Program Tanımları

Kuruluş

Adli Bilimler, genel olarak Fen, Hukuk, Mühendislik, Sosyal Bilimler ve Tıp alanlarındaki bilgilerin, adaletin hizmetine sunulmasıyla ilgilenen, farklı disiplinleri bir araya getiren bir ortak daldır. Bir suç ile ilgili farklı düzeydeki bulguların incelenmesi ve uygun laboratuvar teknikleri ile analiz edilmesi sonucu, suçun aydınlatılmasına somut olarak katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Olay yerinden elde edilen deliller, karakteristik özelliklerine göre Adli Tıp, Emniyet ve Jandarma Kriminal ile üniversitelerin ilgili bölümlerindeki laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak sınıflandırılabilen deliller ancak bu konularda uzmanlaşmış kişilerin yer aldığı, gelişmiş teknolojik alt yapıya sahip laboratuvarlarda hızlı ve güvenilir analizlerin gerçekleştirilmesiyle hukuk sistemine yardımcı olabilmek amacıyla kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

-

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı; Fen, Sosyal, Mühendislik ve Hukuk Bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim görmüş ve güncel problemlerine çözüm getirebilecek, yüksek bilgi ve beceriye sahip, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bilimsel araştırma yapma yetenekleri kazandırılmış insan gücünü yetiştirmek amacıyla, yüksek lisans düzeyinde öğretim programını yürütmek üzere oluşturulmuştur. Programın eğitim dili Türkçe'dir. Bu öğretim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler programın öngördüğü diplomayı almaya hak kazanır. Anabilim Dalı Akademik Kurulu, programa alınacak öğrenci kontenjanlarını belirler. Başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, eğitim–öğretim ve sınavlar ‘Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülür. Yüksek Lisans Eğitim–Öğretim Programına üniversitelerin, Fen, Sosyal Mühendislik ve Hukuk Bilimlerinin bağlı bulunduğu fakültelerin lisans mezunları ile akademik yeterliliği ve programa uygunluğu Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca onaylanan, en az 4 yıllık ilgili lisans eğitimi programı mezunları başvurabilir. Başvuracak adayların başvurduğu programa uygun ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puan türünde, Üniversitemiz Senatosunca saptanacak ALES standart puanını almış olması aranır. Programa kabul edilen öğrenciler için gerekirse Anabilim Dalı Başkanının önerisi, Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararıyla en çok bir yıl süreli Bilimsel Hazırlık Programı düzenlenebilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, akademik anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adli Bilimler Yüksek Lisans programı öğrencisi, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın gözetimi ve ders danışmanlarının onayı ile 1 zorunlu ders ve bir seminer dersini ve aldığı seçmeli dersleri başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Anabilim Dalı Akademik Kurulunun kararına bağlı olarak kişisel alt yapıda eksiklik görülmesi durumunda başvuru yapan adayların 2 yarıyıla kadar bilimsel hazırlık dersleri alması gerekebilecektir. Öğrenciler belirlenen ders programında yer alan dersleri alabilecekleri gibi, danışmanları tarafından gerekli görülmesi halinde, üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan Lisans ve Lisansüstü derslerden de alarak kredi tamamlayabilir. Yüksek Lisans öğrencilerinin alacağı derslerden Anabilim Dalı Başkanlığı'nca uygun görülen ve onaylanan bir kısmı, Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, Lisans derslerinden seçilebilir. Program toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla, dersler, özel konular dersi ve tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam altmış krediden az olmamak koşuluyla ders ve altmış krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez hazırlar. Her yarıyıl açılacak dersler Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca belirlenir. Kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanı yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Tez danışmanı (varsa ortak danışmanı) Anabilim Dalı tarafından önerilir, Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak atanır. Tez konusu önerileri, Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun onayına sunularak kesinleşir. Anabilim Dalı tarafından uygun görülen tez konusu önerisi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bildirilir. Tezin yazılması ve savunulması dahil olmak üzere tüm program, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri içinde belirtilen sürede tamamlanmalıdır. Programlarını tamamlayan öğrencilere “Adli Bilimler Yüksek Lisans” diplomaları verilir ve diplomalarda parantez içinde tamamladığı bilim alanı ismi yazılır.

Program Profili

Adli Bilimler Anabilim Dalı, Türkiye ve Dünya'da “Adli Bilimler” alanında söz sahibi olmak için bir taraftan bilimsel çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan lisansüstü eğitim programları açarak bu alanda genç ve deneyimli bireyler yetiştirmeyi, aynı zamanda emniyet-kolluk güçlerimize ve yargıya sistematik biçimde katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan kişiler, kendi uzmanlaşmak istedikleri alanlar doğrultusunda sahip oldukları donanım ile problemleri kavrama, analiz etme ve çözme becerisine sahip olacaklar, uygulamaya ait deneyimleri sayesinde Adli alanlarda faaliyet gösteren özel ve devlete bağlı kurumlarda iş imkanı bulabileceklerdir. Ayrıca Adli Bilimler Programı kapsamında uzmanlaşmak istedikleri özel konular doğrultusunda bilimsel araştırmalar gerçekleştirerek yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde çalışabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavların değerlendirmesi ve notlandırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Adli Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için; 1) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tez çalışmasının basılmış ve ciltlenmiş altı kopyasının, 2) Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile enstitü tarafından istenen diğer belgelerin, 3) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin, enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir. 4) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Atakum/SAMSUN

