Program Tanımları

Kuruluş

Viroloji Anabilim Dalı , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003-2004 öğretim yılında akademik faaliyetlerine başlamıştır. Veteriner Viroloji Doktora Programın da eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri iki profosör, dört doçent tarafından yürütülmektedir.

Kuruluş

Viroloji Anabilim Dalı , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003-2004 öğretim yılında akademik faaliyetlerine başlamıştır. Veteriner Viroloji Doktora Programın da eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri iki profosör, dört doçent tarafından yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kazanılan Derece

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa, Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi Mezunları alınacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa, Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi Mezunları alınacaktır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Informal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Viroloji alanında doktora programına başvurabilmek için Veteriner Fakültesi yada Tıp fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 65 alınması gerekmektedir. programın zorunlu dersleri alınmalı ve başarılmalıdır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Viroloji alanında doktora programına başvurabilmek için Veteriner Fakültesi yada Tıp fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 65 alınması gerekmektedir. programın zorunlu dersleri alınmalı ve başarılmalıdır.

Program Profili

Viroloji (Veteriner) Doktora Programı ile hayvancılığın en önemli sorunlarından olan viral hastalıklar, bulaşma yolları, semptomları, korunma yolları, teşhiste kullanılan virolojik ve serolojik metodlar vb. konularda derinliğine bilgi sahibi olacak, bağımsız araştırmalar yapacak ve bu şekilde sektöre hizmet verecek araştırıcı, akademisyen ve nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim planı olarak, öğrencilerin temel viroloji bilgileri edinmelerinin yanısıra evcil hayvanlarınviral hastalıklarının teşhisi, hastalıklar arasındaki epidemiyolojik bağlantıların kurulması, yeni teşhis yöntemlerinin de kavratılarak hastalıkların teşhisinde kullanılması amaçlanır.

Program Profili

Viroloji (Veteriner) Doktora Programı ile hayvancılığın en önemli sorunlarından olan viral hastalıklar, bulaşma yolları, semptomları, korunma yolları, teşhiste kullanılan virolojik ve serolojik metodlar vb. konularda derinliğine bilgi sahibi olacak, bağımsız araştırmalar yapacak ve bu şekilde sektöre hizmet verecek araştırıcı, akademisyen ve nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim planı olarak, öğrencilerin temel viroloji bilgileri edinmelerinin yanısıra evcil hayvanlarınviral hastalıklarının teşhisi, hastalıklar arasındaki epidemiyolojik bağlantıların kurulması, yeni teşhis yöntemlerinin de kavratılarak hastalıkların teşhisinde kullanılması amaçlanır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ondokuz Mayıs Üniv. Veteriner Viroloji Anabilim Dalından Doktora alan mezunlar, kendi olanakları ile iş yeri kurabilir, kurulu özel başka laboratuarlarda viroloji araştırmaları yapacak ve laboratuvar analiz sonuçlarını yorumlayabilecek kapasitede sorumlu olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar dünyadaki tüm Veteriner Fakültelerine akademisyen olarak başvurup ve yine tüm dünyada yürütülecek projelerde Yüksek lisanssonrası araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Kamuya ait laboratuar ve enstitüler ile özel sektöre ait ilgili birimlerde Virolog ünvanı ile de çalışabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ondokuz Mayıs Üniv. Veteriner Viroloji Anabilim Dalından Doktora alan mezunlar, kendi olanakları ile iş yeri kurabilir, kurulu özel başka laboratuarlarda viroloji araştırmaları yapacak ve laboratuvar analiz sonuçlarını yorumlayabilecek kapasitede sorumlu olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar dünyadaki tüm Veteriner Fakültelerine akademisyen olarak başvurup ve yine tüm dünyada yürütülecek projelerde Yüksek lisanssonrası araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Kamuya ait laboratuar ve enstitüler ile özel sektöre ait ilgili birimlerde Virolog ünvanı ile de çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Veteriner Viroloji Doktora Programında sınavlar OMÜ Lisans üstü Sınav Yönetmeliğinin 23. maddesine göre yapılır. Buna göre yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Derslerde en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.
b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.
c) Bütünleme Sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartları aranır. Bütünleme sınavına; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. 02.03.2010 tarih ve 27509 sayılı Resmi Gazetede çıkarak ek bent olarak yürürlüğe girmiştir.
d) Mazeret Sınavı: Mazeretleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri yarıyıl/yılsonu sınav hakkını o dersin açıldığı sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin ara sınav puanları esas alınır. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.
Veteriner Viroloji Yüksek Lisans Programında derslerin değerlendirmeleri OMÜ Lisans üstü Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesine göre yapılır. Buna göre:
(1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.
(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da % 60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.
(3) Ders geçme notu yarıyıl sonu sınav notunun en az 60 puan, olması gerekir.
(4) Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az BB olması gerekir. Bilimsel hazırlık geçme notu ise CC’dir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır.

