Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla (Yüksek Lisans programında Enstitü zorunlu derslerde dahil olmak üzere en az 8 kredisini öğrenim gördüğü bilim dalı dışından) en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere KAMU YÖNETİMİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır.
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE’den;
1) Tezli-tezsiz yüksek lisans programları için en az 55 puana,
2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat başkanlığının önerisiyle Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarında aynı anda birden fazla programa başvuru yapılabilir. Yükseköğretim Kurumları bünyesinde aynı anda başka bir lisansüstü programa kayıtlı olunamaz. Başarılı olunması halinde sadece bir lisansüstü programa kayıt yaptırılabilir.
Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurabileceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur

Program Profili

Programın amacı, lisans mezunlarına kamu yönetimi anabilim dalının, siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri gibi alt dallarında uzmanlaşma olanağı sağlamak; ve bu alanlardaki temel teorik tartışmaları kavrayacak ve yorumlayabilecek, güncel gelişmeleri takip edebilecek, analitik düşünme ve bilimsel araştırma yapma yetisine sahip akademisyenler ve meslek uzmanları yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler alanlarında akademisyen olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu bölümü bitiren öğrenciler doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40’ı ile yarıyıl sınav puanının % 60 ‘ı uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan öğrencilere KAMU YÖNETİMİ alanında yüksek lisans diploması verilir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Telefonu : +90 362 3121919
Faks : +90 362 4576017
Web : http://iibf.omu.edu.tr/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi/68/

Bölüm Olanakları

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı İİBF binasının 4. Katında hizmet vermekte olup anabilim dalında 1 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67832 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67833 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67834 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 67835 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 67836 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 67837 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 67838 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 67842 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 67839 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 67840 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 67841 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 67831 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 68664 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KYL607 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KYL607 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İKYL614 Political Theories 3 0 0 3 7.5
KYL601 Kamu Yönetimi Sorunları ve Yeniden Yapılanma 3 0 0 3 7.5
KYL602 Mahalli İdareler ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
KYL603 Stratejik Yönetim 3 0 0 3 7.5
KYL604 Kent Hukuku ve Kentli Hakları 3 0 0 3 7.5
KYL605 Kent ve Siyaset 3 0 0 3 7.5
KYL606 Ekoloji ve Yönetim 3 0 0 3 7.5
KYL608 Kamu Politikası Analizi 3 0 0 3 7.5
KYL609 Yönetim Teorileri 3 0 0 3 7.5
KYL610 Siyasal Düşünceler Tarihi 3 0 0 3 7.5
KYL611 Devlet Kuramları 3 0 0 3 7.5
KYL612 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3 0 0 3 7.5
KYL613 Türk Siyasal Hayatı 3 0 0 3 7.5
KYL614 Siyaset Bilimi 3 0 0 3 7.5
KYL615 Uluslararası İlişkiler 3 0 0 3 7.5
KYL616 Türk Dış Politikası 3 0 0 3 7.5
KYL617 Türk Anayasa Düzeni 3 0 0 3 7.5
KYL618 Hukuk Devletinin Güncel Sorunları 3 0 0 3 7.5
KYL619 Yabancı Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Hukuki Rejim 3 0 0 3 7.5
KYL620 İklim Değişikliği Politikaları ve Afet Yönetimi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İKYL614 Political Theories 3 0 0 3 7.5
KYL601 Kamu Yönetimi Sorunları ve Yeniden Yapılanma 3 0 0 3 7.5
KYL602 Mahalli İdareler ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
KYL603 Stratejik Yönetim 3 0 0 3 7.5
KYL604 Kent Hukuku ve Kentli Hakları 3 0 0 3 7.5
KYL605 Kent ve Siyaset 3 0 0 3 7.5
KYL606 Ekoloji ve Yönetim 3 0 0 3 7.5
KYL608 Kamu Politikası Analizi 3 0 0 3 7.5
KYL609 Yönetim Teorileri 3 0 0 3 7.5
KYL610 Siyasal Düşünceler Tarihi 3 0 0 3 7.5
KYL611 Devlet Kuramları 3 0 0 3 7.5
KYL612 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3 0 0 3 7.5
KYL613 Türk Siyasal Hayatı 3 0 0 3 7.5
KYL614 Siyaset Bilimi 3 0 0 3 7.5
KYL615 Uluslararası İlişkiler 3 0 0 3 7.5
KYL616 Türk Dış Politikası 3 0 0 3 7.5
KYL617 Türk Anayasa Düzeni 3 0 0 3 7.5
KYL618 Hukuk Devletinin Güncel Sorunları 3 0 0 3 7.5
KYL619 Yabancı Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Hukuki Rejim 3 0 0 3 7.5
KYL620 İklim Değişikliği Politikaları ve Afet Yönetimi 3 0 0 3 7.5