Program Tanımları

Kuruluş

2007

Kazanılan Derece

Tezsiz Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans programına kayıt olan öğrenciler ilgili dersleri teorik ve uygulamalı olarak tamamlamak ve 2 dönem staj yapmak zorundadırlar

Program Profili

Bölümün başlıca eğitim felsefesi Biyoloji disiplininde günümüz bilimsel ve teknolojik ilimleri seviyesinde laboratuvar uygulamaları ile desteklenen geçerli bir profesyonel eğitimi sağlamaktır. Bölüm çeşitli uluslararası üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve merkezlerle işbirliği halindedir. Bölüm laboratuvarları hem geleneksel ve hem de yüksek teknoloji ile yapılan bilimsel araştırmalar için gerekli tüm modern araştırma teçhizatı ve imkanlarıyla donatılmıştır. Öğretim; dersler, laboratuvar uygulamaları ve arazi çalışmaları ile yapılır. Tüm derslere düzenli katılım öğrencilere sadece biyoloji hakkında öğrenmeleri için değil ayrıca deney yapma, eleştirel düşünme, iletişim olduğu kadar düşüncelerini yazıya aktarma ve bunları tartışma yeteneklerini arttırmak için gereklidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar Milli Eğitim bakanlığına bağlı ve özel okullarda öğretmen olarak çalışırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için tüm derslerini geçmesi ve stajını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Erkan YALÇIN, OMU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ATAKUM SAMSUN, 03623121919-5485