(4) Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az BB olması gerekir. Bilimsel hazırlık geçme notu ise CC’dir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.18307&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ONDOKUZ%20MAYIS%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Veteriner Viroloji Doktora Programında sınavlar OMÜ Lisans üstü Sınav Yönetmeliğinin 23. maddesine göre yapılır. Buna göre yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır: a) Ara sınav: Derslerde en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir. b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. c) Bütünleme Sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartları aranır. Bütünleme sınavına; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. 02.03.2010 tarih ve 27509 sayılı Resmi Gazetede çıkarak ek bent olarak yürürlüğe girmiştir. d) Mazeret Sınavı: Mazeretleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri yarıyıl/yılsonu sınav hakkını o dersin açıldığı sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin ara sınav puanları esas alınır. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Veteriner Viroloji Yüksek Lisans Programında derslerin değerlendirmeleri OMÜ Lisans üstü Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesine göre yapılır. Buna göre: (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır. (2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da % 60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. (3) Ders geçme notu yarıyıl sonu sınav notunun en az 60 puan, olması gerekir. (4) Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az BB olması gerekir. Bilimsel hazırlık geçme notu ise CC’dir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır. (4) Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az BB olması gerekir. Bilimsel hazırlık geçme notu ise CC’dir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.18307&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ONDOKUZ%20MAYIS%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0

Mezuniyet Koşulları

Doktora programını tamamlayabilmek için toplam 24 krediden, 180 AKTS den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından başarılı olma şartı aranır. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Dördüncü yarıyıl sonunda, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanının görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu ek süre sonunda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programını tamamlayabilmek için toplam 24 krediden, 180 AKTS den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından başarılı olma şartı aranır. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Dördüncü yarıyıl sonunda, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanının görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu ek süre sonunda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kurupelit Kampüsü /Atakum/SAMSUN Tel: 0(362) 3121919 /2811

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kurupelit Kampüsü /Atakum/SAMSUN Tel: 0(362) 3121919 /2811

Bölüm Olanakları

Bu programa kabul edilecek adayların yetiştirilmesinde Viroloji Anabilim Dalı bünyesinde yer alan doku kültürü ve viroloji laboratuarları ile Patoloji Anabilim dallarına ait laboratuvarlar kullanılacaktır.Bu laboratuarlarda yer alan önemli ekipmanların;
- Elektroforez
- PCR ekipmanları
- İnvert Mikroskop (Dijital fotograf makinelı)
- Floresans ve Karanlık Saha ataçmanlı Araştırma Mikroskobu
- - 86˚ C’lik derin dondurucu
- -20˚ C’lik derin dondurucu
- Lamina air kabinleri ve PCR kabinleri
- Soğutmalı santrifüj
- Otoklav
- Etüv
- Pastör Fırını
- Benmari
- Vortex
- Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcı
- Masa üstü pH metre
- Hassas Terazi
- Buzdolabı (2 adet)
- Distile su cihazı
- Otomatik tek kanallı mikropipet seti, otomatik 12 kanallı mikropipet, multipipet plus, ototmatik pipet çekici
- Elisa testi okuma cihazı

