Program Tanımları

Kuruluş

Ana Bilim Dalımıza öğrenci alımına 2013-2014 Bahar Döneminde başlanmıştır.

Kuruluş

Ana Bilim Dalımıza öğrenci alımı, 2013-2014 Bahar Döneminde başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Ana Bilim Dalımıza öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliğine göre kabul edilirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Diğer üniversitelerin aynı anabilim dalından yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Ondokuz Mayıs Üniveristesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ana Bilim Dalımıza öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliğine göre kabul edilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer üniversitelerin aynı anabilim dalından yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Ondokuz Mayıs Üniveristesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eğitim Fakültesi mezunu olmak koşuluyla programa başvuru yapılabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin ilk olarak toplam 7 dersten ve 1 dönem seminer dersinden (60 AKTS Kredisi) başarılı olması beklenir. Ders dönemini bitiren öğrenciler, danışman(lar)ı ile birlikte komisyon tarafından yeterli görülecek bir tez hazırlarlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin ilk olarak toplam 7 dersten ve 1 dönem seminer dersinden (60 AKTS Kredisi) başarılı olması beklenir. Ders dönemini bitiren öğrenciler, danışman(lar)ı ile birlikte komisyon tarafından yeterli görülecek bir tez hazırlarlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin ilk olarak toplam 7 dersten ve 1 dönem seminer dersinden (60 AKTS Kredisi) başarılı olması beklenir. Ders dönemini bitiren öğrenciler, danışman(lar)ı ile birlikte komisyon tarafından yeterli görülecek bir tez hazırlarlar.

Program Profili

Bu program yüksek lisans öğrencilerini öğretim teknolojisi uzmanı, yönetici, müfredat danışmanı, test ve değerlendirme uzmanları olarak yetiştirmek için hazırlanmıştır.

Program Profili

Bu program yüksek lisans öğrencilerini öğretim teknolojisi uzmanı, yönetici, müfredat danışmanı, test ve değerlendirme uzmanları olarak yetiştirmek için hazırlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB ve benzeri devlet kurumlarında öğretmen, eğitim teknoloğu, materyal geliştirmeci vb.; TUBİTAK vb. kurumlarda proje yürütücüsü öğretim tasarımcısı; eğitim yazılım firmalarında danışman, geliştirici, programcı, tasarımcı; şirketlerin ARGE bölümlerinde araştırmacı olarak çalışabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB ve benzeri devlet kurumlarında öğretmen, eğitim teknoloğu, materyal geliştirmeci vb.; TUBİTAK vb. kurumlarda proje yürütücüsü öğretim tasarımcısı; eğitim yazılım firmalarında danışman, geliştirici, programcı, tasarımcı; şirketlerin ARGE bölümlerinde araştırmacı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar başvuru koşullarını sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında veya çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar başvuru koşullarını sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında veya çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları

"Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" kısmında açıklandığı gibidir.

Mezuniyet Koşulları

"Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" kısmında açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Emine Şendurur 312-1919/5899 emine.sendurur(at)omu.edu.tr

