7.5
HYL630 Etik ve Hukuk 3 0 0 3 7.5
HYL631 Uluslar Arası Anlaşmalar Çerçevesinde Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 3 0 0 3 7.5
HYL632 Uluslararası Usul Hukuku 3 0 0 3 7.5
HYL633 Deniz İhtilafları 3 0 0 3 7.5
HYL634 İdarenin Mali Sorumluluğu 3 0 0 3 7.5
HYL635 İdari Teşkilat ve İdari Vesayet İlkesi 3 0 0 3 7.5
HYL636 İptal Davaları ve İptal Yargı Kararlarının Uygulanması 3 0 0 3 7.5
HYL637 Kamu Mali Denetimi 3 0 0 3 7.5
HYL638 Vergi Hukuku Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
HYL639 Karşılaştırmalı Vergi Sistemi 3 0 0 3 7.5
HYL640 Vergi Usul Hukuku 3 0 0 3 7.5
HYL641 Kamu Görevlileri 3 0 0 3 7.5
HYL642 Vergi Yargı Sistemleri 3 0 0 3 7.5
HYL643 Bütçe Sistemleri 3 0 0 3 7.5
HYL644 Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Suç 3 0 0 3 7.5
HYL645 Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma 3 0 0 3 7.5
HYL646 Türk Ceza Kanununa Göre Adam Öldürme Cürümleri 3 0 0 3 7.5
HYL647 Milletlerarası Adalet Divanı'nın Kararları 3 0 0 3 7.5
HYL648 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HYL601 Suça Teşebbüs 3 0 0 3 7.5
HYL602 İnsanlığa Karşı Suçlar 3 0 0 3 7.5
HYL603 Ceza Muhakemesinde Açık Koruma Tedbirleri 3 0 0 3 7.5
HYL604 Tıbbi Müdahaleler ve Hekimin Cezai Sorumluluğu 3 0 0 3 7.5
HYL605 İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri 3 0 0 3 7.5
HYL606 Temel Hak ve Özgürlükler 3 0 0 3 7.5
HYL607 İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü 3 0 0 3 7.5
HYL608 Hukuk Devleti 3 0 0 3 7.5
HYL609 Siyasi Partiler Hukuku 3 0 0 3 7.5
HYL610 Anayasa Yargısı 3 0 0 3 7.5
HYL611 Parlamento Hukuku 3 0 0 3 7.5
HYL612 Türkiye'de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Sorunları 3 0 0 3 7.5
HYL613 İnsan Hakları Açısından Meşru Sınırlandırma Sebepleri 3 0 0 3 7.5
HYL614 Siyasal Karar Alma Sürecini Etkileyen Faktörler 3 0 0 3 7.5
HYL615 İdarenin Hukuki Sorumluluğu 3 0 0 3 7.5
HYL616 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 3 0 0 3 7.5
HYL617 Uluslararası Hukukta Güç Kullanılması 3 0 0 3 7.5
HYL618 Uluslararası Terörizm 3 0 0 3 7.5
HYL619 Osmanlı Hukuk Sistemi 3 0 0 3 7.5
HYL620 Osmanlı Aile Hukuku 3 0 0 3 7.5
HYL621 Osmanlı Ceza Hukuku 3 0 0 3 7.5
HYL622 Osmanlı Devletinde Gayri Müslimlerin Hukuki Statüsü 3 0 0 3 7.5
HYL623 Modernleşme Sürecinde Türk Hukuku(19.-20. Yüzyılda) 3 0 0 3 7.5
HYL624 Mecelle'nin Külli Kaideleri ve Modern Hukukun Temel İlkeleri 3 0 0 3 7.5
HYL625 Türk Demokrasi Tarihi 3 0 0 3 7.5
HYL626 Osmanlı Devletinde Anayasal Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
HYL627 Modern Hukukun Düşünsel Temelleri 3 0 0 3 7.5
HYL628 Küreselleşme ve Hukuk 3 0 0 3 7.5
HYL629 Hak ve Adalet Teorileri 3 0 0 3 7.5
HYL630 Etik ve Hukuk 3 0 0 3 7.5
HYL631 Uluslar Arası Anlaşmalar Çerçevesinde Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 3 0 0 3 7.5
HYL632 Uluslararası Usul Hukuku 3 0 0 3 7.5
HYL633 Deniz İhtilafları 3 0 0 3 7.5
HYL634 İdarenin Mali Sorumluluğu 3 0 0 3 7.5
HYL635 İdari Teşkilat ve İdari Vesayet İlkesi 3 0 0 3 7.5
HYL636 İptal Davaları ve İptal Yargı Kararlarının Uygulanması 3 0 0 3 7.5
HYL637 Kamu Mali Denetimi 3 0 0 3 7.5
HYL638 Vergi Hukuku Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
HYL639 Karşılaştırmalı Vergi Sistemi 3 0 0 3 7.5
HYL640 Vergi Usul Hukuku 3 0 0 3 7.5
HYL641 Kamu Görevlileri 3 0 0 3 7.5
HYL642 Vergi Yargı Sistemleri 3 0 0 3 7.5
HYL643 Bütçe Sistemleri 3 0 0 3 7.5
HYL644 Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Suç 3 0 0 3 7.5
HYL645 Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma 3 0 0 3 7.5
HYL646 Türk Ceza Kanununa Göre Adam Öldürme Cürümleri 3 0 0 3 7.5
HYL647 Milletlerarası Adalet Divanı'nın Kararları 3 0 0 3 7.5
HYL648 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5