Program Tanımları

Kuruluş

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde 2013 - 2014 eğitim öğretim yılından itibaren Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı'nda eğitimine başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Görsel İletişim Tasarımı alanında Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Enstitümüzün internet adresinde yayınlanmaktadır (www.http://guzelsanatlar.omu.edu.tr/).

• Yüksek Lisans Programı giriş sınavları, anasanat dallarında adayların bilimsel sanatsal durumlarının tespitine yönelik yapılacak Sanatsal Yeterlilik Sınavının (SYS) % 50‟si, yabancı dil sınavının % 10‟u ve lisans ortalamasının % 40‟ından oluşmaktadır.

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; yürülükteki lisansüstü mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında;
• Alan İçi: Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri, SanatTasarım ve Mimarlık Fakültelerinin Görsel İletişim Tasarımı, grafik, grafik tasarım bölümlerinin herhangi birinden lisans diplomasına sahip olması,

• Alan Dışı: Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalları, resim, heykel, seramik, geleneksel Türk el sanatları, sahne ve görüntü sanatları, tekstil, sinema-televizyon, fotoğrafçılık, iç mimarlık anabilim/anasanat dallarının herhangi birinden lisans diplomasına sahip olması koşulları aranır.

• Aynı anda bir başka yüksek lisans programında kaydı bulunmaması ya da başvurudan en az bir yarıyıl öncesinde başka bir lisansüstü programdan ilişiğinin kesilmesi (durumunu ilişik kesme belgesi ile belgelemelidir) gerekmektedir.

• Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı disiplinlerarası bir program olması nedeniyle alan dışı (Sosyal Bilimler Yüksek Lisans programlarından biri) başvurulara açıktır. Alan dışından gelen adaylara, bilimsel/sanatsal hazırlık programı uygulanacaktır. Ancak, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi bölümleri için bilimsel/sanatsal hazırlık programı uygulanıp uygulanmayacağı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

• Lisansüstü eğitim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır: Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; a) Başvuracağı anasanat dalı yüksek lisans programı için uygun bir lisans programından (alan içi ya da alan dışı) mezun olmuş olmak, b) Alan içi (Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri, SanatTasarım ve Mimarlık Fakültelerinin Görsel İletişim Tasarımı, grafik, grafik tasarım bölümlerinin herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak.) haricinde müracaat edenlerden, ALES‟den başvurduğu programın puan türünde en az 65 standart puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri, SanatTasarım ve Mimarlık Fakültelerinin Görsel İletişim Tasarımı, grafik, grafik tasarım bölümlerinin herhangi birinden lisans diplomasına sahip olarak müracaat edenlerde (Alan içi) ALES şartı aranmaz. Alan İçi ve Alan Dışı müracaatlarda yabancı dil şartı aranmaz, Ancak yabancı dil puanı olan adayların puanı % 10 oranında değerlendirmeye katılır, c) Başvurular adayın çalışmalarını içeren bir dosya / portfolyo ile birlikte yapılır. Program Türkçe olarak yürütülecektir, d) Yüksek lisans programına bir yükseköğretim kurumu lisans programına kayıtlı dördüncü sınıf öğrencileri ve bir lisans diplomasına sahip olan kişiler başvurabilir. Başvuru tarihinde bir lisans diplomasına sahip olmayan öğrenci programa koşullu kabul edilebilir. Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı farklı disiplinlerden gelen öğrencilere açık olduğundan, programa katılan öğrencilerden lisansüstü dersleri başarıyla yürütebilmeleri açısından gereken dersler, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Lisans Programı çerçvesinde Bilimsel Hazırlık Programı ile karşılanabilecektir. Öğrencinin lisansüstü programa kesin kabulü ancak mezuniyet belgesi veya diploması ile mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış olduğu dersleri ve notları gösterir belgenin/ transkript aslının, ilan edilmiş süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na verilmesi ile mümkündür, e) Programa yapılan alan içi ve alan dışı başvuruları değerlendirmek üzere ilgili enstitü tarafından en az üç öğretim üyesinden oluşan bir Program Kabul Komisyonu kurulur. Aday öğrencilerin (alan içi/alandışı) başvuru dosyaları/portfolyoları ilgili enstitü tarafından incelenir ve ilgili Anasanat Dalı Başkanlığı aracılığıyla Program Kabul Komisyonu'na iletilir. Komisyon, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu Esasları çerçevesinde yapacağı ön inceleme sonucunda, adayların programa kabulü konusundaki önerilerini oluşturur. Aday öğrencilerin kesin kabul durumu, Program Kabul Komisyonu önerilerinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile kesinlik kazanır ve adaylara duyurulur, f) Yüksek lisans programına alan dışı olarak müracaat eden aday öğrencilerin ALES puanının % 50‟si, lisans not ortalamasının %40‟ı ve yabancı dil puanının % 10‟u alınarak toplanır. Bu toplamın en az yüz (100) tam puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurul‟ca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programa yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Program Kabul Komisyonu, ilan edilmiş kontenjanı tamamen doldurmak zorunda değildir. Liste, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından ilgili enstitüye iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak aday öğrencilere duyurulur. Programa kabul edilen öğrenci adayları ilan edilen süre içerisinde ilgili entitüye kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt yaptıran öğrencilerin toplam sayısı ilan edilmiş kontenjanın altında kalırsa yedeklerin kayıt yaptırmasına izin verilir.

