Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır. İşletme Tezli Yüksek Lisans programı 2011-2012 Bahar Yarıyılında öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %40’i ve dil notunun %10’inin toplamıdır. Adayların mülakat başarı notunun da en az 60 olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 70 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, ilan edilen tarihlerde, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürlüğü; ilgili anabilimdalı aracılığıyla başvuruları değerlendirir. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 adet ders, ve bir adet tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 90'dir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 68 olması gerekir. Tez çalışması kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Programındaki bir öğrenci tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Proje sınavının tamamlanmasından sonra jüri proje hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir.

Program Profili

İşletme tezli yüksek lisans programı, İşletme Yönetimi ile ilgili olarak araştırma yapma ve yaptırma becerisini öğrencilerine kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İşletme tezli yüksek lisans programını bitiren öğrenciden İşletme Yöneticiliği becerisi kazanması ve, işletme yönetimi’nin muhasebe, finans, pazarlama vb. bir çalışma alanında uzman ve başarılı olması beklenmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu bölümü bitiren öğrenciler executive MBA ve işletme doktora programlarına başvuru yapabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Courses are carried out for one semester and a miderm and a final examination is conducted. 40% of the midterm and 60% of the final are summed in order to define a student's grade.

Mezuniyet Koşulları

Graduation requirement are as explained in "Qualification Requirements and Regulations".

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 3.kat, Kurupelit Yerleşkesi, Kurupelit – SAMSUN Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde işletme alanının kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen Konferans ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67751 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 67752 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 67753 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 67754 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 67755 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 67756 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 67757 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 67758 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 67759 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 67760 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 67761 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 67777 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
13 67762 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 67778 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 67763 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 67779 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 67764 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 67765 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 67766 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 67767 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 67768 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 67769 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 67770 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 67771 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 67772 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 67773 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 67774 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 67775 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 67776 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞL601 Genel İşletme 3 0 0 3 7.5
İŞL602 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 7.5
İŞL603 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL604 Stratejik Yönetim 3 0 0 3 7.5
İŞL605 Örgütsel Davranış 3 0 0 3 7.5
İŞL606 Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
İŞL607 İşletme Politikası 3 0 0 3 7.5
İŞL608 Stratejik Pazarlama 3 0 0 3 7.5
İŞL609 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL610 E-Pazarlama 3 0 0 3 7.5
İŞL611 Satış Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL612 Marka Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL613 Finansal Muhasebe 3 0 0 3 7.5
İŞL614 Finansal Tablolar Analizi 3 0 0 3 7.5
İŞL615 Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 7.5
İŞL616 Finansal Yönetim 3 0 0 3 7.5
İŞL617 Menkul Değerler Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL618 Üretim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL619 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
İŞL620 İşletme Matematiği 3 0 0 3 7.5
İŞL621 Optimizasyon ve Lineer Programlama 3 0 0 3 7.5
İŞL622 Yöneylem Araştırması 3 0 0 3 7.5
İŞL623. Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL627 Uluslararası Finansman Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL628 Spss Uygulamalı İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 3 7.5
İŞL629 Stratejik Maliyet Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL630 Türev Piyasaları 3 0 0 3 7.5
İŞL631 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL632 İleri Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3 7.5
İŞL633 Muhasebe Mesleği ve Etik 3 0 0 3 7.5
İŞL634 Bağımsız Denetim ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL635 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 0 0 3 7.5
İŞL636. Üretim/İşlemler Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İŞL637 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL638 Modern Yönetim Becerileri 3 0 0 3 7.5
İŞL639 Liderlik ve Motivasyon 3 0 0 3 7.5
İŞL640 Kalite Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL641 Endüstriyel Pazarlama 3 0 0 3 7.5
İŞL642 Pazarlama Etiği 3 0 0 3 7.5
İŞL643 Pazarlama İletişimi 3 0 0 3 7.5
İŞL644 Uluslararası Pazarlar ve Pazarlama Stratejileri 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞL601 Genel İşletme 3 0 0 3 7.5
İŞL602 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 7.5
İŞL603 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL604 Stratejik Yönetim 3 0 0 3 7.5
İŞL605 Örgütsel Davranış 3 0 0 3 7.5
İŞL606 Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
İŞL607 İşletme Politikası 3 0 0 3 7.5
İŞL608 Stratejik Pazarlama 3 0 0 3 7.5
İŞL609 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL610 E-Pazarlama 3 0 0 3 7.5
İŞL611 Satış Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL612 Marka Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL613 Finansal Muhasebe 3 0 0 3 7.5
İŞL614 Finansal Tablolar Analizi 3 0 0 3 7.5
İŞL615 Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 7.5
İŞL616 Finansal Yönetim 3 0 0 3 7.5
İŞL617 Menkul Değerler Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL618 Üretim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL619 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
İŞL620 İşletme Matematiği 3 0 0 3 7.5
İŞL621 Optimizasyon ve Lineer Programlama 3 0 0 3 7.5
İŞL622 Yöneylem Araştırması 3 0 0 3 7.5
İŞL623. Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL627 Uluslararası Finansman Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL628 Spss Uygulamalı İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 3 7.5
İŞL629 Stratejik Maliyet Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL630 Türev Piyasaları 3 0 0 3 7.5
İŞL631 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL632 İleri Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3 7.5
İŞL633 Muhasebe Mesleği ve Etik 3 0 0 3 7.5
İŞL634 Bağımsız Denetim ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL635 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 0 0 3 7.5
İŞL636. Üretim/İşlemler Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İŞL637 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL638 Modern Yönetim Becerileri 3 0 0 3 7.5
İŞL639 Liderlik ve Motivasyon 3 0 0 3 7.5
İŞL640 Kalite Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL641 Endüstriyel Pazarlama 3 0 0 3 7.5
İŞL642 Pazarlama Etiği 3 0 0 3 7.5
İŞL643 Pazarlama İletişimi 3 0 0 3 7.5
İŞL644 Uluslararası Pazarlar ve Pazarlama Stratejileri 3 0 0 3 7.5