Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 19. maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesindeki Eğitim Fakültesinin I. Katında hizmet vermeyi sürdürmektedir. 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla yürüttüğü 6 anabilim dalında doktora, 11 anabilim dalında tezli yüksek lisans ve 3 anabilim dalında da tezsiz yüksek lisans programıyla 600’ü aşkın lisansüstü öğrenciye hizmet vermektedir.

Kazanılan Derece

Anabilim Dalının ya da ilişkili olan diğer lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere Kadın ve Aile Araştırmaları alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması,
2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES ve ya GRE) en az 55 puan almış olmak,

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur. Lisansüstü öğrenciler mezuniyet için 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

İki yıllık disiplinler arası Yüksek Lisans programı olan Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı toplum ve cinsiyet konularını irdeleyerek, özellikle Türkiye'de kadınların toplumsal konumuna ve kadın-erkek eşitsizliği konusuna bir çözümleme getirmeyi hedefler. Toplumsal Cinsiyet rolleri ve kadının toplumsal konumu üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak, toplumsal gerçekliği ortaya çıkarmak ve bu durumun kadınlar lehine iyileştirilebilmesi için yapılması gerekenleri araştırmak ve bu yolla da kadın-erkek eşitliği konusunda bilinci artırmak hedeflenmiştir. Özelde Samsun’da genelde ise Karadeniz’de kadın sorunları şiddet, işsizlik, erken evlendirme, cinsel taciz bağlamında sıkça gündem oluşturmaktayken üniversitemiz Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi bu konuya yüksek lisans programı ile hem duyarlılığını göstermek, hem de konunun bilimsel yöntemlerle araştırılmasına ön ayak olmak istemektedir. Kadınların toplum içinde güçlenmesi yalnızca kadınlar lehine bir durum değil aynı zamanda toplumun gelişmesi lehine bir durum olduğu için kadının statüsünün yükseltilmesi için yapılacak bu tür bilimsel araştırmalar tüm toplumsal yapıları ilgilendirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları, lisans mezuniyet alanlarına da uygun olarak, sivil toplum kuruluşlarında, sosyal hizmet kurumlarında, kadın sığınma evlerinde, valilikler bünyesinde açılan kadının statüsü birimlerinde, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde ve akademik alanda istihdam şansına sahip olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programı bitiren öğrenciler doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav (% 40) ve bir final sınavı (% 60) uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Anabilim Dalı ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan öğrencilere mezun olabilirler.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Atakum/SAMSUN
Telefonu : +90 362 3121919
Faks : 0 362 457 60 27
E-Posta : sbe@omu.edu.tr, kap@omu.edu.tr

Bölüm Başkanı : Doç .Dr. Hatice KUMCAĞIZ
Telefon : 0 362 312 19 19 / 5376
E-Posta : kap@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Programın interdisiplinler olması nedeniyle üniversitemizin değişik birimlerinden yararlanılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 79808 Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir
4 79809 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar
5 79810 Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
6 79811 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
7 79812 Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
8 79813 Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir
9 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
10 79802 Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
11 79803 Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
12 79804 Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
13 79805 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur
14 79806 Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
15 79807 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
16 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
17 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
18 79794 Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
19 79795 Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
20 79796 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar
21 79814 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir
22 79797 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
23 79798 Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
24 79799 Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir
25 79800 Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
26 79801 İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır
27 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
28 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
29 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
30 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KAP602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile 3 0 0 3 7.5
KAP603 Çağdaş İslam Algıları ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP604 Bilim Tarihi ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP605 Aile İçi Şiddet ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP606 Kadın ve Aile Hayatı 3 0 0 3 7.5
KAP607 Evlilik ve Aile İlişkileri: Kuram ve Uygulama 3 0 0 3 7.5
KAP608 Kadın Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
KAP609 Kadın ve Çalışma Hayatı 3 0 0 3 7.5
KAP610 Kadın, Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet 3 0 0 3 7.5
KAP611 Kadın ve Siyaset 3 0 0 3 7.5
KAP612 Cinsiyetçi Akıl 3 0 0 3 7.5
KAP613 Feminist Teoriler 3 0 0 3 7.5
KAP614 Edebiyat ve Kadın I (Kadın Yazarlar) 3 0 0 3 7.5
KAP615 Edebiyat ve Kadın II (Kadın İmgeleri) 3 0 0 3 7.5
KAP616 Kadın ve Sosyal Politika 3 0 0 3 7.5
KAP617 Özel Eğitim ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 3 0 0 3 7.5
KAP619 Psikoloji, Cinsiyet ve Cinsiyetçilik 3 0 0 3 7.5
KAP620 Medya İletişim ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP621 Türk Kültüründe Kadın ve Aile 3 0 0 3 7.5
KAP622 Kadın ve Sağlık 3 0 0 3 7.5
KAP624 Yazında Kadın ve Aile Olgusunun Yansımaları 3 0 0 3 7.5
KAP625. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
KAP626 İleri Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
KAP627 İleri İletişim Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
KAP628 Kalkınma ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP629 Ailede Kriz Yönetimi ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP630 Eğitimde Kadın Liderliği 3 0 0 3 7.5
KAP631 Sinemada Kadın Temsilleri 3 0 0 3 7.5
KAP632 Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik İnşası 3 0 0 3 7.5
KAP633 Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Kadın Çalışmalarında Biçem Araştırmaları 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KAP602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile 3 0 0 3 7.5
KAP603 Çağdaş İslam Algıları ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP604 Bilim Tarihi ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP605 Aile İçi Şiddet ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP606 Kadın ve Aile Hayatı 3 0 0 3 7.5
KAP607 Evlilik ve Aile İlişkileri: Kuram ve Uygulama 3 0 0 3 7.5
KAP608 Kadın Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
KAP609 Kadın ve Çalışma Hayatı 3 0 0 3 7.5
KAP610 Kadın, Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet 3 0 0 3 7.5
KAP611 Kadın ve Siyaset 3 0 0 3 7.5
KAP612 Cinsiyetçi Akıl 3 0 0 3 7.5
KAP613 Feminist Teoriler 3 0 0 3 7.5
KAP614 Edebiyat ve Kadın I (Kadın Yazarlar) 3 0 0 3 7.5
KAP615 Edebiyat ve Kadın II (Kadın İmgeleri) 3 0 0 3 7.5
KAP616 Kadın ve Sosyal Politika 3 0 0 3 7.5
KAP617 Özel Eğitim ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 3 0 0 3 7.5
KAP619 Psikoloji, Cinsiyet ve Cinsiyetçilik 3 0 0 3 7.5
KAP620 Medya İletişim ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP621 Türk Kültüründe Kadın ve Aile 3 0 0 3 7.5
KAP622 Kadın ve Sağlık 3 0 0 3 7.5
KAP624 Yazında Kadın ve Aile Olgusunun Yansımaları 3 0 0 3 7.5
KAP625. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
KAP626 İleri Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
KAP627 İleri İletişim Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
KAP628 Kalkınma ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP629 Ailede Kriz Yönetimi ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP630 Eğitimde Kadın Liderliği 3 0 0 3 7.5
KAP631 Sinemada Kadın Temsilleri 3 0 0 3 7.5
KAP632 Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik İnşası 3 0 0 3 7.5
KAP633 Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Kadın Çalışmalarında Biçem Araştırmaları 3 0 0 3 7.5