Bölüm Olanakları

Bu programa kabul edilecek adayların yetiştirilmesinde Viroloji Anabilim Dalı bünyesinde yer alan doku kültürü ve viroloji laboratuarları ile Patoloji Anabilim dallarına ait laboratuvarlar kullanılacaktır.Bu laboratuarlarda yer alan önemli ekipmanların; - Elektroforez - PCR ekipmanları - İnvert Mikroskop (Dijital fotograf makinelı) - Floresans ve Karanlık Saha ataçmanlı Araştırma Mikroskobu - - 86˚ C’lik derin dondurucu - -20˚ C’lik derin dondurucu - Lamina air kabinleri ve PCR kabinleri - Soğutmalı santrifüj - Otoklav - Etüv - Pastör Fırını - Benmari - Vortex - Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcı - Masa üstü pH metre - Hassas Terazi - Buzdolabı (2 adet) - Distile su cihazı - Otomatik tek kanallı mikropipet seti, otomatik 12 kanallı mikropipet, multipipet plus, ototmatik pipet çekici - Elisa testi okuma cihazı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78740 Alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini kullanabilmede beceri kazanma.
2 78741 Alanı ile ilgili tez ve seminer hazırlayarak bilimsel makale ve/veya derleme hazırlama yöntemlerini öğrenme.
3 78742 En az bir yabancı dile, araştırma yapabilecek düzeyde hakim olma.
4 78743 Alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri takip edebilme
5 78744 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde analitik düşünerek karar verebilme
6 78745 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
7 78746 Alanı ile ilgili konuda çalışacak bir laboratuvarın kuruluş ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olma.
8 78747 Alanının ilişkili olduğu diğer bilim dalları arası etkileşimi kavrayabilme ve oraya çıkan ortak verileri değerlendirebilme.
9 78748 Alanı ile ilgili yeni ortaya çıkan bilimsel gerçeklerin değerlendirmesini yapabilme.
10 78749 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde toplumu bilgilendirebilme ve toplumsal taleplere cevap verebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
VSBE-2 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VVR701 Laboratuvar Güvenliği, Besiyerleri,Sterilizasyon ve Uygulamaları. 0 4 0 2 6
VVR702 Virusların Yapısı Genel Özellikleri ve Virüs Kasifikasyonu. 0 4 0 2 6
VVR703 Viruslarda Çoğalma ve Replikasyon Stratejileri. 0 4 0 2 6
VVR704 Virolojide Kullanılan İn Vivo Sistemler ve Uygulamaları 0 4 0 2 6
VVR705 Virolojide Hücre Kültürü ve Uygulamaları. 0 4 0 2 6
VVR706 Virolojide Teşhis İçin Örnekleme Uygulamaları. 0 4 0 2 6
VVR707 Virolojide Kullanılan Kantitatif Metodlar. 2 2 0 3 6
VVR708 Virolojide Kullanılan Konvensiyonel Serolojik Metodlar ve Uygulamaları. 2 2 0 3 6
VVR709 Elisa ve Florasan Antikor Testi, ve Uygulamaları 2 2 0 3 6
VVR710 Moleküler Viroloji ve Uygulamaları. 3 0 0 3 6
VVR711 Temel İmmünoloji. 2 2 0 3 6
VVR712 Virus Konakçı İlişkileri ve Viral Patogenez. 3 0 0 3 6
VVR713 Virus Genetiği ve Viruslarda Genetik Değişimler. 3 0 0 3 6
VVR714 Viral İnfeksiyon Modelleri. 4 0 0 4 6
VVR715 Aşılar ve Virolojide Uygulamaları. 4 0 0 4 6
VVR716 Viral Hastalıkların Epidemiyolojisi Koruma, Kontrol ve Eradikasyonu. 4 0 0 4 6
VVR717 Tek Tırnaklıların Viral Hastalıkları. 4 0 0 4 6
VVR718 Küçük Ruminantların Viral Hastalıkları. 4 0 0 4 6
VVR719 Büyük Ruminantların Viral Hastalıkları. 4 0 0 4 6
VVR720 Vektörler İle Nakledilen Viral İnfeksiyonları 3 0 0 3 6
VVR721 Kedi ve Köpeklerin Viral İnfeksiyonları 3 0 0 3 6
VVR722 Virus Nedeni Zoonoz İnfeksiyonlar 3 0 0 3 6
VVR723 Balıkların Viral Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR724 Viral Arı Hastalıkları 2 0 0 2 6