Yüksek lisans programına alan içi olarak müracaat eden ve ALES şartı aranmayan aday öğrenciler Giriş Sınavı Jürisi tarafından önce elli (50) puan üzerinden değerlendirilen uygulama sınavı1, sonra yine elli (50) puan üzerinden değerlendirilen teorik sınav olmak üzere iki bölümden oluşan Sanatsal Yeterlik Sınavı‟na (SYS) alınır. Yapılan teorik ve uygulama sınav sonucunda her aday öğrencinin yüz (100) tam puan üzerinden SYS puanı belirlenir.

Giriş Sınavı Jürisi aday öğrencinin portfolyosunun içeriğini, başvurduğu program için gerekli altyapıya sahip olup olmadığı gibi hususları dikkate alarak inceler. Alan içi ya da alan dışı öğrenci adaylarının portfolyoları genel sıralama puanına etki etmeyecektir (Ama getirilmesi zorunludur). İlan edilmiş kontenjanları aşmamak koşuluyla bu aday öğrencilerden kaç kişinin kabul edilebilecek nitelikte olduğuna yedekleriyle birlikte Giriş Sınavı Jürisi karar verir.

SYS puanının % 50‟si, lisans not ortalamasının % 40‟ı ve yabancı dil puanının % 10‟u alınarak toplanır. Bu toplamın en az yüz (100) tam puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurul‟ca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programa yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda SYS puanı yüksek olan aday öğrenci tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Güzel Sanatlar Enstitüsü’ nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, enstitünün ilgili programına eşdeğer kabul edilmesi durumunda, verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/ enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması ile öğrenci o dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans Programlarının yeterlilik koşulları ve kuralları Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen hususlarla belirlenmiştir.

Program Profili

Dissertation Master Programme students access, collect, interpretate and evaluate data by scientific research methods. Visual communication design dissertation master programme consisted by twenty-one credits seven courses at least, one seminar and a thesis work. Seminar and thesis work are non-credit courses determinated by student’s success or failure. During a semester , 120 ECTS credits are consisted by at least eight courses with 60 ECTS credits and thesis work seminar course included. Students are expected to register following by advisor’s assignment at the latest, in every semester.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Graduate students can be located in designing departments at universities. Being public and private sector painters, art admissionary, researcher in fine arts institutions and freelance artist is optional occupations for graduation students. Graduated visual communication design students can take place in a variety of design and graphic productions . Many publication and printing industries, interactive design fields, advertisment, partially television and post-production practices and individually initiation are possibilites in prospect.

Üst Derece Programlarına Geçiş

OMU Fine Arts Institute Visual Communication Design post graduate students may apply into PhD programme whether formal, in-formal or non-formal if qualifications supplied. In PhD programmes applicants must provide foreign languade certificate. Minimum score of 55 in YDS or equvalent exam accepted by interuniversity foreign language examination. Foreign students should present 60 score at least in English, German or French or equvalent score accepted by interuniversity foreign language examination. Student’s acceptence is the average score evaluated by master degree GPA, interview, portfolio review and/or proficiency exam. Total points are announced with other certificates and documents in hand.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi kazanan öğrenciler bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile seminer derslerinin tümünü başarı ile tamamlaması gerekir. Konusu ile ilgili bir tez hazırlar ve bu tez seçilmiş jüri tarafından başarıyla kabul edilmesi gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Ali TOMAK
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 445 01 18 - 4842

Bölüm Olanakları

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde 6 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde 2 Doçent ve 1 yardımcı Doçent görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GİTY601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
GSE001 Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE002 Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GİTY603 Retorik ve Reklam 3 0 0 3 7.5
GİTY605 Sosyal Duyarlılık ve Afiş Tasarımı 2 2 0 3 7.5
GİTY607 Göstergebilim 3 0 0 3 7.5
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 2 2 0 3 7.5
GİTY611 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 3 0 0 3 7.5
GİTY613 Görselleştirme / Modelleme Teknikleri 2 2 0 3 7.5
GİTY615 Etkin Reklam Stratejileri 3 0 0 3 7.5
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 2 2 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GİTY603 Retorik ve Reklam 3 0 0 3 7.5
GİTY605 Sosyal Duyarlılık ve Afiş Tasarımı 2 2 0 3 7.5
GİTY607 Göstergebilim 3 0 0 3 7.5
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 2 2 0 3 7.5
GİTY611 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 3 0 0 3 7.5
GİTY613 Görselleştirme / Modelleme Teknikleri 2 2 0 3 7.5
GİTY615 Etkin Reklam Stratejileri 3 0 0 3 7.5
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 2 2 0 3 7.5