Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Lisans Öğretim Kanunu gereğince 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Bölümün yada ilişkili olan diğer bölümlerin yüksek lisans programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ( AKTS karşılığı) ders alan, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasını başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencileri fransız Dili Eğitimi alanında yüksek lisans diploması almaya ve alanında uzman olmaya hak kazanmış olur.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesi.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrencilerin lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten en az 55 almaları ve öğrenim görecekleri yabancı dilde YDS/e-YDS/YÖKDİL’den en az 70 almaları gerekmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bu programın öğrencilerinin en az 120 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az 7 dersi başarıyla tamamlamaları, gerekli semineri ve Alan Uzmanlığı derslerini almaları ve bir Yüksek Lisans Tezi yazıp savunmaları, en az 2.50 / 4.00 - 68 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. / 100 ve CB notundan daha düşük harf notları yoktur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Ders geçme notu yüksek lisansta 2.50 dir. Yüksek Lisans öğrencilerinin mezuniyeti için genel not ortalamaları en az 2.50 olması ve tezini başarı ile savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Fransız Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programının öncelikli hedefi öğrencileri Fransız dilinin öğretimi, fransız edebiyatı, , fransız kültürü, dilbilim, çeviribilim gibi alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayarak geniş bir bilgi birikimi kazanmalarına olanak sunmaktır. Ayrıca Yüksek Lisans Programı ile amaçlanan öğrencilerin kuramsal bilgilerini uygulama alanları ile birleştirebilmeleri ve araştırmalar yapmaya başlamalarıdır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

yüksek lisans programımızdan mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uzman öğretmen olma hakkına sahiptir. mezunlarımız halen araştırma görevlisi, okutman olarak görev yapmaktadırlar

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümün Yüksek Lisans Programını bitiren öğrenciler Doktora programına başvurma hakkına sahip olurlar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40’ı ile yarıyıl sınav puanının % 60 ‘ı uygulanmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Bölümün Yüksek Lisans programında mevcut olan derslerden yeterli kredilik (24 Kredi) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden, seminer dersini alan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Fransız Dili Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Fransız Dili Eğitimi ABD Başkanı: Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY
Adres Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Telefon +90 362 312 19 19 E-Posta rgunday@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

Fransız Dili Eğitimi A.B.D Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. anabilim dalımızda , 3 Profesör Dr., 1 Doçent Dr., 1 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 6 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 1 İ teknoloji sınıfı olan toplam 4derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi ve FRANSIZ Kültür Merkezinin sağladığı ders materyalleri bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FRE601 Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler ve Teknikler. 3 0 0 3 7.5
FRE602 Dil Öğretiminde Masal Öykü ve Roman Fre602 3 0 0 3 7.5
FRE603 Dilbilim Araştırma Alanları 3 0 0 3 7.5
FRE604 Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 3 0 0 3 7.5
FRE605 Fransızca Öğretiminde Çeviri 3 0 0 3 7.5
FRE606 Metin Çözümlemeleri ve Yabancı Dil Öğretimi Fre606 3 0 0 3 7.5
FRE607 Dil Ediniminde Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Fre607 3 0 0 3 7
FRE608 Fransız Dili Eğitimi ve Dilbilgisi Fre608 3 0 0 3 7.5
FRE609 Fransız Dili Eğitiminde Dil ve Retorik 3 0 0 3 7.5
FRE610 Yabancı Dilde Sözcük Öğretimi-Öğrenimi Stratejileri Fre610 3 0 0 3 7.5
FRE611 Yabancı Dil Öğretiminde Özgün Materyal Tasarımı Fre611 3 0 0 3 7.5
FRE612 Yabancı Dil Öğretiminde Medya Dili 3 0 0 3 7.5
FRE613 Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 3 0 0 3 7.5
FRE614 Dil ve Edebiyat Araştırmalarına Eleştirel Yaklaşım 3 0 0 3 7.5
FRE615 Dramatik Türler ve Öğretimi Fre615 3 0 0 3 7.5
FRE616 Yabancı Dil Öğretiminde Multimedya Araçlarının Kullanımı 3 0 0 3 7.5
FRE617 Fransız Edebiyatı ve Kültürü Tarihi 3 0 0 3 7.5
YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FRE601 Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler ve Teknikler. 3 0 0 3 7.5
FRE602 Dil Öğretiminde Masal Öykü ve Roman Fre602 3 0 0 3 7.5
FRE603 Dilbilim Araştırma Alanları 3 0 0 3 7.5
FRE604 Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 3 0 0 3 7.5
FRE605 Fransızca Öğretiminde Çeviri 3 0 0 3 7.5
FRE606 Metin Çözümlemeleri ve Yabancı Dil Öğretimi Fre606 3 0 0 3 7.5
FRE607 Dil Ediniminde Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Fre607 3 0 0 3 7.5
FRE608 Fransız Dili Eğitimi ve Dilbilgisi Fre608 3 0 0 3 7.5
FRE609 Fransız Dili Eğitiminde Dil ve Retorik 3 0 0 3 7.5
FRE610 Yabancı Dilde Sözcük Öğretimi-Öğrenimi Stratejileri Fre610 3 0 0 3 7.5
FRE611 Yabancı Dil Öğretiminde Özgün Materyal Tasarımı Fre611 3 0 0 3 7.5
FRE612 Yabancı Dil Öğretiminde Medya Dili 3 0 0 3 7.5
FRE613 Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 3 0 0 3 7.5
FRE614 Dil ve Edebiyat Araştırmalarına Eleştirel Yaklaşım 3 0 0 3 7.5
FRE615 Dramatik Türler ve Öğretimi Fre615 3 0 0 3 7.5
FRE616 Yabancı Dil Öğretiminde Multimedya Araçlarının Kullanımı 3 0 0 3 7.5
FRE617 Fransız Edebiyatı ve Kültürü Tarihi 3 0 0 3 7.5
YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5