Program Tanımları

Kuruluş

EPO Bilim dalı 2011 yılında YÖK tarafından onaylanarak kurulmuştur.

Kazanılan Derece

EĞİTİM BİLİMLERİ (EPO) UZMANI

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim Fakültesi mezunu olmak. OMU Eğitim Bilimleri Enstitüsünün yaptığı sınavda sıralamaya girmek.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eğitim Fakültelerinin herhangi bir öğretmenlik branşından mezun olan herkes bu programa başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim Fakültelerinin herhangi bir öğretmenlik branşından mezun olan herkes bu programa başvurabilir.

Program Profili

Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve özel kurum/ kuruluşlardaki örgün ve yaygın eğitimi planlama ve yürütmek üzere program geliştirme ve değerlendirme uzmanı olarak görev yapabilirler. Ayrıca eğitim fakültelerinde “eğitim programları ve öğretim” ile alan öğretiminde; öğretim elemanı olarak görev yapabilirler. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerinde; öğretim tasarımı, planlama, teknoloji/materyal kullanımı ile eğitimdeki yeni yaklaşımların eğitim ortamlarında uygulanması ile ilgili olarak uzman görevi alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

EPO uluslararası bir bilim dalıdır. tüm dünyada bilinmekte ve program olarak aynı adda bulunmaktadır. Yüksek lisans diploması alan öğrenciler ulusal ve uluslararası alanda doktora programına kabul edilebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup basarılı ve basarısız olarak değerlendirilir. Programda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Ders geçme notu yüksek lisansta CB (4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 68 puan), olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN
OMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı (Ofis No: A415)
55139 Kurupelit- SAMSUN
Telefon: 0362 3121919 dan 5599
Mail: ismailgelen@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Üniversitemizin Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Fakültesine sunduğu tüm imkanlar kullanılabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EPO602 Öğretim Tasarımı 3 0 0 3 7.5
EPO603 Öğrenme Kuramları ve Kuramcıları 3 0 0 3 7.5
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
EPO606 Öğretme Kuramları ve Kuramcıları 3 0 0 3 7.5
EPO607 Eğitim Programlarının Karşılaştırılması 3 0 0 3 7.5
EPO608 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
EPO609 Etkili Öğrenme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
EPO610 Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme 3 0 0 3 7.5
EPO611 Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri 3 0 0 3 7.5
EPO612 Öğretme Model ve İlkeleri 3 0 0 3 7.5
EPO613 Eğitimde Yeni Yönelimler ve Alternatif Görüşler 3 0 0 3 7.5
EPO614 İnteraktif Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
EPO615 Türk Eğitim Sisteminde Planlama Süreci ve Sorunlar 3 0 0 3 7.5
EPO617 Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
EPO618 Değerler Eğitimi 3 0 0 3 7.5
EPO619 Yaşam Boyu Öğrenme 3 0 0 3 7.5
EPO620 Yetişkin Eğitimi 3 0 0 3 7.5
EPO621 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
EPO622 Eğitim Programlarının Yönetimi 3 0 0 3 7.5
EPO623 Örgün Eğitim Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3 7.5
EPO625 Türkiyede ve Dünyada Öğretmen Yetiştirme 3 0 0 3 7.5
EPO626 Eğitimde Kalite Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 7.5
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 2 2 0 3 7.5
OZD601 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
00 Dönem Projesi 0 0 0 0 7.5
EPO602 Öğretim Tasarımı 3 0 0 3 7.5
EPO603 Öğrenme Kuramları ve Kuramcıları 3 0 0 3 7.5
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
EPO606 Öğretme Kuramları ve Kuramcıları 3 0 0 3 7.5
EPO607 Eğitim Programlarının Karşılaştırılması 3 0 0 3 7.5
EPO608 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
EPO609 Etkili Öğrenme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
EPO610 Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme 3 0 0 3 7.5
EPO611 Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri 3 0 0 3 7.5
EPO612 Öğretme Model ve İlkeleri 3 0 0 3 7.5
EPO613 Eğitimde Yeni Yönelimler ve Alternatif Görüşler 3 0 0 3 7.5
EPO614 İnteraktif Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
EPO615 Türk Eğitim Sisteminde Planlama Süreci ve Sorunlar 3 0 0 3 7.5
EPO617 Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
EPO618 Değerler Eğitimi 3 0 0 3 7.5
EPO619 Yaşam Boyu Öğrenme 3 0 0 3 7.5
EPO620 Yetişkin Eğitimi 3 0 0 3 7.5
EPO621 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
EPO622 Eğitim Programlarının Yönetimi 3 0 0 3 7.5
EPO623 Örgün Eğitim Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3 7.5
EPO625 Türkiyede ve Dünyada Öğretmen Yetiştirme 3 0 0 3 7.5
EPO626 Eğitimde Kalite Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 7.5
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 2 2 0 3 7.5
EPO629 Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Program Tasarımı 3 0 0 3 0
RPD605 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 2 0 2 7.5