Program Tanımları

Kuruluş

2013 yılında başvurusu yapılan programa 2013-2014 yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır. Akıllı Üretim Sistemleri ve Akıllı Yazılım Sistemleri olmak üzere 2 adet bilim dalı bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Akıllı Sistemler Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi doğrultusunda Enstitü Kurulu ve Üniversite Senatosunca onaylanan lisansüstü kontenjanlar ve başvuru koşulları her yıl/yarıyıl başlarında ilan edilir. “ASIL” olarak kayıt hakkı kazanan öğrenci kesin kaydını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Akademik Takviminde ve ilan metninde belirtilen tarihler arasında yaptırmak zorundadır.

Akıllı sistemler Mühendisliği öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır. Anadilleri dışında YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Yerleştirme puanı, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavının %20’si alınarak toplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Giriş sınavına girmeyen adayın başvurusu geçersiz sayılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ hükümlerine bağlıdır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Program en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’dir. Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

Program Profili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akıllı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programından mezun olanlar mezuniyetlerini izleyen birkaç yıl içinde

• Dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerini kullanacakları endüstri, akademi veya kamu sektöründeki kariyerlerinde başarılı olurlar.
• Mühendislik sistemlerini tasarlar, geliştirir, uygular ve/veya iyileştirirler
• Yaptıkları faaliyetlerde doğru mesleki uygulama, doğru muhakeme ve en yüksek etik ilkelerle hareket ederler.
• Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ilke edinen yenilikçi ve girişimci yönleriyle mesleki gelişimlerini sürdürürler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üretim ve Hizmet İşletmelerinde; Üretim Planlama, Kalite Kontrol, Lojistik, İş Etüdü, Proje Yönetimi, Veri Analizi, İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem vs. gibi birçok alanda mezunların iş bulma imkanı bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği kesilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Sermin Elevli (Anabilim Dalı Başkanı)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Samsun
e-posta: sermin.elevli@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Altı Sigma Lab., Ergonomi Lab.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69070 Karmaşık bir akıllı sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
2 69071 Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve akıllı çözümler geliştirme becerisi.
3 69074 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi eleştirisel bir gözle değerlendirme, yorumlama ve uygulama.
4 69072 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 69086 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda görev alabilme, bu tür takımlarda liderlik yapabilme veya bağımsız çalışabilme.
6 69087 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda etkili bir iletişim kuracak şekilde yazılı ya da sözlü olarak sunma.
7 69088 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurma.
8 69073 Yaptığı çalışmaların/ uygulamaların ekonomik, çevresel, sosyal, sağlık, etik, güvenlik, sürdürülebilirlik ve hukuksal boyutları hakkında farkındalık ve bilgi.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ASM-1 Seçmeli I SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ASM-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ASM601 Algoritmalar ve Karmaşıklık 3 0 0 3 7.5
ASM602 Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
ASM603 Yapay Zeka 3 0 0 3 7.5
ASM604 İstatistiksel Süreç Kontrolü 3 0 0 3 7.5
ASM605 İleri Üretim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
ASM606 İş Yükleme ve Çizelgeleme 3 0 0 3 7.5
ASM607 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
ASM608 Veri Madenciliği 3 0 0 3 7.5
ASM609 Akıllı Üretim Sistemlerinde Seçilmiş Konular 3 0 0 3 7.5
ASM610 Oyun Teorisi 3 0 0 3 7.5
ASM611 Yapay Sinir Ağları 3 0 0 3 7.5
ASM612 Çizge Kuramı ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
ASM613 Kriptografi Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
ASM614 Sayısal Görüntü İşleme 3 0 0 3 7.5
ASM615 Sistem Tasarımı ve Analizi 3 0 0 3 7.5
ASM616 İleri Veri Madenciliği 3 0 0 3 7.5
ASM617 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 0 3 7.5
ASM618 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 0 3 7.5
ASM619 Akıllı Yazılım Sistemlerinde Seçilmiş Konular 3 0 0 3 7.5
ASM620 İleri Programlama-I 3 0 0 3 7.5
ASM621 İleri Programlama-II 3 0 0 3 7.5
ASM622 Mühendislik Uygulamaları ve Benzetim 3 0 0 3 7.5
ASM623 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Modelleme 3 0 0 3 7.5
ASM624 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
ASM625 Olasılık ve Rassal Süreçler 3 0 0 3 7.5
ASM626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
ASM627 İnsan Faktörleri Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
ASM628 Şebeke Optimizasyonu Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
ASM629 Çok Kriterli Karar Verme 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ASM601 Algoritmalar ve Karmaşıklık 3 0 0 3 7.5
ASM602 Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
ASM603 Yapay Zeka 3 0 0 3 7.5
ASM604 İstatistiksel Süreç Kontrolü 3 0 0 3 7.5
ASM605 İleri Üretim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
ASM606 İş Yükleme ve Çizelgeleme 3 0 0 3 7.5
ASM607 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
ASM608 Veri Madenciliği 3 0 0 3 7.5
ASM609 Akıllı Üretim Sistemlerinde Seçilmiş Konular 3 0 0 3 7.5
ASM610 Oyun Teorisi 3 0 0 3 7.5
ASM611 Yapay Sinir Ağları 3 0 0 3 7.5
ASM612 Çizge Kuramı ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
ASM613 Kriptografi Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
ASM614 Sayısal Görüntü İşleme 3 0 0 3 7.5
ASM615 Sistem Tasarımı ve Analizi 3 0 0 3 7.5
ASM616 İleri Veri Madenciliği 3 0 0 3 7.5
ASM617 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 0 3 7.5
ASM618 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 0 3 7.5
ASM619 Akıllı Yazılım Sistemlerinde Seçilmiş Konular 3 0 0 3 7.5
ASM620 İleri Programlama-I 3 0 0 3 7.5
ASM621 İleri Programlama-II 3 0 0 3 7.5
ASM622 Mühendislik Uygulamaları ve Benzetim 3 0 0 3 7.5
ASM623 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Modelleme 3 0 0 3 7.5
ASM624 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
ASM625 Olasılık ve Rassal Süreçler 3 0 0 3 7.5
ASM626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
ASM627 İnsan Faktörleri Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
ASM628 Şebeke Optimizasyonu Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
ASM629 Çok Kriterli Karar Verme 3 0 0 3 7.5