Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı
Yüksek Lisans Öğretim Kanunu gereğince 1985-1986 Eğitim Öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans
Bölümün yada ilişkili olan diğer bölümlerin yüksek lisans programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ( AKTS karşılığı) ders alan, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasını başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencileri Alman Dili Eğitimi alanında yüksek lisans diploması almaya ve alanında uzman olmaya hak kazanmış olur.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrencilerin lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten en az 55 almaları ve öğrenim görecekleri yabancı dilde ÜDS’den en az 70 almaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Ders geçme notu yüksek lisansta 2.50 dir. Yüksek Lisans öğrencilerinin mezuniyeti için genel not ortalamaları
en az 2.50 olması ve tezini başarı ile savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Alman Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programının öncelikli hedefi öğrencileri Alman dilinin öğretimi, Alman edebiyatı, Alman kültürü,
dilbilim, çeviribilim gibi alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayarak geniş bir bilgi birikimi kazanmalarına olanak sunmaktır. Ayrıca
Yüksek Lisans Programı ile amaçlanan öğrencilerin kuramsal bilgilerini uygulama alanları ile birleştirebilmeleri ve araştırmalar
yapmaya başlamalarıdır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

yüksek lisans programımızdan mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uzman öğretmen olma hakkına sahiptir. mezunlarımız halen araştırma görevlisi, okutman olarak görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümün Yüksek Lisans Programını bitiren öğrenciler Doktora programına başvurma hakkına sahip olurlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40’ı ile yarıyıl sınav puanının % 60 ‘ı uygulanmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Bölümün Yüksek Lisans programında mevcut olan derslerden
yeterli kredilik (24 Kredi) ders alan ve tümünü başarıyla
tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden, seminer dersini alan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Alman Dili Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta nbakir@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

Alman Dili Eğitimi Bölümü Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde 1 Profesör, 2 Dr.Öğr.Üyesi, 1 Öğr.Gör. Dr. (Yabancı Uyruklu - Sözleşmeli), 1 Öğretim Görevlisi. Akademik Personele ait 5 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 2 si teknoloji sınıfı olan toplam 5 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi ve Alman Kültür Merkezinin kurduğu bir ders materyalleri ve teknoloji odası bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALE601 Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenme Stratejileri 3 0 0 3 7.5
ALE602 Dil Öğrenme Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
ALE603 Yabancı Dil Öğreniminde Beceri Gelişimi 3 0 0 3 7.5
ALE604 Almanca Öğretiminde Edebi Metinler 3 0 0 3 7.5
ALE605 Oyunlarla Dil Öğretimi 3 0 0 3 7.5
ALE606 Çeviri Eğitiminde Sorunlar ve Çözümler 3 0 0 3 7.5
ALE607 Karşılaştırmalı Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
ALE608 Almanca Öğretiminde Meteryal Değerlendirme ve Uygulama 3 0 0 3 7.5
ALE609 Dilbilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
ALE610 Çağdaş Alman Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
ALE611 Uygulamalı Dilbilim ve Almanca Öğretimi 3 0 0 3 7.5
ALE612 Çevirimbilim ve Çeviri Teknikleri 3 0 0 3 7.5
ALE613 Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Teknik ve Yöntemler 3 0 0 3 7.5
ALE614 Dramatik Türler ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
ALE615 Dil Öğretiminde Kısa Öykü 3 0 0 3 7.5
ALE616 Dil Öğretiminde Anlambilim 3 0 0 3 7.5
ALE617 Yazınbilim ve Almanca Öğretimi 3 0 0 3 7.5
ALE618 Dil Öğretiminde Masal 3 0 0 3 7.5
ALE619 Almanca Öğretiminde Dil Kültür Etkileşimi 3 0 0 3 7.5
ALE620 Almanca Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALE601 Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenme Stratejileri 3 0 0 3 7.5
ALE602 Dil Öğrenme Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
ALE603 Yabancı Dil Öğreniminde Beceri Gelişimi 3 0 0 3 7.5
ALE604 Almanca Öğretiminde Edebi Metinler 3 0 0 3 7.5
ALE605 Oyunlarla Dil Öğretimi 3 0 0 3 7.5
ALE606 Çeviri Eğitiminde Sorunlar ve Çözümler 3 0 0 3 7.5
ALE607 Karşılaştırmalı Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
ALE608 Almanca Öğretiminde Meteryal Değerlendirme ve Uygulama 3 0 0 3 7.5
ALE609 Dilbilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
ALE610 Çağdaş Alman Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
ALE611 Uygulamalı Dilbilim ve Almanca Öğretimi 3 0 0 3 7.5
ALE612 Çevirimbilim ve Çeviri Teknikleri 3 0 0 3 7.5
ALE613 Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Teknik ve Yöntemler 3 0 0 3 7.5
ALE614 Dramatik Türler ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
ALE615 Dil Öğretiminde Kısa Öykü 3 0 0 3 7.5
ALE616 Dil Öğretiminde Anlambilim 3 0 0 3 7.5
ALE617 Yazınbilim ve Almanca Öğretimi 3 0 0 3 7.5
ALE618 Dil Öğretiminde Masal 3 0 0 3 7.5
ALE619 Almanca Öğretiminde Dil Kültür Etkileşimi 3 0 0 3 7.5
ALE620 Almanca Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5