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde tüm anabilim dallarına ait araştırma geliştirme laboratuvarları , 6 adet derslik, 1 adet anfi mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68220 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 68221 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 68222 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
4 68223 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
5 68224 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
6 68225 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
7 68226 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
8 68227 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UFBİ600 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UFBİ600 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UFBİ601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 3 0 0 3 6
UFBİ602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları 3 0 0 3 6
UFBİ603 İleri Zoocoğrafya 3 0 0 3 6
UFBİ604 Sistematik Zoolojinin Prensipleri 3 0 0 3 6
UFBİ605 Vejetasyon Biliminde Sınıflandırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
UFBİ606 Bitki Kommunitelerinin Ordinasyonu 3 0 0 3 6
UFBİ607 Davranış 3 0 0 3 6
UFBİ608 Sistematik Entomoloji 3 0 0 3 6
UFBİ609 İleri Biyokimyasal Teknikler 3 0 0 3 6
UFBİ610 Protein Biyokimyası 3 0 0 3 6
UFBİ611 İleri Viroloji 3 0 0 3 6
UFBİ612 İleri Bakteriyoloji 3 0 0 3 6
UFBİ613 Bitki Taksonomisinin Prensipleri 3 0 0 3 6
UFBİ614 Genel Mikoloji 3 0 0 3 6
UFBİ615 İleri Limnoloji 3 0 0 3 6
UFBİ616 Biyolojik Mücadelede Özel Yöntemler 3 0 0 3 6
UFBİ617 Gıda Mikrobiyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ618 Moleküler Biyolojide Gelişmeler 3 0 0 3 6
UFBİ619 Enzimatik Regülasyon 3 0 0 3 6
UFBİ620 Türkiye Kuşları 3 0 0 3 6
UFBİ621 Balık Ekolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ622 Vejetasyon Biliminde Nümerik Sınıflandırma Metotları 3 0 0 3 6
UFBİ623 İleri Parazitoloji 3 0 0 3 6
UFBİ624 Algoloji 3 0 0 3 6
UFBİ625 Klimatoloji 3 0 0 3 6
UFBİ626 Bitki Kolleksiyonları ve Herbaryum Tekniği 3 0 0 3 6
UFBİ627 Limnolojide Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
UFBİ628 İleri Hayvan Fizyolojisi-I 3 0 0 3 6
UFBİ629 Biyokimyasal Ekoloji 3 0 0 3 6
UFBİ630 Ekosistem Ekolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ631 Türkiye Balık Faunası 3 0 0 3 6
UFBİ632 Filogenetik Sistematik 3 0 0 3 6
UFBİ633 Homopter Taksonomisinde Uygulanan Yöntemler 3 0 0 3 6
UFBİ634 Böceklerde Preparasyon Teknikleri 3 0 0 3 6
UFBİ635 Hücresel Denetim Sistemleri 3 0 0 3 6
UFBİ636 Populasyon Genetiği 3 0 0 3 6
UFBİ637 İleri Vejetasyon Sistemleri 3 0 0 3 6
UFBİ638 Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 3 0 0 3 6
UFBİ639 Memelilerde Kromozom Çalışmaları 3 0 0 3 6
UFBİ640 Fitoplankton Ekolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ641 Herbivor Besin Kimyası ve Teknikleri 3 0 0 3 6
UFBİ642 İleri Toprak Bilimi 3 0 0 3 6
UFBİ643 Dinamik Bitki Ekolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ644 Biyologlar İçin Temel İstatistik 3 0 0 3 6
UFBİ645 Akuatik Ekosistem 3 0 0 3 6
UFBİ646 Balık Biyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ647 Bitkilerde Tür İçi ve Türler Arası Rekabet 3 0 0 3 6
UFBİ648 İleri Bitki Anatomisi - I 3 0 0 3 6
UFBİ649 Sekonder Maddeler ve Herbivorlar 3 0 0 3 6
UFBİ650 Genel Etnomoloji 3 0 0 3 6
UFBİ651 Doğa Koruma Prensipleri 3 0 0 3 6
UFBİ652 Mammaloji 3 0 0 3 6
UFBİ653 Zooloji Nomeklatur Kuralları 3 0 0 3 6
