Program Tanımları

Kuruluş

Türkiye'de ilk defa Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 11.03.2011 tarih ve 11077 sayılı yazısında; 2547 sayılı Kanunu'nun 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. ve 5/d maddeleri uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Radyolojik Bilimler Anabilim Dalında yüksek lisans programının açılması uygun görülmüştür.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Dereceli Doktora

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa yalnızca fen ve eğitim fakültelerinin fizik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin fizik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar ve radyolojik bilimler alanında yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bu programa başvuran fen ve eğitim fakültelerinin fizik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin fizik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden aldıkları ve radyolojik bilimler alanında yüksek lisans döneminde aldıkları tüm eğitimleri tanınır

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

-

Program Profili

Radyolojik bilimler alanında, sağlık bilimlerinin farklı alanından eğitimcilerin desteğiyle, radyolojik bilimleri konusunda donanımlı ve bilgili araştırmacılar yetiştirmek ve böylece temel ve klinik radyolojik bilimler alanında nitelikli araştırmalar gerçekleştirmektir. Radyolojik bilimlerdeki hızlı gelişmeler, bu yenilikleri yakından takip edecek ve uygulayacak yeni çalışma alanlarında araştırıcıların yetişmesini de bir zorunluluk haline getirmiştir. Yurtdışında uzun yıllardır kurumsallaşmış olarak sürdürülmekte olan bu programlar, klinik ve uygulamalı klinik ve temel bilimlerde özelleşmiş ya da ileri eğitim gerektiren alanlarda bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programların amacı, radyolojik bilimlerde özelleşmiş alanlarında akademik ve teknik bağlamında yeni elemanların yetişmesini sağlamaktır. Farklı disiplinlerin işbirliğini gerektiren konuları kapsayan bu programların oluşturulmasında, enstitümüz disiplinler arası eğitim deneyimi olan öğretim üyesi kadrosu ile gerekli donanım ve alt yapıya sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezun vermemiştir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerle ilgili olarak başarı notunun hesaplanmasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği'ndeki esaslar uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve doktora tezini başarıyla savunması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN Anabilim Dalı Başkanları
13.04.2011-04.04.2012 Prof. Dr. Lütfi İNCESU (Radyoloji AD Öğretim Üyesi) 05.04.2012-08.10.2013 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Veysel POLAT (Radyoloji AD Öğretim Üyesi) 09.10.2013-07.01.2019 Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞ (Fizik Bölümü, Nükleer Fizik AD Öğretim Üyesi)
16.01.2019-......Prof. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN (Fizik Bölümü, Nükleer Fizik AD Öğretim Üyesi)

Bologna Süreci Sorumlusu Doç. Dr. Oktay Yapıcı (Nükleer Tıp AD Öğretim Üyesi)

Bölüm Olanakları

Bu program disiplinler arası bir programdır ve gerek ders aşamasında ve gerekse tez çalışması aşamasında Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Fizik Bölümü laboratuvar olanaklarından yararlanılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69476 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 79315 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 79316 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 79317 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
5 79318 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
6 79319 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RAD701 Radyasyon Fiziği I 2 2 0 3 6
RAD702 Ultrason 2 2 0 3 6
RAD703 Radyasyon Fiziği II 2 2 0 3 6
RAD704 Bilgisayarlı Tomografi 2 2 0 3 6
RAD706 Manyetik Rezonans Görüntüleme 2 2 0 3 6
RAD707 Nükleer Tıbbın Genel İlkeleri 3 0 0 3 6
RAD709 Radyasyon Taşınımının Monte Carlo Benzeşimi 2 1 0 3 6
RAD710 İleri Konularda Yönlendirilmiş Okuma 3 2 0 4 6
RAD712 Özel Konular 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RAD701 Radyasyon Fiziği I 2 2 0 3 6
RAD702 Ultrason 2 2 0 3 6
RAD703 Radyasyon Fiziği II 2 2 0 3 6
RAD706 Manyetik Rezonans Görüntüleme 2 2 0 3 6
RAD707 Nükleer Tıbbın Genel İlkeleri 3 0 0 3 6
RAD709 Radyasyon Taşınımının Monte Carlo Benzeşimi 2 1 0 3 6
RAD710 İleri Konularda Yönlendirilmiş Okuma 3 2 0 4 6