Program Tanımları

Kuruluş

1986 yılında “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” programı yüksek lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci “Uzman Psikolojik Danışman” unvanı ile mezun olmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ales “Eşit Ağırlık” puan türünde en az 55,
varsa YDS/ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil puanı,
Lisans not ortalaması

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Program en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’dir

Program Profili

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yükseklisans Programındateorik ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli dersliklerde verilmektedir. Programın öğrenci kontenjanı güz ve bahar döneminde yaklaşık 8-10 kişidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans Programı, 3 Profesör, 3 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar MEB'e bağlı İlk ve Orta öğretim düzeyindeki okullarda, dershanelerde ,Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, Adalet ve Sağlık Bakanlığın’da, Emniyet Teşkilatında vb. gibi farklı kurum ve kuruluşlarda uzman psikolojik danışman olarak hizmet vermektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından ve dil sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

programda, devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir. uygulama derslerinde sorumlu oldukları uygulamalar ve bu uygulamaların raporlaştırılması sonucu değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 24 krediyi tamamlayan ve tezini başarıyla teslim eden bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK sbalci@omu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun
03623121919-5370

Bölüm Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı için kullanılan 1 adet sınıfımız ve 1 seminer odamız vardır. Ayrıca Grupla ve Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları için 5 adet danışma odamız mevcuttur. sınıf ve seminer odasında projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Fakültemizde öğrencilere hizmet veren bilgisayar laboratuvarı, laboratuvarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır. Üniversitemizin de dahil olduğu Erasmus programıyla bölümümüz öğrencileri ile yabancı ülkelerde bulunan üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri arasında öğrenci hareketliliği sağlanmaktadır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Bölüm mezunlarının hepsi, mezun oldukları yıl kamu ve özel hizmet veren ilgili kurumlarda istihdam edilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67870 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67873 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67875 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67887 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67888 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6 67885 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67884 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
8 67878 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
9 67871 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
10 67868 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
11 67866 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12 67869 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
13 67867 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
14 67886 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67883 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
16 67881 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 67882 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67880 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67879 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67877 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67876 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67874 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67872 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
EYP605. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
EYP614. Okul Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3 0 0 3 7.5
RPD601 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları 3 0 0 3 7.5
RPD602 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 1 2 0 2 7.5
RPD603 Temel Psik. Dan. Tekn. ve Becerileri 1 3 0 3 7.5
RPD604 Bireysel Psik.Dan. Uyg. 1 3 0 3 7.5
RPD605 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması 1 3 0 3 7.5
RPD606 Çocuklarda Uyum Sorunları ve Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5
RPD607 Patolojik Psikoloji 3 0 0 3 7.5
RPD608 Grup Rehberliği 3 0 0 3 7.5
RPD609 Psikolojik Danışma Etiği 3 0 0 3 7.5
RPD610 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psi.Dan.Uy. 1 3 0 3 7.5
RPD611 Özel Eğt. ve Rehabilitasyon Hiz.Psi.Dan. 3 0 0 3 7.5
RPD612 Akılcı Duygusal Davranışcı Yaklaşıma Dayalı Evlilik ve Aile Terapisi 2 0 0 2 7.5
RPD612. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
RPD613. Okul Öncesi ve İlköğretimde Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5
RPD614 Travma Sonrası Müdahale Yaklaşımları 3 0 0 3 7.5
RPD615 Bilgisayarda Temel İstatistik Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
RPD616 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psi. Dan. Uy. 1 3 0 3 7.5
RPD616. Çocuk ve Ergenlerde Uyum Sorunları ve Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5
RPD617. Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5
RPD618 Akılcı Duygusal Davranışcı Yaklaşıma Dayalı Evlilik ve Aile Terapisi 1 3 0 3 7.5
RPD619 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 3 0 3 7.5
RPD641 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 0 2 7.5
RPD662 Öğrenim Düzeylerine Göre Geliş. Sorun. ve Çöz. 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
EYP605. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
EYP614. Okul Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3 0 0 3 7.5
RPD601 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları 3 0 0 3 7.5
RPD602 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 1 2 0 2 7.5
RPD603 Temel Psik. Dan. Tekn. ve Becerileri 1 3 0 3 7.5
RPD604 Bireysel Psik.Dan. Uyg. 1 3 0 3 7.5
RPD605 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması 1 3 0 3 7.5
RPD606 Çocuklarda Uyum Sorunları ve Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5
RPD607 Patolojik Psikoloji 3 0 0 3 7.5
RPD608 Grup Rehberliği 3 0 0 3 7.5
RPD609 Psikolojik Danışma Etiği 3 0 0 3 7.5
RPD610 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psi.Dan.Uy. 1 3 0 3 7.5
RPD611 Özel Eğt. ve Rehabilitasyon Hiz.Psi.Dan. 3 0 0 3 7.5
RPD612 Akılcı Duygusal Davranışcı Yaklaşıma Dayalı Evlilik ve Aile Terapisi 2 0 0 2 7.5
RPD612. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
RPD614 Travma Sonrası Müdahale Yaklaşımları 3 0 0 3 7.5
RPD615 Bilgisayarda Temel İstatistik Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
RPD616 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psi. Dan. Uy. 1 3 0 3 7.5
RPD616. Çocuk ve Ergenlerde Uyum Sorunları ve Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5
RPD617. Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5
RPD618 Akılcı Duygusal Davranışcı Yaklaşıma Dayalı Evlilik ve Aile Terapisi 1 3 0 3 7.5
RPD619 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 3 0 3 7.5
RPD641 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 0 2 7.5
RPD662 Öğrenim Düzeylerine Göre Geliş. Sorun. ve Çöz. 3 0 0 3 7.5