UFBİ654 Toprak ve Bitki Funguslarının Taksonomisi 3 0 0 3 6
UFBİ655 Bitki-Toprak İlişkileri 3 0 0 3 6
UFBİ656 Mikrobiyal Ekoloji 3 0 0 3 6
UFBİ657 Mikrobiyolojide Araştırma Teknikleri 3 0 0 3 6
UFBİ658 Parazit Bitkiler 3 0 0 3 6
UFBİ659 Bitki-Mikroorganizma İlişkileri 3 0 0 3 6
UFBİ660 Membran Fizyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ661 Hayvanlarda Besin Seçimi 3 0 0 3 6
UFBİ663 Hücrelerin Moleküler Biyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ664 Bakteri Stres Fizyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ665 Bakteri Fizyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ666 Bakteriyal Sistematiğin Prensipleri 3 0 0 3 6
UFBİ667 Bitki Sosyolojisinde Sintaksonomik Nomenklatür 3 0 0 3 6
UFBİ668 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 3 0 0 3 6
UFBİ669 Makrofitler 3 0 0 3 6
UFBİ670 İç Sularda Pollusyon 3 0 0 3 6
UFBİ671 Histolojik Teknikleri 3 0 0 3 6
UFBİ672 Temel Ornitoloji 3 0 0 3 6
UFBİ673 Fizyolojide Araştırma Teknikleri 3 0 0 3 6
UFBİ674 Paleobotanik 3 0 0 3 6
UFBİ675 Fungal Biyoteknoloji 3 0 0 3 6
UFBİ676 Bitkilerde Varyasyon 3 0 0 3 6
UFBİ677 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 3 0 0 3 6
UFBİ678 İleri Hayvan Histolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ679 Bitkilerde Gelişim Biyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ680 Bitkilerde Antioksidantlar ve Reaktif Oksijen Türlerinin Rolü 3 0 0 3 6
UFBİ681 Bitkilerde Preparasyon Teknikleri 3 0 0 3 6
UFBİ682 Bitki Toksikolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ683 Gen Klonlama 3 0 0 3 6
UFBİ684 Moleküler Mikrobiyoloji 3 0 0 3 6
UFBİ685 Prokaryotik Filogeni 3 0 0 3 6
UFBİ686 Estuarin (Nehirağzı) Biyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ687 Karadeniz Ekosistemi 3 0 0 3 6
UFBİ688 Hayvan-Bitki Ekolojik İlişkileri 3 0 0 3 6
UFBİ689 Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik 3 0 0 3 6
UFBİ690 Biyoindikatör ve Biyomonitör Bitkiler 3 0 0 3 6
UFBİ691 Bitkilerde Ağır Metal Kirliliği 3 0 0 3 6
UFBİ692 Balık Avlama Yöntemleri 3 0 0 3 6
UFBİ693 Böcek Beslenmesi 3 0 0 3 6
UFBİ694 Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Teknikleri 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UFBİ601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 3 0 0 3 6
UFBİ602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları 3 0 0 3 6
UFBİ603 İleri Zoocoğrafya 3 0 0 3 6
UFBİ604 Sistematik Zoolojinin Prensipleri 3 0 0 3 6
UFBİ605 Vejetasyon Biliminde Sınıflandırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
UFBİ606 Bitki Kommunitelerinin Ordinasyonu 3 0 0 3 6
UFBİ607 Davranış 3 0 0 3 6
UFBİ608 Sistematik Entomoloji 3 0 0 3 6
UFBİ609 İleri Biyokimyasal Teknikler 3 0 0 3 6
UFBİ610 Protein Biyokimyası 3 0 0 3 6
UFBİ611 İleri Viroloji 3 0 0 3 6
UFBİ612 İleri Bakteriyoloji 3 0 0 3 6
UFBİ613 Bitki Taksonomisinin Prensipleri 3 0 0 3 6
UFBİ614 Genel Mikoloji 3 0 0 3 6
UFBİ615 İleri Limnoloji 3 0 0 3 6
UFBİ616 Biyolojik Mücadelede Özel Yöntemler 3 0 0 3 6
UFBİ617 Gıda Mikrobiyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ618 Moleküler Biyolojide Gelişmeler 3 0 0 3 6
UFBİ619 Enzimatik Regülasyon 3 0 0 3 6
UFBİ620 Türkiye Kuşları 3 0 0 3 6
UFBİ621 Balık Ekolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ622 Vejetasyon Biliminde Nümerik Sınıflandırma Metotları 3 0 0 3 6
UFBİ623 İleri Parazitoloji 3 0 0 3 6
UFBİ624 Algoloji 3 0 0 3 6
UFBİ625 Klimatoloji 3 0 0 3 6
UFBİ626 Bitki Kolleksiyonları ve Herbaryum Tekniği 3 0 0 3 5
