Program Tanımları

Kuruluş

Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı, 2012 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES puanının aranmadığı durumda sıralama, lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya
Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet
belgesine sahip olmaları gerekir.
2) Lisansüstü programlara öğrenci kabülünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredi ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

Program Profili

Tezsiz yüksek lisans programları örgün ikinci öğretim veya uzaktan eğitim yöntemleri ile yürütülebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden ALES’ten en az 70 puan almak ve not ortalaması en az 85 olmak koşuluyla ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti tekrar ödenir.
Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi asgari üç yarıyıl, azami altı yarıyıldır. Belirlenen öğrenim süresi içerisinde programda yer alan dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan öğrenci, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasına yöneliktir. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre belirlenen danışman gözetiminde hazırlanır.
Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme

Bölüm Olanakları

Uzaktan Eğitim Merkezinin olanakları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68210 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
2 68211 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
3 68212 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 68216 Sosyal adalet, kalite kültürü ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
5 68219 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
6 68218 Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
7 68217 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.
8 68213 Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
9 68215 Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
10 68214 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
TAG600 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TAG600 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TAG601 Gayrimenkul Değerleme Esasları 3 0 0 3 6
TAG602 Taşınmaz Hukuku 3 0 0 3 6
TAG603 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 3 0 0 3 6
TAG604 Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri 3 0 0 3 6
TAG605 Taşınmaz Değerlemede Bilirkişilik 3 0 0 3 6
TAG606 Kamulaştırma ve Kentsel Alanların Düzenlenmesi 3 0 0 3 6
TAG607 Arazi Kullanım Planlaması 3 0 0 3 6
TAG608 Sayısal Kadastro ve İleri Ölçme Teknikleri 3 0 0 3 6
TAG609 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 3 0 0 3 6
TAG610 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 3 0 0 3 6
TAG611 Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz 3 0 0 3 6
TAG612 Taşınmaz Ekonomisi 3 0 0 3 6
TAG613 Arazi ve Toprak Bilgi Sistemi 3 0 0 3 6
TAG614 Arazi Toplulaştırması 3 0 0 3 6
TAG615 İnşaat Uygulamaları 3 0 0 3 6
TAG616 Toprak Kalitesi ve Arazi Yönetimi 3 0 0 3 6
TAG617 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliği 3 0 0 3 6
TAG618 Finans Matematiği 3 0 0 3 6
TAG619 Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
TAG620 Taşınmaz Değerleme Elemanları İçin İletişim ve Danışmanlık Becerileri 3 0 0 3 6
TAG621 Gayrimenkul Satış ve Pazarlama 3 0 0 3 6
TAG622 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 3 0 0 3 6
TAG623 Gayrimenkul Mevzuatı 3 0 0 3 6
TAG624 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TAG600 Dönem Projesi 0 0 0 0 0
TAG601 Gayrimenkul Değerleme Esasları 3 0 0 3 6
TAG602 Taşınmaz Hukuku 3 0 0 3 6
TAG603 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 3 0 0 3 6
TAG604 Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri 3 0 0 3 6
TAG605 Taşınmaz Değerlemede Bilirkişilik 3 0 0 3 6
TAG606 Kamulaştırma ve Kentsel Alanların Düzenlenmesi 3 0 0 3 6
TAG607 Arazi Kullanım Planlaması 3 0 0 3 6
TAG608 Sayısal Kadastro ve İleri Ölçme Teknikleri 3 0 0 3 6
TAG609 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 3 0 0 3 6
TAG610 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 3 0 0 3 6
TAG611 Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz 3 0 0 3 6
TAG612 Taşınmaz Ekonomisi 3 0 0 3 6
TAG613 Arazi ve Toprak Bilgi Sistemi 3 0 0 3 6
TAG614 Arazi Toplulaştırması 3 0 0 3 6
TAG615 İnşaat Uygulamaları 3 0 0 3 6
TAG616 Toprak Kalitesi ve Arazi Yönetimi 3 0 0 3 6
TAG617 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliği 3 0 0 3 6
TAG618 Finans Matematiği 3 0 0 3 6
TAG619 Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
TAG620 Taşınmaz Değerleme Elemanları İçin İletişim ve Danışmanlık Becerileri 3 0 0 3 6
TAG621 Gayrimenkul Satış ve Pazarlama 3 0 0 3 6
TAG622 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 3 0 0 3 6
TAG623 Gayrimenkul Mevzuatı 3 0 0 3 6
TAG624 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 3 0 0 3 6