Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Lisans Öğretim Kanunu gereğince 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında doktora eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

bilim alanında doktor unvanı kazanılır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adaylar bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten en az 55 puan almaları
öğrenim görecekleri yabancı dilde ÜDS’den en az 80 almaları, bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden ÜDS ‘den yada Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en
az 55 alması gerekir. Ayrıca adaylar programa kabulden önce sözlü sınava tabi tutulurlar. Doktora programlarına öğrenci kabulündeki
değerlendirmede; ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %25 i ve sözlü sınavın %15’i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60
puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre
programa yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez savunma sınavından oluşur. Doktora programına kabul edilen
öğrenci, sekiz dersten az olmamak koşuluyla toplam en az 28 kredi ders yükünü, uzmanlık alan dersini ve en az bir semineri başarı ile
tamamlamak zorundadır. Kredili dersleri, semineri başarı ile tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına alınır. Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Ders geçme notu doktorada 3.00 dır. Doktora öğrencilerinin mezuniyeti için genel not ortalamaları en az 3.00 olması, doktora yeterlik sınavı ile tez önerisi savunmasını başarı ile geçmesi, tezini tamamlayarak başarı ile savunmaları gerekmektedir.

Program Profili

Alman Dili Eğitimi doktora Programının öncelikli hedefi öğrencileri Alman dilinin öğretimi, Alman edebiyatı, Alman kültürü, dilbilim, çeviribilim gibi alanlarda derinlikli bilgiye sahip olup yetkinleşmelerini sağlayarak geniş bir bilgi birikimi kazanmalarına olanak sunmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

programımızdan mezun olan öğrencilerimiz öğretim üyesi adayı olmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav (%40) ve bir final sınavı (%60)
uygulanmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Bölümün Doktora programında mevcut olan derslerden yeterli kredilik (28 Kredi) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, doktora yeterlik sınavını başarı ile geçen, konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tez önerisini ve akabinde tez çalışmasını başarıyla savunan öğrencilere Alman Dili Eğitimi alanında doktora diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

İLETİŞİM BİLGİLERİ : Adres Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta nbakir@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

Alman Dili Eğitimi Bölümü Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde 1 Profesör, 2 Dr.Öğr.Üyesi, 1 Öğr.Gör. Dr. (Yabancı Uyruklu - Sözleşmeli), 1 Öğretim Görevlisi. Akademik Personele ait 5 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 2 si teknoloji sınıfı olan toplam 5 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi ve Alman Kültür Merkezinin kurduğu bir ders materyalleri ve teknoloji odası bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 79563 İlişkili disiplinlerde tartışılan yeni fikirleri irdeleyip değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşma
4 79564 Alman dili eğitimindeki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme
5 79565 Alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilme
6 79566 Alanına yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir şekilde uygulayabilme
7 79567 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olabilmek
8 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
9 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
10 79568 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak İngiliz dili eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirme
11 79569 Alman dili eğitimi ile ilgili çeşitli disiplinler (dilbilim, eğitim bilimleri, kültür ve edebiyat) arasındaki etkileşimi kavrama
12 79570 İlişkili disiplinlerde tartışılan yeni fikirleri irdeleyip değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşma
13 79571 Alman dili eğitimindeki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme
14 79572 Alanındaki yeni fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme
15 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
16 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
17 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
18 79573 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği
19 79575 Alanında özgün bir çalışmayı ortaya koyarak bilime katkıda bulunma
20 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
21 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
22 79576 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak İngiliz dili eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirme
23 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
24 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
25 79577 Alman dili eğitimi ile ilgili çeşitli disiplinler (dilbilim, eğitim bilimleri, kültür ve edebiyat) arasındaki etkileşimi kavrama
26 79578 Alanına yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir şekilde uygulayabilme
27 79579 Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilme
28 79580 Alanındaki yeni fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme
29 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
30 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
31 79581 Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALE705 Edebiyat Akımları ve Seçme Metinler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ALE707 Dil ve İletişim Kuramları Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 8


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALE712 Karşılaştırmalı Dilbilgisi ve Almanca Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ALE716 Genel Edebiyat Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 8


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALE701 Dil Felsefesi ve Dilbilim Kuramları 3 0 0 3 7.5
ALE702 Çağdaş Alman Tiyatrosu 3 0 0 3 7.5
ALE703 Alman Tiyatro Tarihi 3 0 0 3 7.5
ALE704 Karşılaştırmalı Edebiyatbilim 3 0 0 3 7.5
ALE706 Edebiyatbilim ve Eleştiri Kuramları 3 0 0 3 7.5
ALE708 Dil Edinimi 3 0 0 3 7.5
ALE709 Almanca Öğretimi Sorunları 3 0 0 3 7.5
ALE710 Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
ALE711 Çeviri Yöntemleri ve Çeviride Üslup Sorunları 3 0 0 3 7.5
ALE713 Karşılaştırmalı Dilbilim Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
ALE714 Anlambilim ve Anlam Sorunları 3 0 0 3 7.5
ALE715 Metin Çözümleme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
ALE717 Özgün Metinlerde Dil ve Üslup İncelemeleri 3 0 0 3 7.5
ALE718 Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi 3 0 0 3 7.5
ALE719 Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Analizi 3 0 0 3 7.5
ALE720 Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Geliştirme 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALE701 Dil Felsefesi ve Dilbilim Kuramları 3 0 0 3 7.5
ALE702 Çağdaş Alman Tiyatrosu 3 0 0 3 7.5
ALE703 Alman Tiyatro Tarihi 3 0 0 3 7.5
ALE704 Karşılaştırmalı Edebiyatbilim 3 0 0 3 7.5
ALE706 Edebiyatbilim ve Eleştiri Kuramları 3 0 0 3 7.5
ALE708 Dil Edinimi 3 0 0 3 7.5
ALE709 Almanca Öğretimi Sorunları 3 0 0 3 7.5
ALE710 Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
ALE711 Çeviri Yöntemleri ve Çeviride Üslup Sorunları 3 0 0 3 7.5
ALE713 Karşılaştırmalı Dilbilim Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
ALE714 Anlambilim ve Anlam Sorunları 3 0 0 3 7.5
ALE715 Metin Çözümleme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
ALE717 Özgün Metinlerde Dil ve Üslup İncelemeleri 3 0 0 3 7.5
ALE718 Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi 3 0 0 3 7.5
ALE719 Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Analizi 3 0 0 3 7.5
ALE720 Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Geliştirme 3 0 0 3 7.5