Program Tanımları

Kuruluş

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi tezsiz yüksek lisans programına 2014-2015 akademik yılı güz döneminden başlayarak öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında uzmanlık

Derecenin Düzeyi

Tezsiz Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Tezsiz Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans diploması yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olma şartı aranır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES
puanının aranmadığı durumda sıralama, lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılır. Puan eşitliği durumunda yaşı küçük olan aday kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tezsiz yüksek lisans programına alan içi ve alan dışı olarak öğrenci kabul edilebilir. Alan içi aynı bölüm mezunlarını nitelerken alan dışı farklı bölüm mezunlarını niteler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.

Program Profili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı, lisans mezunlarına siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında temel teorik tartışmaları kavrayacak ve yorumlayabilecek, güncel gelişmeleri takip edebilecek bilimsel bilgi birikimini kazandırmaktır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın toplam eğitim süresi üç yarıyıldır. Programın ilk iki yarıyılında siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri alanlarında okutulacak dersler yer almaktadır. Programın üçüncü yarıyılı dönem projesi çalışmasına yöneliktir. Eğitim dili Türkçedir.
Programa öğrenci alınmasıyla ilgili koşullar ve duyurular için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü sayfası takip edilmelidir: http://lisansustu.omu.edu.tr/

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

iyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi derecesi birçok alanda kullanılabilir. Bu dereceyle mezunlar, kamu ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıkların tümünde; yerel yönetimlerin değişik birimlerinde; finans kurumları, bankalar ve medya gibi özel sektör kurumlarında uzman ve yönetici olarak çalışabilirler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansüstü derecelerini izleyerek akademik dünyada da bir kariyere sahip olmak mümkündür.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi derecesi birçok alanda kullanılabilir. Bu dereceyle mezunlar, kamu ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıkların tümünde; yerel yönetimlerin değişik birimlerinde; finans kurumları, bankalar ve medya gibi özel sektör kurumlarında uzman ve yönetici olarak çalışabilirler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansüstü derecelerini izleyerek akademik dünyada da bir kariyere sahip olmak mümkündür.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ikinci yarıyıl sonunda ALES’ten en az 70 puan almak ve ilgili programda not ortalaması en az 80 olmak koşuluyla ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına, enstitü kurulunun belirleyeceği kontenjan nispetinde geçiş yapabilirler. Başvuran öğrencilerin sıralaması ALES puanının %50’si lisans ve not ortalamasının %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içindeki sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmenin %40’ı ve yarıyıl sonu sınav notunun da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları anabilim/anasanat dalı teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile değiştirilebilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun en az 60 olması gerekir. Bütünleme sınavı yapılmayan ve öğrenci başarısına yarıyıl içi değerlendirme puanının etkisinin fazla olduğu birimlerde derslerden başarılı sayılmak için yarıyıl/yıl sonu sınavından asgari bir not alma koşulu aranmaz. Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az BB olması gerekir. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, yarıyıl içi sınavının %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci derslerini tamamlarken veya tamamladıktan sonra dönem projesini yazar. Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlar. Dönem projesi, intihal yazılım programı raporu alınarak danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı kurulunca onaylanan dönem projesi, intihal yazılım programı raporuyla birlikte elektronik ortamda ilgili anabilim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye teslim edilir. Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri sağlayan öğrenci, mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Telefonu : +90 362 3121919 Faks : +90 362 4576017 Web: https://uzem.omu.edu.tr/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi/

Bölüm Olanakları

Program uzaktan eğitim aracılığıyla OMÜ UZEM altyapısı üzerinden yürütülmektedir. Programda 3 profesör, bir doçent ve iki doktor öğretim üyesi olmak üzere altı öğretim üyesi ders vermektedir.

Bölüm Olanakları

Program uzaktan eğitim aracılığıyla OMÜ UZEM altyapısı üzerinden yürütülmektedir.
Programda 3 profesör, bir doçent ve iki doktor öğretim üyesi olmak üzere altı öğretim üyesi ders vermektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78727 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 78728 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 78729 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 78730 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 78731 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 78732 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 78733 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 78734 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 78735 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 78736 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 78737 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 78738 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 78739 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBEPROJE Proje Ödevi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPROJE Proje Ödevi Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBK501 Kamu Yönetiminde Modern Yönetim Teknikleri 3 0 0 3 6
SBK502 Türk Yerel Yönetim Sistemleri 3 0 0 3 6
SBK503 Türk Kamu Yönetim Sistemi 3 0 0 3 6
SBK504 Türk Kamu Bürokrasisi ve Sorunları 3 0 0 3 6
SBK505 Kamu Politikası Analizi 3 0 0 3 6
SBK506 Yönetim Düşüncesi ve Kuramları 3 0 0 3 6
SBK507 Alternatif Belediyecilik 3 0 0 3 6
SBK508 Kamu Yönetimi ve Reform 3 0 0 3 6
SBK509 Türkiye'de Kent Hakkı 3 0 0 3 6
SBK510 Kentsel Siyaset 3 0 0 3 6
SBK511 Toplumsal Ekoloji 3 0 0 3 6
SBK512 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3 6
SBK514 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 0 0 3 6
SBK515 Modern Türkiye'de Devlet Toplum İlişkileri 3 0 0 3 6
SBK519 Çağdaş Siyasal Düşünceler 3 0 0 3 6
SBK520 Siyaset Teorisi 3 0 0 3 6
SBK521 AB Entegresyonu ve Türkiye 3 0 0 3 6
SBK522 Türk Yönetim Tarihi 3 0 0 3 6
SBK523 Türk Siyasal Düşüncesi 3 0 0 3 6
SBK524 Devlet Kuramları 3 0 0 3 6
SBK525 Türk Vatandaşlık hukuku ve Yabancılar Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 0 3 6
SBK526 Türk Siyasal Hayatı 3 0 0 3 6
SBK527 İklim Değişikliği ve Bütünleşik Afet Yönetimi 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBK501 Kamu Yönetiminde Modern Yönetim Teknikleri 3 0 0 3 6
SBK502 Türk Yerel Yönetim Sistemleri 3 0 0 3 6
SBK503 Türk Kamu Yönetim Sistemi 3 0 0 3 6
SBK504 Türk Kamu Bürokrasisi ve Sorunları 3 0 0 3 6
SBK505 Kamu Politikası Analizi 3 0 0 3 6
SBK506 Yönetim Düşüncesi ve Kuramları 3 0 0 3 6
SBK507 Alternatif Belediyecilik 3 0 0 3 6
SBK508 Kamu Yönetimi ve Reform 3 0 0 3 6
SBK509 Türkiye'de Kent Hakkı 3 0 0 3 6
SBK510 Kentsel Siyaset 3 0 0 3 6
SBK511 Toplumsal Ekoloji 3 0 0 3 6
SBK512 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3 6
SBK514 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 0 0 3 6
SBK515 Modern Türkiye'de Devlet Toplum İlişkileri 3 0 0 3 6
SBK519 Çağdaş Siyasal Düşünceler 3 0 0 3 6
SBK520 Siyaset Teorisi 3 0 0 3 6
SBK521 AB Entegresyonu ve Türkiye 3 0 0 3 6
SBK522 Türk Yönetim Tarihi 3 0 0 3 6
SBK523 Türk Siyasal Düşüncesi 3 0 0 3 6
SBK524 Devlet Kuramları 3 0 0 3 6
SBK525 Türk Vatandaşlık hukuku ve Yabancılar Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 0 3 6
SBK526 Türk Siyasal Hayatı 3 0 0 3 6
SBK527 İklim Değişikliği ve Bütünleşik Afet Yönetimi 3 0 0 3 6