Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programları ise 2014 yılından itibaren faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim dalımız tezli yüksek lisans programına Veteriner Fakültesi Lisans mezunları başvurabilirler. Öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans üstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir. (http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve cerrahi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilme.
2.Cerrahi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilme.
3. Cerrahi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilme.
4. Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirebilme.
5. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde

Program Profili

Veteriner Cerrahi yüksek lisansı, Veteriner Cerrahi alanında ihtiyaç duyacağı temel bilgi birikimine sahip olabilme, hayvan türlerini iyi tanıyabilme ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bununla sonucunda, öğrenci bilimsel olayları irdeleyerek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Araştırma Enstitüleri Üniversiteler Özel klinik ve hastaneler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı ve sözlü sınavlar Seminer sunumları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Değerlendirme yöntemleri: Yazılı ve sözlü sınavlar Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Doktora Notlandırma Sistemi
Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır; ancak ders başarı notu 75 dir.

Puan Not Katsayı
95-100 AA 4.00
90-94 AB 3.50
85-89 BB 3.00
80-84 BC 2.50
75-79 CC 2.00
G
G notu: kredisiz dersler içindir.
E : Çalışması eksik.
F1 : Ders devamsız, sınavlara girme hakkı yok.
F2 : Sınavlara girmedi.
F3 : Yarıyıl sınavlarına girdi, başarısız.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK CERRAHİ Anabilim Dalı Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı SAMSUN tel: 0362 312 19 19 /1227 e-mail: aozak@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Veteriner fakültesi Hayvan Hastanesi olankalrı dahilinde uygulamalar yapılmaktadır. Röntgen CR Anestezi Cihazı Operasyon Lambası

