Program Tanımları

Kuruluş

2009 yılında Eğitim Sosyal Tarihi ve Temelleri tezli yüksek lisans programı yüksek lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan öğrenciler ilgili alanda "bilim uzmanı" unvanını kazanmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ales “Sözel” puan türünde en az 55, varsa YDS/ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil puanı, Lisans not ortalaması Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan bir adayın mezun olabilmesi için kendisine sunulan bütün dersleri başarılı bir şekilde vermesi ve 27 krediyi (54 ECTS) tamamlayabilmesi gerekmektedir.

Program Profili

Programında teorik derslere yer verilmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli dersliklerde verilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında yürütülen yüksek lisans programında 1 profesör, 3 yardımcı doçent hizmet vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı tamamlayan öğrenciler bilim uzmanı olarak çeşitli kurumlarda görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı tamamlayan öğrenciler aynı alanda doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

programda, devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken27 krediyi tamamlayan ve tezini başarıyla teslim eden bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Zekeriyya ULUDAĞ z_uludag@omu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun 03623121919-5366

Bölüm Olanakları

Programı için kullanılan 1 adet sınıf ve 1 seminer odası vardır. sınıf ve seminer odasında projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Fakültemizde öğrencilere hizmet veren bilgisayar laboratuvarı, laboratuvarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67903 Bu program kişiye eğitimin temel disiplinleri hakkında bilgi kazandırır.
2 67905 Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurar.
3 67906 eğitimin birey ve toplumsal açısından getirdiği yenilikleri gündeme getirir.
4 67904 Alanda yapılacak teorik çalışmaların uygulamaya dönüşmesini sağlar
5 67918 yeni düşünceler ve yeni yöntemler veya var olan yöntemleri yeni amaçlar doğrultusunda kullanmaya çalışmak girişimcilik ruhunu parlatır.
6 67909 Eleştirel ve sorgulayıcı olmayı talep etmesi bağımsız karar vermeyi gerektirir
7 67917 Eğitimin mevcut amaçlarına karşılık yeni yollar ve hedefler bulmaya çalışması alanın ruhunda vardır
8 67908 Eğitim politik karar verme süreci olduğundan mevcut politikalara alternatif düşünce geliştirir
9 67907 Program temel araştırma yaptırdığı için özgür ve özerk düşünmeyi sağlar
10 67912 Eğitimin çok yönlülüğü dolayısıyla hayata top yekün bakmayı kazandırır
11 67911 Çift kutuplu bir çalışma alanı olması dolaysıyla analitik bir zihniyet geliştirir
12 67910 Eğitime temel disiplinler açısından bakması dolayısıyla eleştirel bir zihniyet kazandırır.
13 67914 Her ne kadar düşünce temelli bir alan olmakla beraber eğitim üzerine çalışması onun sosyal olayları yakından takip etmesini gerektirir
14 67913 Eğitim başlı başına bir iletişim alanı olduğundan diğer disiplinlerle ilişki kurması açısından bu alana yardım eder.
15 67919 Bir taraftan felsefi yöntemleri diğer taraftan bilimsel yöntemleri kullanabilme de diğer alanlardan farklı olarak bir yetkinlik ortaya çıkarır
16 67916 Temel disiplinlerin sonuçlarından faydalanmasına karşılık yeni teoriler geliştirmeye çalışması da ona özel bir yetkinlik kazandırır.
17 67915 Bağımsız düşünmesi,eleştirel ve sorgulayıcı olması daima yeni düşünceler geliştirmesi kişinin kendine has özgünlüğünü ortaya çıkarır