VVR725 Prion ve Neden Oldukları İnfeksiyonlar 2 0 0 2 6
VVR726 Kanatlı Hayvan Viral İnfeksiyonları 2 2 0 3 6
VVR727 Kanatlı Hayvan Viral Hastalıkları Korunma ve Kontrol. 2 2 0 3 6
VVR728 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VVR701 Laboratuvar Güvenliği, Besiyerleri,Sterilizasyon ve Uygulamaları. 0 4 0 2 6
VVR702 Virusların Yapısı Genel Özellikleri ve Virüs Kasifikasyonu. 0 4 0 2 6
VVR703 Viruslarda Çoğalma ve Replikasyon Stratejileri. 0 4 0 2 6
VVR704 Virolojide Kullanılan İn Vivo Sistemler ve Uygulamaları 0 4 0 2 6
VVR705 Virolojide Hücre Kültürü ve Uygulamaları. 0 4 0 2 6
VVR706 Virolojide Teşhis İçin Örnekleme Uygulamaları. 0 4 0 2 6
VVR707 Virolojide Kullanılan Kantitatif Metodlar. 2 2 0 3 6
VVR708 Virolojide Kullanılan Konvensiyonel Serolojik Metodlar ve Uygulamaları. 2 2 0 3 6
VVR709 Elisa ve Florasan Antikor Testi, ve Uygulamaları 2 2 0 3 6
VVR710 Moleküler Viroloji ve Uygulamaları. 3 0 0 3 6
VVR711 Temel İmmünoloji. 2 2 0 3 6
VVR712 Virus Konakçı İlişkileri ve Viral Patogenez. 3 0 0 3 6
VVR713 Virus Genetiği ve Viruslarda Genetik Değişimler. 3 0 0 3 6
VVR714 Viral İnfeksiyon Modelleri. 4 0 0 4 6
VVR715 Aşılar ve Virolojide Uygulamaları. 4 0 0 4 6
VVR716 Viral Hastalıkların Epidemiyolojisi Koruma, Kontrol ve Eradikasyonu. 4 0 0 4 6
VVR717 Tek Tırnaklıların Viral Hastalıkları. 4 0 0 4 6
VVR718 Küçük Ruminantların Viral Hastalıkları. 4 0 0 4 6
VVR719 Büyük Ruminantların Viral Hastalıkları. 4 0 0 4 6
VVR720 Vektörler İle Nakledilen Viral İnfeksiyonları 3 0 0 3 6
VVR721 Kedi ve Köpeklerin Viral İnfeksiyonları 3 0 0 3 6
VVR722 Virus Nedeni Zoonoz İnfeksiyonlar 3 0 0 3 6
VVR723 Balıkların Viral Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR724 Viral Arı Hastalıkları 2 0 0 2 6
VVR725 Prion ve Neden Oldukları İnfeksiyonlar 2 0 0 2 6
VVR726 Kanatlı Hayvan Viral İnfeksiyonları 2 2 0 3 6
VVR727 Kanatlı Hayvan Viral Hastalıkları Korunma ve Kontrol. 2 2 0 3 6
VVR728 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VVR701 Laboratuvar Güvenliği, Besiyerleri,Sterilizasyon ve Uygulamaları. 0 4 0 2 6
VVR702 Virusların Yapısı Genel Özellikleri ve Virüs Kasifikasyonu. 0 4 0 2 6
VVR703 Viruslarda Çoğalma ve Replikasyon Stratejileri. 0 4 0 2 6
VVR704 Virolojide Kullanılan İn Vivo Sistemler ve Uygulamaları 0 4 0 2 6
VVR705 Virolojide Hücre Kültürü ve Uygulamaları. 0 4 0 2 6
VVR706 Virolojide Teşhis İçin Örnekleme Uygulamaları. 0 4 0 2 6
VVR707 Virolojide Kullanılan Kantitatif Metodlar. 2 2 0 3 6
VVR708 Virolojide Kullanılan Konvensiyonel Serolojik Metodlar ve Uygulamaları. 2 2 0 3 6
VVR709 Elisa ve Florasan Antikor Testi, ve Uygulamaları 2 2 0 3 6
VVR710 Moleküler Viroloji ve Uygulamaları. 3 0 0 3 6
VVR711 Temel İmmünoloji. 2 2 0 3 6
VVR712 Virus Konakçı İlişkileri ve Viral Patogenez. 3 0 0 3 6
VVR713 Virus Genetiği ve Viruslarda Genetik Değişimler. 3 0 0 3 6
VVR714 Viral İnfeksiyon Modelleri. 4 0 0 4 6
VVR715 Aşılar ve Virolojide Uygulamaları. 4 0 0 4 6
VVR716 Viral Hastalıkların Epidemiyolojisi Koruma, Kontrol ve Eradikasyonu. 4 0 0 4 6
VVR717 Tek Tırnaklıların Viral Hastalıkları. 4 0 0 4 6
VVR719 Büyük Ruminantların Viral Hastalıkları. 4 0 0 4 6
VVR720 Vektörler İle Nakledilen Viral İnfeksiyonları 3 0 0 3 6
VVR721 Kedi ve Köpeklerin Viral İnfeksiyonları 3 0 0 3 6
VVR722 Virus Nedeni Zoonoz İnfeksiyonlar 3 0 0 3 6
VVR723 Balıkların Viral Hastalıkları 3 0 0 3 6
VVR724 Viral Arı Hastalıkları 2 0 0 2 6
VVR725 Prion ve Neden Oldukları İnfeksiyonlar 2 0 0 2 6
VVR726 Kanatlı Hayvan Viral İnfeksiyonları 2 2 0 3 6
VVR727 Kanatlı Hayvan Viral Hastalıkları Korunma ve Kontrol. 2 2 0 3 6