Program Tanımları

Kuruluş

1993 yılında “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” programı doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci “Bilim Doktoru ” unvanı ile mezun olmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES Puanı: Yüksek lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 55, Lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 80 puana sahip olmaları gerekmektedir. (“Eşit Ağırlık” puan türünde)
YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.

Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programından bir adayın mezun olabilmesi için kendisine sunulan bütün dersleri başarılı bir şekilde vermesi ve 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlayabilmesi gerekmektedir.

Program Profili

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programında teorik ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli dersliklerde verilmektedir. Programın öğrenci kontenjanı güz ve bahar döneminde yaklaşık 5 kişidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora Programı, 3 Profesör, 3 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar MEB'e bağlı İlk ve Orta öğretim düzeyindeki okullarda, dershanelerde ,Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, Adalet ve Sağlık Bakanlığın’da, Emniyet Teşkilatında vb. gibi farklı kurum ve kuruluşlarda doktor psikolojik danışman olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca Yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

programda, devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir. uygulama derslerinde sorumlu oldukları uygulamalar ve bu uygulamaların raporlaştırılması sonucu değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 24 krediyi tamamlayan ve tezini başarıyla teslim eden bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK sblaci@omu.edu.tr Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun 03623121919-5370

Bölüm Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı için kullanılan 1 adet sınıfımız ve 1 seminer odamız vardır. Ayrıca Grupla ve Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları için 5 adet danışma odamız mevcuttur. sınıf ve seminer odasında projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Fakültemizde öğrencilere hizmet veren bilgisayar laboratuvarı, laboratuvarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır. Üniversitemizin de dahil olduğu Erasmus programıyla bölümümüz öğrencileri ile yabancı ülkelerde bulunan üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri arasında öğrenci hareketliliği sağlanmaktadır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Bölüm mezunlarının hepsi, mezun oldukları yıl kamu ve özel hizmet veren ilgili kurumlarda istihdam edilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67843 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67844 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67845 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67865 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67849 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 67864 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67848 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 67847 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 67846 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 67851 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 67850 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 67856 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 67855 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 67854 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67853 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 67852 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 67863 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67862 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67861 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67860 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67859 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67858 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67857 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EĞT701 Gelişim ve Öğrenme 3 0 0 3 7.5
EĞT702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 0 4 7.5
RPD701 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum 3 0 0 3 7.5
RPD702 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları 3 0 0 3 7.5
RPD702. Güncel Psikolojik Danışma Yaklaşımları 3 0 0 3 7.5
RPD703 Gruplarda Beceri Eğt.Prog.Gel. ve Uyg. 1 3 0 3 7.5
RPD704 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kurumları 3 0 0 3 7.5
RPD704. Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları 3 0 0 3 7.5
RPD705 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları 3 0 0 3 7.5
RPD706 Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar 3 0 0 3 7.5
RPD707 Problem Odaklı Müdahele Yöntemleri 2 1 0 3 7.5
RPD708 Danışman Tutum ve Davranışları 2 1 0 3 7.5
RPD709 Özürlülerle Psikolojik Danışma 1 3 0 3 7.5
RPD709. İleri Grupla Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 1 3 0 3 7.5
RPD711 Risk Grup. Birey. Yönelik Psik. Dan. 2 1 0 3 7.5
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 1 3 0 3 7.5
RPD713. Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı 3 0 0 3 7.5
RPD714. Yaşlılarla Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5
RPD715. Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5
RPD716. Yaratıcılık, Girişimcilik ve Psikolojik Danışmada Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
RPD717 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
RPD718 Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
RPD719 İleri Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
RPD720 İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
RPD721 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları 3 0 0 3 7.5
RPD722 Yetişkinlerde Davranış Bozuklukları 3 0 0 3 7.5
RPD723 Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Kuramlar ve Modeller 3 0 0 3 7.5
RPD724 Kariyer Psikolojik Danışma Uygulaması 3 0 0 3 7.5
RPD725 Çok Kültürlü Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EĞT701 Gelişim ve Öğrenme 3 0 0 3 7.5
EĞT702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 0 4 7.5
RPD701 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum 3 0 0 3 7.5
RPD702 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları 3 0 0 3 7.5
RPD702. Güncel Psikolojik Danışma Yaklaşımları 3 0 0 3 7.5
RPD703 Gruplarda Beceri Eğt.Prog.Gel. ve Uyg. 1 3 0 3 7.5
RPD704 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kurumları 3 0 0 3 7.5
RPD704. Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları 3 0 0 3 7.5
RPD705 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları 3 0 0 3 7.5
RPD706 Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar 3 0 0 3 7.5
RPD707 Problem Odaklı Müdahele Yöntemleri 2 1 0 3 7.5
RPD708 Danışman Tutum ve Davranışları 2 1 0 3 7.5
RPD709 Özürlülerle Psikolojik Danışma 1 3 0 3 7.5
RPD709. İleri Grupla Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 1 3 0 3 7.5
RPD711 Risk Grup. Birey. Yönelik Psik. Dan. 2 1 0 3 7.5
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 1 3 0 3 7.5
RPD713. Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı 3 0 0 3 7.5
RPD714. Yaşlılarla Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5
RPD715. Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5
RPD716. Yaratıcılık, Girişimcilik ve Psikolojik Danışmada Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
RPD717 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
RPD718 Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
RPD719 İleri Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
RPD720 İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
RPD721 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları 3 0 0 3 7.5
RPD722 Yetişkinlerde Davranış Bozuklukları 3 0 0 3 7.5
RPD723 Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Kuramlar ve Modeller 3 0 0 3 7.5
RPD724 Kariyer Psikolojik Danışma Uygulaması 3 0 0 3 7.5
RPD725 Çok Kültürlü Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5