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DEST608 Türk Eğitim Tarihi ve Kurumsal Yapılar 3 0 0 3 7.5
EST602 Genel Psikoloji 3 0 0 3 7.5
EST603 Sosyoloji 3 0 0 3 7.5
EST604 Eğtim Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST605 Eğitim Bilimi 3 0 0 3 7.5
EST606 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
EST607 Sosyal Bilimlere Giriş 3 0 0 3 7.5
EST608 Felsefe Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST608. Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST609 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 3 0 0 3 7.5
EST609. Eğitim Felsefesi ve Güncel Konular 3 0 0 3 7.5
EST610 Eğitim Felsefesi ve Güncel Konular 3 0 0 3 7.5
EST610. İnsan Dav. Kültürel Kaynakları 3 0 0 3 7.5
EST611 Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST611. Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 3 0 0 3 7.5
EST612 Psikoloji ve Bilişsel Teoriler 3 0 0 3 7.5
EST612. Sistematik Felsefe Problemi Olarak Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST613 Psikolojik Varoluşçuluk ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST614 Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST614. Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST615 Sosyoloji ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST615. Psikolojik Varoluşçuluk ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST616 Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST616. Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST617 Antropoloji 3 0 0 3 7.5
EST618. Demokrasi Tarihi ve Eğitim 2 0 0 2 7.5
EST619 Bilim Felsefesi 3 0 0 3 7.5
EST620 Kişilik Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST621 Eğitim ve Çokkültürlülük 3 0 0 3 7.5
EST622 Eğitim Etik ve Hukuk 3 0 0 3 7.5
EST622. Kişilik Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST623 Kentleşme Sürecinde Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST623. Eğitim ve Çokkültürlülük 3 0 0 3 7.5
EST624 Sosyal Psikoloji ve Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
EST625 Modern Eğitim Teorisyenleri 3 0 0 3 7.5
EST625. Kentleşme Sürecinde Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST626 Türk Eğitim Tarihi ve Kurumsal Yapılar 3 0 0 3 7.5
EST627 Gelişim Psikolojisi ve Pedagoji 3 0 0 3 7.5
EST628 Sosyal Bilimlerde Yeni Teoriler 3 0 0 3 7.5
EST629 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 3 0 0 3 7.5
EST630 Genel Psikoloji ve Yeni Yönelimleri 3 0 0 3 7.5
EST631 Sistematik Felsefe Problemi Olarak Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST632 Eğitimde Antropolojik Düşünce 3 0 0 3 7.5
EST633 Demokrasi Tarihi ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST634 Seminer 0 0 0 0 7.5
EST635 Seminer 0 0 0 0 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DEST608 Türk Eğitim Tarihi ve Kurumsal Yapılar 3 0 0 3 7.5
EST602 Genel Psikoloji 3 0 0 3 7.5
EST603 Sosyoloji 3 0 0 3 7.5
EST604 Eğtim Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST605 Eğitim Bilimi 3 0 0 3 7.5
EST606 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
EST607 Sosyal Bilimlere Giriş 3 0 0 3 7.5
EST608 Felsefe Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST608. Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST609 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 3 0 0 3 7.5
EST609. Eğitim Felsefesi ve Güncel Konular 3 0 0 3 7.5
EST610 Eğitim Felsefesi ve Güncel Konular 3 0 0 3 7.5
EST610. İnsan Dav. Kültürel Kaynakları 3 0 0 3 7.5
EST611 Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST611. Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 3 0 0 3 7.5
EST612 Psikoloji ve Bilişsel Teoriler 3 0 0 3 7.5
EST612. Sistematik Felsefe Problemi Olarak Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST613 Psikolojik Varoluşçuluk ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST614 Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST614. Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST615 Sosyoloji ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST615. Psikolojik Varoluşçuluk ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST616 Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST616. Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST617 Antropoloji 3 0 0 3 7.5
EST618. Demokrasi Tarihi ve Eğitim 2 0 0 2 7.5
EST619 Bilim Felsefesi 3 0 0 3 7.5
EST620 Kişilik Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST621 Eğitim ve Çokkültürlülük 3 0 0 3 7.5
EST622 Eğitim Etik ve Hukuk 3 0 0 3 7.5
EST622. Kişilik Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST623 Kentleşme Sürecinde Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST623. Eğitim ve Çokkültürlülük 3 0 0 3 7.5
EST624 Sosyal Psikoloji ve Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
EST625 Modern Eğitim Teorisyenleri 3 0 0 3 7.5
EST625. Kentleşme Sürecinde Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST626 Türk Eğitim Tarihi ve Kurumsal Yapılar 3 0 0 3 7.5
EST627 Gelişim Psikolojisi ve Pedagoji 3 0 0 3 7.5
EST628 Sosyal Bilimlerde Yeni Teoriler 3 0 0 3 7.5
EST629 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 3 0 0 3 7.5
EST630 Genel Psikoloji ve Yeni Yönelimleri 3 0 0 3 7.5
EST631 Sistematik Felsefe Problemi Olarak Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST632 Eğitimde Antropolojik Düşünce 3 0 0 3 7.5
EST633 Demokrasi Tarihi ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST634 Seminer 0 0 0 0 7.5
EST635 Seminer 0 0 0 0 7.5