Bölüm Olanakları

-

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70860 Farklı alandaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2 70851 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 70852 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
4 70853 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
5 70854 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 70855 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 70856 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 70857 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 70858 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme yeteneğine sahip olur.
10 70859 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, sonuçları dikkate alarak değerlendirir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ABE-1 Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ABE-2 Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ABE601 Kriminalistik 3 0 0 3 7.5
ABE602 Adli Biyoloji 3 0 0 3 7.5
ABE603 Adli Kimya 3 0 0 3 7.5
ABE604 Adli Fizik 3 0 0 3 7.5
ABE605 Adli Tıp 3 0 0 3 7.5
ABE606 Adli Psikoloji 3 0 0 3 7.5
ABE607 Olay Yeri İnceleme 2 2 0 3 7.5
ABE608 Adli Entomoloji 3 0 0 3 7.5
ABE609 Bilişim Güvenliği ve Dijital Delil İncelemeleri 3 0 0 3 7.5
ABE610 Kimliklendirme Yöntemleri ve Parmak İzi 3 0 0 3 7.5
ABE611 Adli Genetik 3 0 0 3 7.5
ABE612 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
ABE613 Fotoğraf ve Görüntüleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
ABE614 Sahtecilik,Belge ve El Yazısı İncelemesi 3 0 0 3 7.5
ABE615 Ceza Hukukunda Temel Kavramlar 3 0 0 3 7.5
ABE616 Kodlama Teorisi 3 0 0 3 7.5
ABE617 Hayvan Refahı ve Hayvan Hakları 3 0 0 3 7.5
ABE618 Hayvan Kesim Standartları 3 0 0 3 7.5
ABE619 Popülasyon Genetiği 3 0 0 3 7.5
ABE620 Adli Bilimlerde Temel Mikrobiyoloji 3 0 0 3 7.5
ABE621 Bilimsel Araştırmalarda Etik,Proje Hazırlama Teknikleri ve Deney Hayvanlarının Kullanımı 3 0 0 3 7.5
ABE622 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu I 3 0 0 3 7.5
ABE623 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu II 3 0 0 3 7.5
ABE624 Genel Hukuk Bilgisi 3 0 0 3 7.5
ABE625 Adli Kimyada Spektroskopik Teknikler ve Yapı Analizi 3 0 0 3 7.5
ABE626 Biyolojik Organizasyon 3 0 0 3 7.5
ABE627 Entomotoksikoloji 3 0 0 3 7.5
ABE628 Adli Bilimlerde Böcek Davranışı ve Ekoloji 3 0 0 3 7.5
ABE629 Adli Mikoloji 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ABE601 Kriminalistik 3 0 0 3 7.5
ABE602 Adli Biyoloji 3 0 0 3 7.5
ABE603 Adli Kimya 3 0 0 3 7.5
ABE604 Adli Fizik 3 0 0 3 7.5
ABE605 Adli Tıp 3 0 0 3 7.5
ABE606 Adli Psikoloji 3 0 0 3 7.5
ABE607 Olay Yeri İnceleme 2 2 0 3 7.5
ABE608 Adli Entomoloji 3 0 0 3 7.5
ABE609 Bilişim Güvenliği ve Dijital Delil İncelemeleri 3 0 0 3 7.5
ABE610 Kimliklendirme Yöntemleri ve Parmak İzi 3 0 0 3 7.5
ABE611 Adli Genetik 3 0 0 3 7.5
ABE612 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
ABE613 Fotoğraf ve Görüntüleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
ABE614 Sahtecilik,Belge ve El Yazısı İncelemesi 3 0 0 3 7.5
ABE615 Ceza Hukukunda Temel Kavramlar 3 0 0 3 7.5
ABE616 Kodlama Teorisi 3 0 0 3 7.5
ABE617 Hayvan Refahı ve Hayvan Hakları 3 0 0 3 7.5
ABE618 Hayvan Kesim Standartları 3 0 0 3 7.5
ABE619 Popülasyon Genetiği 3 0 0 3 7.5
ABE620 Adli Bilimlerde Temel Mikrobiyoloji 3 0 0 3 7.5
ABE621 Bilimsel Araştırmalarda Etik,Proje Hazırlama Teknikleri ve Deney Hayvanlarının Kullanımı 3 0 0 3 7.5
ABE622 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu I 3 0 0 3 7.5
ABE623 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu II 3 0 0 3 7.5
ABE624 Genel Hukuk Bilgisi 3 0 0 3 7.5
ABE625 Adli Kimyada Spektroskopik Teknikler ve Yapı Analizi 3 0 0 3 7.5
ABE626 Biyolojik Organizasyon 3 0 0 3 7.5
ABE627 Entomotoksikoloji 3 0 0 3 7.5
ABE628 Adli Bilimlerde Böcek Davranışı ve Ekoloji 3 0 0 3 7.5
ABE629 Adli Mikoloji 3 0 0 3 7.5