Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs ÜniversitesiVeteriner Fakültesi ’nin yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır. Anabilim dalımız 2003 yılında kurulmuş olup halen lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kazanılan Derece

Yükseklisans

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Fakültesi mezunları programa başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Veteriner hekimliği Tarihi ve Deontoloji alanında doktora programına başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 65 alınması gerekmektedir. programın zorunlu dersleri alınmalı ve başarılmalıdır

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Program Veteriner Hekimliği Tarihi, deontoloji ve mesleki etik özel alanlarında eğitim sağlar. Program Veteriner Hekimliği Tarihi, deontoloji ve mesleki etik alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem de uygulamalı çalışmalarını içerir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar dünyadaki tüm Veteriner Fakültelerine akademisyen olarak başvurup ve yine tüm dünyada yürütülecek projelerde Yüksek lisans sonrası araştırmacı olarak görev alabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim dalı Başkanı: Doç. Dr. Şule SANAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji ABD Kurupelit-Samsun

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79525 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 79526 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 79527 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 79528 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
5 79529 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
6 79530 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
7 79531 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilmek
8 79532 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
9 79533 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
10 79534 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
11 79535 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 79536 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 79537 Öğrenme Yetkinliği
14 79538 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
15 70072 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
16 70073 Öğrenme Yetkinliği
17 70074 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
18 70075 Alana Özgü Yetkinlik

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHT-1 Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 30
VHT601 Deontoloji (Genel) Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT623 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
VHT-2 Seçmeli Dersler 2 SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VHT602 Mesleki Etik (Genel) 3 0 0 3 6
VHT603 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) 3 0 0 3 6
VHT604 Tarih Kavramı ve Genel Veteriner Hekimliği Tarihi 3 0 0 3 6
VHT605 Veteriner Hekimliği Tarihi 3 0 0 3 6
VHT606 Bilim Tarihine Giriş 3 0 0 3 6
VHT607 Tarih Metodolojisi 3 0 0 3 6
VHT608 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri 0 6 0 3 6
VHT609 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri 2 0 0 2 6
VHT611 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler 0 4 0 2 6
VHT612 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma 4 0 0 4 6
VHT613 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı 0 4 0 2 6
VHT614 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme 0 4 0 2 6
VHT615 Türkiye'de Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları 3 0 0 3 6
VHT616 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler 3 0 0 3 6
VHT617 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme 3 0 0 3 6
VHT618 Veteriner Hekimliği Kanunlarına Giriş 2 0 0 2 6
VHT619 Deontoloji (Özel Konular) 0 4 0 2 6
VHT621 Osmanlıcaya Giriş 0 6 0 3 6
VHT622 Osmanlı Belgelerinin Analizi 0 6 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VHT602 Mesleki Etik (Genel) 3 0 0 3 6
VHT603 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) 3 0 0 3 6
VHT604 Tarih Kavramı ve Genel Veteriner Hekimliği Tarihi 3 0 0 3 6
VHT605 Veteriner Hekimliği Tarihi 3 0 0 3 6
VHT606 Bilim Tarihine Giriş 3 0 0 3 6
VHT607 Tarih Metodolojisi 3 0 0 3 6
VHT608 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri 0 6 0 3 6
VHT609 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri 2 0 0 2 6
VHT611 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler 0 4 0 2 0
VHT612 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma 4 0 0 4 6
VHT613 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı 0 4 0 2 0
VHT614 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme 0 4 0 2 0
VHT615 Türkiye'de Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları 3 0 0 3 6
VHT616 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler 3 0 0 3 6
VHT617 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme 3 0 0 3 6
VHT618 Veteriner Hekimliği Kanunlarına Giriş 2 0 0 2 6
VHT619 Deontoloji (Özel Konular) 0 4 0 2 0
VHT621 Osmanlıcaya Giriş 0 6 0 3 0
VHT622 Osmanlı Belgelerinin Analizi 0 6 0 3 0