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68778 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68779 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 68780 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 68784 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 68781 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 68782 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 68783 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBEYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VCR602 Radyoloji ve Temel İlkeleri 2 2 0 3 6
VCR603 Özel Radyografi Teknikleri ve Uygulamaları 2 2 0 3 6
VCR604 Evcil Hayvanlarda Genel ve Lokal Anestezi 2 2 0 3 6
VCR605 Genel Anestezide Premedikasyon 2 0 0 2 6
VCR606 Anestezide Temel İlkeler 2 0 0 2 6
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 2 0 0 2 6
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 2 0 0 2 6
VCR608 Temel Ultrasonografi Uygulamaları 2 2 0 3 6
VCR609 Asepsi, Antisepsi, Pansuman, Bandaj ve Dikiş Materyallerinin Uygulanması 2 2 0 3 6
VCR610 Yara İyileşmesinde Ana Faktörler 2 0 0 2 6
VCR611 Şirurjide Sıvı ve Elektrolit Denge 2 0 0 2 6
VCR612 Yangı,Yangısal Olgular ve Yumuşak Dokudaki Travmatik Bozukluklar 2 2 0 3 6
VCR613 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Şirurjikal Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR614 Tendo ve Tendo Kılıfı Hastalıkları ve Sağaltımı 2 2 0 3 6
VCR615 Yangısal Eklem Hastalıkalrı 3 0 0 3 6
VCR616 Kulak Hastalıkları Tanı ve Sağaltımı 2 0 0 2 6
VCR617 Hava Keseleri ve Sinusların Şirurjikal Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR618 Büyük ve Küçük Hayvanda Diş Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR619 Boyun Bölgesi Şirurjikal Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR620 Karın Bölgesi ve Çeperi Travma ve Kontüzyonları 2 0 0 2 6
VCR621 Evcil Hayvanlarda Sindirim Sisteminin Şirurjikal Hastalıkları 2 2 0 3 6
VCR622 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Ürogenital Hastalıklar 2 0 0 2 6
VCR623 Göz Hastalıklarında Muayene ve Tanı Yöntemleri 2 0 0 2 6
VCR624 Konjunktiva ve Kornea Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 2 0 0 2 6
VCR625 Traktus Uvealis, Lens ve Renital Hastalıklar 2 0 0 2 6
VCR626 Gözde Acil Sağaltım Gerektiren Durumlar 2 0 0 2 6
VCR627 Nöroşirurjikal Hastalıklarda Muayene, Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 2 0 0 2 6
VCR628 Kolumna Vertebrasilin Travmatik ve Sistemik Hastalıkları 3 0 0 3 6
VCR629 Kolunma ve Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri 2 2 0 3 6
VCR630 Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 2 0 0 2 6
VCR631 Travmatoloji ve Ortopediye Giriş 2 2 0 3 6
VCR632 Ortopedik Lezyonlarda Konservatif ve Operatif Sağaltım 2 2 0 3 6
VCR633 Küçük Hayvanlarda Travmatik ve Yangısal Eklem Hastalıkları 2 2 0 3 6
VCR634 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları 3 0 0 3 6
VCR635 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR636 Atalarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri 2 0 0 2 6
VCR637 Kornaj, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi 3 0 0 3 6
VCR638 Atlarda Topallık Nedenleri 2 0 0 2 6
VCR639 Atlarda Kastrasyon 2 0 0 2 6
VCR640 Veteriner Cerrahide Laparoskopi 3 0 0 3 6
VCR641 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri 2 1 0 3 6
VCR642 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 2 1 0 3 6
VCR643 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon 2 1 0 3 6
VCR645 Pet Hayvanlarında Radyografi Yorumlama Teknikleri 3 0 0 3 6
VCR646 Eksternal Fiksasyon Teknikleri ve Endikasyonları 3 0 0 3 6
VCR647 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VCR602 Radyoloji ve Temel İlkeleri 2 2 0 3 6
VCR603 Özel Radyografi Teknikleri ve Uygulamaları 2 2 0 3 6
VCR604 Evcil Hayvanlarda Genel ve Lokal Anestezi 2 2 0 3 6
VCR605 Genel Anestezide Premedikasyon 2 0 0 2 6
VCR606 Anestezide Temel İlkeler 2 0 0 2 6
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 2 0 0 2 6
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 2 0 0 2 6
VCR608 Temel Ultrasonografi Uygulamaları 2 2 0 3 6
VCR609 Asepsi, Antisepsi, Pansuman, Bandaj ve Dikiş Materyallerinin Uygulanması 2 2 0 3 6
VCR610 Yara İyileşmesinde Ana Faktörler 2 0 0 2 6
VCR611 Şirurjide Sıvı ve Elektrolit Denge 2 0 0 2 6
VCR612 Yangı,Yangısal Olgular ve Yumuşak Dokudaki Travmatik Bozukluklar 2 2 0 3 6
VCR613 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Şirurjikal Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR614 Tendo ve Tendo Kılıfı Hastalıkları ve Sağaltımı 2 2 0 3 6
VCR615 Yangısal Eklem Hastalıkalrı 3 0 0 3 6
VCR616 Kulak Hastalıkları Tanı ve Sağaltımı 2 0 0 2 6
VCR617 Hava Keseleri ve Sinusların Şirurjikal Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR618 Büyük ve Küçük Hayvanda Diş Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR619 Boyun Bölgesi Şirurjikal Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR620 Karın Bölgesi ve Çeperi Travma ve Kontüzyonları 2 0 0 2 6
VCR621 Evcil Hayvanlarda Sindirim Sisteminin Şirurjikal Hastalıkları 2 2 0 3 6
VCR622 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Ürogenital Hastalıklar 2 0 0 2 6
VCR623 Göz Hastalıklarında Muayene ve Tanı Yöntemleri 2 0 0 2 6
VCR624 Konjunktiva ve Kornea Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 2 0 0 2 6
VCR625 Traktus Uvealis, Lens ve Renital Hastalıklar 2 0 0 2 6
VCR626 Gözde Acil Sağaltım Gerektiren Durumlar 2 0 0 2 6
VCR627 Nöroşirurjikal Hastalıklarda Muayene, Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 2 0 0 2 6
VCR628 Kolumna Vertebrasilin Travmatik ve Sistemik Hastalıkları 3 0 0 3 6
VCR629 Kolunma ve Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri 2 2 0 3 6
VCR630 Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 2 0 0 2 6
VCR631 Travmatoloji ve Ortopediye Giriş 2 2 0 3 6
VCR632 Ortopedik Lezyonlarda Konservatif ve Operatif Sağaltım 2 2 0 3 6
VCR633 Küçük Hayvanlarda Travmatik ve Yangısal Eklem Hastalıkları 2 2 0 3 6
VCR634 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları 3 0 0 3 6
VCR635 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR636 Atalarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri 2 0 0 2 6
VCR637 Kornaj, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi 3 0 0 3 6
VCR638 Atlarda Topallık Nedenleri 2 0 0 2 6
VCR639 Atlarda Kastrasyon 2 0 0 2 6
VCR640 Veteriner Cerrahide Laparoskopi 3 0 0 3 6
VCR641 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri 2 1 0 3 6
VCR642 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 2 1 0 3 6
VCR643 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon 2 1 0 3 6
VCR645 Pet Hayvanlarında Radyografi Yorumlama Teknikleri 3 0 0 3 6
VCR646 Eksternal Fiksasyon Teknikleri ve Endikasyonları 3 0 0 3 6
VCR647 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6