Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim dallarından biridir.

Kazanılan Derece

Bu anabilim dalını başarıyla bitiren öğrenci alanında uzman olur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES puanının aranmadığı durumda sıralama, lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılır (21 Nisan 2013 Tarihli ve 28625 Sayılı Resmî
Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmelerin tanınması yukarıda adı geçen ilgili yönetmeliğin 13-14-15. maddelerine göre değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

Program Profili

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Din Eğitimi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi bilim dallarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar aldıkları yüksek lisans diploması ile alanlarının uzmanı olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programı mezunları istedikleri takdirde doktora eğitim programına da başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bu programın sınavları yukarıda değinilen ilgili yönetmeliğin 23-24. maddelerine göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Yükümlü oldukları dersleri ve döben projesini başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bu programı başkanı Anabilim Dalı Başkanıdır. Adres: Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, OMÜ İlahiyat Fakültesi Kurupelit-Atakum/SAMSUN. Tel: 03624576084; Fax: 03624576083.

Bölüm Olanakları

Anabilim dalının faaliyet gösterdiği İlahiyat Fakültesine ait dersliklerde sesli ders sunum olanakları bulunmaktadır. Ayrıca fakülte bünyesinde bulunan kütüphane de öğrencilere hizmet vermektedir. Düzenli olarak konferanslar, seminerler sunulmaktadır. Fakülte
bünyesinde 2 anfi, 17 dershane, seminer, 370 kişilik konferans ve okuma salonları ile 1 adet bilgisayar laboratuarı mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68160 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 68153 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 68158 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 68156 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 68155 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 68154 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 68159 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 68157 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBEPROJE Proje Ödevi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPROJE Proje Ödevi Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IDR501 İletişim Becerileri 3 0 0 3 6
IDR501 İletişim Becerileri 3 0 0 3 6
IDR502 Danışmanlık Teorileri 3 0 0 3 6
IDR502 Danışmanlık Teorileri 2 0 0 2 6
IDR502 Danışmanlık Teorileri 3 0 0 3 6
IDR503 Halkla İlişkiler 3 0 0 3 6
IDR503 Halkla İlişkiler 2 0 0 2 6
IDR503 Halkla İlişkiler 3 0 0 3 6
IDR504 Kur'an ve Hadislerde Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR504 Kur'an ve Hadislerde Dini Danışmanlık 2 0 0 2 6
IDR504 Kur'an ve Hadislerde Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 3 0 0 3 6
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 2 0 0 2 6
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 3 0 0 3 6
IDR506 Aile Danışmanlığı Kuramları 3 0 0 3 6
IDR506 Aile Danışmanlığı Kuramları 2 0 0 2 6
IDR506 Aile Danışmanlığı Kuramları 3 0 0 3 6
IDR507 Ruh Sağlığı ve Din 3 0 0 3 6
IDR507 Ruh Sağlığı ve Din 2 0 0 2 6
IDR507 Ruh Sağlığı ve Din 3 0 0 3 6
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 3 0 0 3 6
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 2 0 0 2 6
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 3 0 0 3 6
IDR509 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 6
IDR509 Sosyal Psikoloji 2 0 0 2 6
IDR509 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 6
IDR510 Kriz Odaklı Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR510 Kriz Odaklı Dini Danışmanlık 2 0 0 2 6
IDR510 Kriz Odaklı Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR511 Cezaevlerinde Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR511 Cezaevlerinde Dini Danışmanlık 2 0 0 2 6
IDR511 Cezaevlerinde Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR512 Aile Sorunları ve Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanık 2 0 0 2 6
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR513 Engellilere Yönelik Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR513 Engellilere Yönelik Dini Danışmanlık 2 0 0 2 6
IDR513 Engellilere Yönelik Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR514 Hastane ve Huzurevlerinde Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR514 Hastane ve Huzurevlerinde Dini Danışmanlık 2 0 0 2 6
IDR514 Hastane ve Huzurevlerinde Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR515 Araştırma Teknikleri 2 0 0 2 6
IDR515 Araştırma Teknikleri 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IDR501 İletişim Becerileri 3 0 0 3 6
IDR502 Danışmanlık Teorileri 2 0 0 2 6
IDR502 Danışmanlık Teorileri 3 0 0 3 6
IDR503 Halkla İlişkiler 3 0 0 3 6
IDR504 Kur'an ve Hadislerde Dini Danışmanlık 2 0 0 2 6
IDR504 Kur'an ve Hadislerde Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 3 0 0 3 6
IDR506 Aile Danışmanlığı Kuramları 2 0 0 2 6
IDR506 Aile Danışmanlığı Kuramları 3 0 0 3 6
IDR507 Ruh Sağlığı ve Din 2 0 0 2 6
IDR507 Ruh Sağlığı ve Din 3 0 0 3 6
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 3 0 0 3 6
IDR509 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 6
IDR510 Kriz Odaklı Dini Danışmanlık 2 0 0 2 6
IDR510 Kriz Odaklı Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR511 Cezaevlerinde Dini Danışmanlık 2 0 0 2 6
IDR511 Cezaevlerinde Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanık 2 0 0 2 6
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR513 Engellilere Yönelik Dini Danışmanlık 2 0 0 2 6
IDR513 Engellilere Yönelik Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR514 Hastane ve Huzurevlerinde Dini Danışmanlık 2 0 0 2 6
IDR514 Hastane ve Huzurevlerinde Dini Danışmanlık 3 0 0 3 6
IDR515 Araştırma Teknikleri 2 0 0 2 6
IDR515 Araştırma Teknikleri 3 0 0 3 6