Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78727 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 78728 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 78729 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 78730 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 78731 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 78732 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 78733 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 78734 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 78735 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 78736 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 78737 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 78738 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 78739 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBEPROJE Proje Ödevi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPROJE Proje Ödevi Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBK501 Kamu Yönetiminde Modern Yönetim Teknikleri 3 0 0 3 6
SBK502 Türk Yerel Yönetim Sistemleri 3 0 0 3 6
SBK503 Türk Kamu Yönetim Sistemi 3 0 0 3 6
SBK504 Türk Kamu Bürokrasisi ve Sorunları 3 0 0 3 6
SBK505 Kamu Politikası Analizi 3 0 0 3 6
SBK506 Yönetim Düşüncesi ve Kuramları 3 0 0 3 6
SBK507 Alternatif Belediyecilik 3 0 0 3 6
SBK508 Kamu Yönetimi ve Reform 3 0 0 3 6
SBK509 Türkiye'de Kent Hakkı 3 0 0 3 6
SBK510 Kentsel Siyaset 3 0 0 3 6
SBK511 Toplumsal Ekoloji 3 0 0 3 6
SBK512 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3 6
SBK513 Siyaset Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar 3 0 0 3 6
SBK514 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 0 0 3 6
SBK515 Modern Türkiye'de Devlet Toplum İlişkileri 3 0 0 3 6
SBK516 Türkiye'de Siyasi Partiler 3 0 0 3 6
SBK517 Uluslararası Politika 3 0 0 3 6
SBK518 Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası 3 0 0 3 6
SBK519 Çağdaş Siyasal Düşünceler 3 0 0 3 6
SBK520 Siyaset Teorisi 3 0 0 3 6
SBK521 AB Entegresyonu ve Türkiye 3 0 0 3 6
SBK522 Türk Yönetim Tarihi 3 0 0 3 6
SBK523 Türk Siyasal Düşüncesi 3 0 0 3 6
SBK524 Devlet Kuramları 3 0 0 3 6
SBK525 Türk Vatandaşlık hukuku ve Yabancılar Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 0 3 6
SBK526 Türk Siyasal Hayatı 3 0 0 3 6
SBK527 İklim Değişikliği ve Bütünleşik Afet Yönetimi 3 0 0 3 6
SBK528 Yabancıların Türkiye’de Sahip Olduğu Haklar 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBK501 Kamu Yönetiminde Modern Yönetim Teknikleri 3 0 0 3 6
SBK502 Türk Yerel Yönetim Sistemleri 3 0 0 3 6
SBK503 Türk Kamu Yönetim Sistemi 3 0 0 3 6
SBK504 Türk Kamu Bürokrasisi ve Sorunları 3 0 0 3 6
SBK505 Kamu Politikası Analizi 3 0 0 3 6
SBK506 Yönetim Düşüncesi ve Kuramları 3 0 0 3 6
SBK507 Alternatif Belediyecilik 3 0 0 3 6
SBK508 Kamu Yönetimi ve Reform 3 0 0 3 6
SBK509 Türkiye'de Kent Hakkı 3 0 0 3 6
SBK510 Kentsel Siyaset 3 0 0 3 6
SBK511 Toplumsal Ekoloji 3 0 0 3 6
SBK512 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3 6
SBK513 Siyaset Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar 3 0 0 3 6
SBK514 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 0 0 3 6
SBK515 Modern Türkiye'de Devlet Toplum İlişkileri 3 0 0 3 6
SBK516 Türkiye'de Siyasi Partiler 3 0 0 3 6
SBK517 Uluslararası Politika 3 0 0 3 6
SBK518 Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası 3 0 0 3 6
SBK519 Çağdaş Siyasal Düşünceler 3 0 0 3 6
SBK520 Siyaset Teorisi 3 0 0 3 6
SBK521 AB Entegresyonu ve Türkiye 3 0 0 3 6
SBK522 Türk Yönetim Tarihi 3 0 0 3 6
SBK523 Türk Siyasal Düşüncesi 3 0 0 3 6
SBK524 Devlet Kuramları 3 0 0 3 6
SBK525 Türk Vatandaşlık hukuku ve Yabancılar Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 0 3 6
SBK526 Türk Siyasal Hayatı 3 0 0 3 6
SBK527 İklim Değişikliği ve Bütünleşik Afet Yönetimi 3 0 0 3 6
SBK528 Yabancıların Türkiye’de Sahip Olduğu Haklar 3 0 0 3 6