Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Lisans Öğretim Kanunu gereğince 1996-1997 Eğitim Öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Bölümün yada ilişkili olan diğer bölümlerin yüksek lisans programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ( AKTS karşılığı) ders alan, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasını başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencileri ingiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans diploması almaya ve alanında uzman olmaya hak kazanmış olur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrencilerin lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten en az 55 almaları ve öğrenim görecekleri yabancı dilde ÜDS’den en az 70 almaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Ders geçme notu yüksek lisansta 2.50 dir. Yüksek Lisans öğrencilerinin mezuniyeti için genel not ortalamaları en az 2.50 olması ve tezini başarı ile savunmuş olmaları gerekmektedir

Program Profili

ingiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programının öncelikli hedefi öğrencileri ingiliz dilinin öğretimi, ingiliz edebiyatı, ingiliz kültürü, dilbilim, çeviribilim gibi alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayarak geniş bir bilgi birikimi kazanmalarına olanak sunmaktır. Ayrıca Yüksek Lisans Programı ile amaçlanan öğrencilerin kuramsal bilgilerini uygulama alanları ile birleştirebilmeleri ve araştırmalar yapmaya başlamalarıdır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

yüksek lisans programımızdan mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uzman öğretmen olma hakkına sahiptir. mezunlarımız halen araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadırlar

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümün Yüksek Lisans Programını bitiren öğrenciler Doktora programına başvurma hakkına sahip olurlar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40’ı ile yarıyıl sınav puanının % 60 ‘ı uygulanmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Bölümün Yüksek Lisans programında mevcut olan derslerden yeterli kredilik (24 Kredi) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden, seminer dersini alan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ingiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Telefon +90 362 312 19 19 E-Posta mcolak@omu.edu.tr Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377

Bölüm Olanakları

ingiliz Dili Eğitimi bilim dalı Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. A.B.D. , 1.doçent dr.. 5 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 12 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 1 teknoloji sınıfı olan toplam 5 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi bulunmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNE 613 Sözdizim Kuramı ve Dil Öğretimi İne613 3 0 0 3 6
İNE601 Yazınbilim ve Dil Öğretimi İne601 3 0 0 3 7.5
İNE602 Yabancı Dil Becerileri Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE603 İngilizce Kısa Öykü ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 3 0 0 3 7.5
İNE605 İngilizce Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi 3 0 0 3 7.5
İNE606 Dil Öğretimi ve Kültür 3 0 0 3 7.5
İNE607 Ses Bilgisi, Ses Bilim ve Dil Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE608 İngiliz Şiiri ve Öğretimi İne608 3 0 0 3 7.5
İNE609 Psikodilbilim (Ruhdilbilim) ve Dil Öğretimi İne609 3 0 0 3 7.5
İNE610 Anlambilim ve Dil Öğretimi İne610 3 0 0 3 7.5
İNE611 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi İne611 3 0 0 3 7.5
İNE612 Toplumdilbilim(Sosyodilbilim) ve Dil Öğretimi İne612 3 0 0 3 7.5
İNE613 Söz Dizim Kuramı ve Dil Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE614 Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar İne614 3 0 0 3 7.5
İNE615 Yabancı Dil Öğretiminde Müfredat Geliştirme İne615 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNE 602 Yabancı Dil Becerileri Öğretimi İne602 2 0 0 2 6
İNE 606 Dil Öğretimi ve Kültür İne606 2 0 0 2 6
İNE601 Yazınbilim ve Dil Öğretimi İne601 3 0 0 3 7.5
İNE602 Yabancı Dil Becerileri Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE603 İngilizce Kısa Öykü ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 3 0 0 3 7.5
İNE605 İngilizce Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi 3 0 0 3 7.5
İNE606 Dil Öğretimi ve Kültür 3 0 0 3 7.5
İNE607 Ses Bilgisi, Ses Bilim ve Dil Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE608 İngiliz Şiiri ve Öğretimi İne608 3 0 0 3 7.5
İNE609 Psikodilbilim (Ruhdilbilim) ve Dil Öğretimi İne609 3 0 0 3 7.5
İNE610 Anlambilim ve Dil Öğretimi İne610 3 0 0 3 7.5
İNE611 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi İne611 3 0 0 3 7.5
İNE612 Toplumdilbilim(Sosyodilbilim) ve Dil Öğretimi İne612 3 0 0 3 7.5
İNE613 Söz Dizim Kuramı ve Dil Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE614 Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar İne614 3 0 0 3 7.5
İNE615 Yabancı Dil Öğretiminde Müfredat Geliştirme İne615 3 0 0 3 7.5