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Emine Şendurur
312-1919/5899
emine.sendurur(at)omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Doçent bulunmaktadır. Bazı dersler için diğer bölümlerden profesörler görevlendirilmektedir. Bölümün iki adet bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde tamamı Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Ayrıca bazı dersleri bölüm dışından alanında uzman öğretim üyeleri verebilecektir. Bölümümüzde 2 adet laboratuvar mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78972 Temel araştırma yöntemlerini bilir.
2 78973 Eğitim teknolojileri alanyazınını bilir.
3 78974 Eğitsel yazılım geliştirir.
4 78977 Eğitim teknolojileriyle ilgili bilimsel yayın yapabilir.
5 78975 Proje tasarımı, yönetimi ve değerlendirmesini yapabilir.
6 78976 Alanyazındaki Türkçe ve İngilizce kaynakları tarayabilme.
7 78978 Ekip çalışması yapabilir.
8 78979 Kavram yanılgılarının farkına varır.
9 78980 Eğitim teknolojileriyle ilgili trendleri takip eder.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BOTE601 Eğitimde Teknoloji Kullanımı: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
BOTE602 Eğitim Teknolojileri ve Öğrenme Kuramları 3 0 0 3 7.5
BOTE603 Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı 3 0 0 3 7.5
BOTE604 Uzaktan Eğitim Kuram ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
BOTE605 Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamaları Geliştirme 3 0 0 3 7.5
BOTE606 Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu 3 0 0 3 7.5
BOTE607 Eğitim Teknolojilerinde Nicel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
BOTE608 Eğitim Teknolojilerinde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
BOTE609 Eğitim Teknolojilerinde İstatistik 3 0 0 3 7.5
BOTE610 Eğitim Teknolojilerinde Araştırma 3 0 0 3 7.5
BOTE611 Eğitim Teknolojilerinde Test Geliştirme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
BOTE612 Bilişsel Araç Olarak Bilgisayar Kullanımı 3 0 0 3 7.5
BOTE613 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 2 2 0 3 7.5
BOTE614 Eğitimde Veritabanı Geliştirme ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
BOTE615 Dinamik Web Araçları İle Veri Yönetimi 3 0 0 3 7.5
BOTE616 Öğretim Teknolojilerindeki Yeni Akımlar ve Sorunlar 2 2 0 3 7.5
BOTE618 Öğretim İletileri Tasarımı 2 2 0 3 7.5
BÖTE620 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
BÖTE625 Eğitsel Oyun Yazılımı Tasarım Modelleri 3 0 0 3 7.5
BÖTE632 Teknoloji Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Öğrenme Zorlukları 3 0 0 3 7.5
BOTE650 Eğitimde Teknoloji Semineri 3 0 0 3 7.5
EBOTE601 Use of Technology in Education: Fundamental Concepts and Approaches 3 0 0 3 7.5
EBOTE602 Educational Technology and Learning Theories 3 0 0 3 7.5
EBOTE616 Trends and Issues in Instructional Technologies 2 2 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BOTE601 Eğitimde Teknoloji Kullanımı: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
BOTE602 Eğitim Teknolojileri ve Öğrenme Kuramları 3 0 0 3 7.5
BOTE603 Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı 3 0 0 3 7.5
BOTE604 Uzaktan Eğitim Kuram ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
BOTE605 Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamaları Geliştirme 3 0 0 3 7.5
BOTE606 Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu 3 0 0 3 7.5
BOTE607 Eğitim Teknolojilerinde Nicel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
BOTE608 Eğitim Teknolojilerinde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
BOTE609 Eğitim Teknolojilerinde İstatistik 3 0 0 3 7.5
BOTE610 Eğitim Teknolojilerinde Araştırma 3 0 0 3 7.5
BOTE611 Eğitim Teknolojilerinde Test Geliştirme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
BOTE612 Bilişsel Araç Olarak Bilgisayar Kullanımı 3 0 0 3 7.5
BOTE613 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 2 2 0 3 7.5
BOTE614 Eğitimde Veritabanı Geliştirme ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
BOTE615 Dinamik Web Araçları İle Veri Yönetimi 3 0 0 3 7.5
BOTE616 Öğretim Teknolojilerindeki Yeni Akımlar ve Sorunlar 2 2 0 3 7.5
BOTE618 Öğretim İletileri Tasarımı 2 2 0 3 7.5
BÖTE620 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
BÖTE625 Eğitsel Oyun Yazılımı Tasarım Modelleri 3 0 0 3 7.5
BÖTE632 Teknoloji Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Öğrenme Zorlukları 3 0 0 3 7.5
BOTE650 Eğitimde Teknoloji Semineri 3 0 0 3 7.5
EBOTE601 Use of Technology in Education: Fundamental Concepts and Approaches 3 0 0 3 7.5
EBOTE602 Educational Technology and Learning Theories 3 0 0 3 7.5
EBOTE616 Trends and Issues in Instructional Technologies 2 2 0 3 7.5