Program Tanımları

Kuruluş

Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı, Okul Psikolojik Danışmanlığı (school counseling) niteliğinde 1950’li yıllarda yaşamımıza girmiştir. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na göre üniversitelerde psikolojik danışman yetiştiren Psikolojik Danışma ve Rehberlik programları açılmıştır. Günümüzde 36 üniversitede lisans, 16 üniversitede de yüksek lisans ve doktora düzeyinde psikolojik danışman yetiştiren akademik program bulunmaktadır. Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak lisans düzeyinde 800 psikolojik danışman, master ve doktora düzeyinde de yaklaşık 80 uzman ve doktor psikolojik danışman yetiştirilmektedir. Ülkemizde 2008 yılı itibariyle yaklaşık 18.000 psikolojik danışma ve rehberlik lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun meslek elemanı çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadır. Ancak halihazırdaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik programlarında yetiştirilen okul psikolojik danışmanlarının, “Aile İlişkileri ve Eğitim”, “Evlilik ve Aile Danışması”, “Grupla Psikolojik Danışma” gibi daha pek çok psikolojik danışma içerikli ders almalarına rağmen, Evlilik ve Aile Psikolojik Danışmanı olarak hizmet sunmakta yetersiz kalacakları açıktır. Yukarıda da ifade edildiği gibi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı içerisinde “Okul Psikolojik Danışmanlığı” ile “Evlilik ve Aile Danışmanlığı” farklı uzmanlık alanı haline gelmiştir. Bu nedenlerle, ülkemizde ailelerin ihtiyaç duyduğu psikolojik danışma hizmetini alabilmeleri amacıyla Evlilik ve Aile Psikolojik Danışmanlığı Yüksek Lisans Programının (Tezsiz, İkinci Öğretim) açılması gerekmektedir.

Kazanılan Derece

Evlilik ve Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans bölümünü başarıyla tamamlayan bir öğrenci ‘Evlilik ve Aile Danışmanı’ ünvanı ile mezun olmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvurusu kabul Edilecek Alanlar:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir.
a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.
b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.
c) Yabancı diller anabilim dalındaki bilim dallarında bilim dalı dışındaki ikinci bir yabancı dilden YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.
ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES puanının aranmadığı durumda sıralama, lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılır.
d) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.
e) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; sözel puan türünden ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. ALES’e girme şartı bulunmayan Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar mezunu adaylar için, sanatta yeterlik programına lisans not ortalamasının %50’si ve mülakat sonucunun %50’si alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.
f) Yüksek lisans ön inceleme ve doktora mülakat jürisi için enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün ilgili anabilim dalının önereceği en az beş öğretim üyesi arasından üç asıl ve bir yedek üye belirler.
g) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

Yüksek lisans programına, aşağıda adları sıralanan dört yıllık eğitim veren program mezunları başvurabilir:
1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma
2. Psikoloji
3. Tıp fakültesi
4. İlahiyat Fakültesi*
5. Hukuk Fakültesi*
6. Özel Eğitim Öğretmenliği *
7. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi*
8. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği*
9. Okul Öncesi Öğretmenliği*
10. Sosyal Hizmet *
11. Sosyal Çalışma*
*Bu bölümlerden mezun olanların transkripti dikkate alınarak seçmeli derslerin düzenlenmesi yapılacaktır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

İlahiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliğii, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği,Sosyal Hizmet ve Sosyal Çalışma bölümlerinden mezun olanların transkripti dikkate alınarak seçmeli derslerin düzenlenmesi yapılacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre;
MADDE 28 – (1) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(2) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve mali işlemleri ilgili enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.
(3) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredi ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

Program Profili

Program Profili
Evlilik ve Aile Danışmanlığı alanındaki dersler bu alandaki akreditasyon örgütü olan CACREP standartlarında düzenlenmiştir. Programın öğrenci kontenjanı güz ve bahar yarıyılı toplam 100 öğrenci olarak öngörülmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında yürütülen Aile ve Evlilik Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı 7 Profesör, 4 Doçent ve 7 Yardımcı Doçent ile hizmet vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Evlilik ve Aile Danışmanlığı Programı açılmasının amacı bu alanda uygulayıcı meslek elemanı yetiştirmektir. Mezunlar aile danışma merkezlerinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, Aile ve Sosyal Bakanlığı’nda gibi farklı kurum ve kuruluşlarda uzman evlilik ve aile danışmanı olarak hizmet verebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından ve dil sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda, devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir. Uygulama derslerinde sorumlu oldukları uygulamalar ve bu uygulamaların raporlaştırılması sonucu değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam eden, başarılı sayılan ve alması gereken krediyi tamamlayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Melek KALKAN- mkalkan@omu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Evlilik ve Aile Danışmanlığı AD
Kurupelit Yerleşkesi, 55139 Atakum/Samsun
03623121919-5377