UFBİ627 Limnolojide Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
UFBİ628 İleri Hayvan Fizyolojisi-I 3 0 0 3 6
UFBİ629 Biyokimyasal Ekoloji 3 0 0 3 6
UFBİ630 Ekosistem Ekolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ631 Türkiye Balık Faunası 3 0 0 3 6
UFBİ632 Filogenetik Sistematik 3 0 0 3 6
UFBİ633 Homopter Taksonomisinde Uygulanan Yöntemler 3 0 0 3 6
UFBİ634 Böceklerde Preparasyon Teknikleri 3 0 0 3 6
UFBİ635 Hücresel Denetim Sistemleri 3 0 0 3 6
UFBİ636 Populasyon Genetiği 3 0 0 3 6
UFBİ637 İleri Vejetasyon Sistemleri 3 0 0 3 6
UFBİ638 Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 3 0 0 3 6
UFBİ639 Memelilerde Kromozom Çalışmaları 3 0 0 3 6
UFBİ640 Fitoplankton Ekolojisi 3 0 0 3 1
UFBİ641 Herbivor Besin Kimyası ve Teknikleri 3 0 0 3 6
UFBİ642 İleri Toprak Bilimi 3 0 0 3 6
UFBİ643 Dinamik Bitki Ekolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ644 Biyologlar İçin Temel İstatistik 3 0 0 3 6
UFBİ645 Akuatik Ekosistem 3 0 0 3 6
UFBİ646 Balık Biyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ647 Bitkilerde Tür İçi ve Türler Arası Rekabet 3 0 0 3 6
UFBİ648 İleri Bitki Anatomisi - I 3 0 0 3 6
UFBİ649 Sekonder Maddeler ve Herbivorlar 3 0 0 3 6
UFBİ650 Genel Etnomoloji 3 0 0 3 6
UFBİ651 Doğa Koruma Prensipleri 3 0 0 3 6
UFBİ652 Mammaloji 3 0 0 3 6
UFBİ653 Zooloji Nomeklatur Kuralları 3 0 0 3 6
UFBİ654 Toprak ve Bitki Funguslarının Taksonomisi 3 0 0 3 6
UFBİ655 Bitki-Toprak İlişkileri 3 0 0 3 6
UFBİ656 Mikrobiyal Ekoloji 3 0 0 3 6
UFBİ657 Mikrobiyolojide Araştırma Teknikleri 3 0 0 3 6
UFBİ658 Parazit Bitkiler 3 0 0 3 6
UFBİ659 Bitki-Mikroorganizma İlişkileri 3 0 0 3 6
UFBİ660 Membran Fizyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ661 Hayvanlarda Besin Seçimi 3 0 0 3 6
UFBİ663 Hücrelerin Moleküler Biyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ664 Bakteri Stres Fizyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ665 Bakteri Fizyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ666 Bakteriyal Sistematiğin Prensipleri 3 0 0 3 6
UFBİ667 Bitki Sosyolojisinde Sintaksonomik Nomenklatür 3 0 0 3 6
UFBİ668 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 3 0 0 3 6
UFBİ669 Makrofitler 3 0 0 3 6
UFBİ670 İç Sularda Pollusyon 3 0 0 3 6
UFBİ671 Histolojik Teknikleri 3 0 0 3 6
UFBİ672 Temel Ornitoloji 3 0 0 3 6
UFBİ673 Fizyolojide Araştırma Teknikleri 3 0 0 3 6
UFBİ674 Paleobotanik 3 0 0 3 6
UFBİ675 Fungal Biyoteknoloji 3 0 0 3 6
UFBİ676 Bitkilerde Varyasyon 3 0 0 3 6
UFBİ677 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 3 0 0 3 6
UFBİ678 İleri Hayvan Histolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ679 Bitkilerde Gelişim Biyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ680 Bitkilerde Antioksidantlar ve Reaktif Oksijen Türlerinin Rolü 3 0 0 3 6
UFBİ681 Bitkilerde Preparasyon Teknikleri 3 0 0 3 6
UFBİ682 Bitki Toksikolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ683 Gen Klonlama 3 0 0 3 6
UFBİ684 Moleküler Mikrobiyoloji 3 0 0 3 6
UFBİ685 Prokaryotik Filogeni 3 0 0 3 6
UFBİ686 Estuarin (Nehirağzı) Biyolojisi 3 0 0 3 6
UFBİ687 Karadeniz Ekosistemi 3 0 0 3 6
UFBİ688 Hayvan-Bitki Ekolojik İlişkileri 3 0 0 3 6
UFBİ689 Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik 3 0 0 3 6
UFBİ690 Biyoindikatör ve Biyomonitör Bitkiler 3 0 0 3 6
UFBİ691 Bitkilerde Ağır Metal Kirliliği 3 0 0 3 0
UFBİ692 Balık Avlama Yöntemleri 3 0 0 3 0
UFBİ693 Böcek Beslenmesi 3 0 0 3 6
UFBİ694 Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Teknikleri 3 0 0 3 0