Bölüm Olanakları

Evlilik ve Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı için kullanılan 1 adet sınıfımız ve 1 seminer odamız vardır. Sınıf ve seminer odasında projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Fakültemizde öğrencilere hizmet veren bilgisayar laboratuvarı, laboratuvarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78792 İnsanın yaşam boyunca bedensel, duygusal, bilişsel, ahlaki, kişilik vb. özelliklerinin gelişimini gelişim kuramları çerçevesinde açıklar. Gelişim sürecini kesintiye uğratan durumları tespit ederek gelişim dönemleri ilişkin karşılaşılacak problemlerle ilgili başa çıkma yöntemlerini tanır ve uygular.
2 78796 Patolojik durumları, normal ve anormal davranışların neler olduğunu ifade edebilir. Ortaya çıkan davranış sorunlarını ve patolojileri doğru olarak tespit ederek gerektiğinde ilgili birimlere sevk eder.
3 78793 Öğretmen, yönetici, veli ve bireylerin gelişimlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çalıştığı kuruma uygun rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını ve etkinliklerini tasarlar, geliştirir ve uygular.
4 78794 Rehberlik hizmetlerini sunarken uyulması gereken mesleki etik kuralları ve yasal yükümlülükleri açıklayabilir, gelişmeleri takip eder ve bu çerçevede mesleğini icra etme farkındalığı taşır.
5 78795 Araştırma becerilerini meslek yaşamında karşılaşılan problemlere çözüm üretmede kullanır. Mesleki gelişimleri izlemede, literatür taramada, araştırma ve veri analizlerinde, program hazırlamada, çeşitli mesleki faaliyetlerde teknoloji altyapı ve bilişim becerilerini kullanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EAD500 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 60


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EAD500 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EAD501 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları 2 1 0 3 6
EAD502 Evlilik ve Aile Danışması Semineri 2 1 0 3 6
EAD503 Temel Psikolojik Danışma Teknik ve Becerileri 2 1 0 3 6
EAD504 Evlilik ve Aile Danışması Kuramları 2 1 0 3 6
EAD505 Evlilik Öncesi Çiftlerle Psikolojik Danışma 2 1 0 3 6
EAD506 Ailede İletişim ve Yaşam 2 1 0 3 6
EAD507 Evlilik ve Aile Danışmasında Güncel Konular 2 1 0 3 6
EAD508 Evlilik ve Aile Danışması İlke ve Teknikleri 2 1 0 3 6
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 2 1 0 3 6
EAD510 Çocuk Merkezli Aile Danışması 2 1 0 3 6
EAD511 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 1 0 3 6
EAD512 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Uygulamaları 2 1 0 3 6
EAD513 Psikolojik Danışma Etiği 2 1 0 3 6
EAD514 Ailede Kriz ve Krize Müdahale 2 1 0 3 6
EAD515 Aile Hukuku 2 1 0 3 6
EAD516 Aile ve Özel Eğitim 2 1 0 3 6
EAD517 Aile Sorunları ve Dini Danışmanlık 2 1 0 3 6
EAD518 Aile İçi İnsan Davranışlarının Kültürel Temelleri 2 1 0 3 6
EAD519 Ailede Cinsel Sağlık Eğitimi 2 1 0 3 6
EAD520 Duygusal Zeka Eğitimi ve Aile Rehberliği 2 1 0 3 6
EAD521 Aile Sosyolojisi 2 1 0 3 6
EAD522 Aile Bütçe Yönetimi 2 1 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EAD501 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları 2 1 0 3 6
EAD502 Evlilik ve Aile Danışması Semineri 2 1 0 3 6
EAD503 Temel Psikolojik Danışma Teknik ve Becerileri 2 1 0 3 6
EAD504 Evlilik ve Aile Danışması Kuramları 2 1 0 3 6
EAD505 Evlilik Öncesi Çiftlerle Psikolojik Danışma 2 1 0 3 6
EAD506 Ailede İletişim ve Yaşam 2 1 0 3 6
EAD507 Evlilik ve Aile Danışmasında Güncel Konular 2 1 0 3 6
EAD508 Evlilik ve Aile Danışması İlke ve Teknikleri 2 1 0 3 6
EAD509 Evlilik ve Aile Danışması Uygulaması 2 1 0 3 6
EAD510 Çocuk Merkezli Aile Danışması 2 1 0 3 6
EAD511 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 1 0 3 6
EAD512 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Uygulamaları 2 1 0 3 6
EAD513 Psikolojik Danışma Etiği 2 1 0 3 6
EAD514 Ailede Kriz ve Krize Müdahale 2 1 0 3 6
EAD515 Aile Hukuku 2 1 0 3 6
EAD517 Aile Sorunları ve Dini Danışmanlık 2 1 0 3 6
EAD518 Aile İçi İnsan Davranışlarının Kültürel Temelleri 2 1 0 3 6
EAD519 Ailede Cinsel Sağlık Eğitimi 2 1 0 3 6
EAD520 Duygusal Zeka Eğitimi ve Aile Rehberliği 2 1 0 3 6
EAD521 Aile Sosyolojisi 2 1 0 3 6
EAD522 Aile Bütçe Yönetimi 2 1 0 3 6