Program Tanımları

Kuruluş

19.06.2014 tarihli Genel Kurul kararıyla açılmasına karar verilmiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü ve kayıtlanma Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği yönetmeliklere göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre; ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara
sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yıl/yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Program en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’dir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİS000 Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
PSİU000 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİS000 Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
PSİT000 Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
PSİU000 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİT000 Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSİ601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
PSİ602 Psikolojide İstatistik Uygulamalar 3 2 0 4 7.5
PSİ603 Bilişsel Nöropsikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ604 Klinik Nöropsikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ605 İleri Deneysel Psikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ607 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ608 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
PSİ609 İleri Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ610 Sosyal Psikolojide Güncel Konular 3 0 0 3 7.5
PSİ611 İleitişim Psikolojisinde Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
PSİ612 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 3 0 0 3 7.5
PSİ613 Tutumların Ölçülmesi ve Ölçek Geliştirme 3 0 0 3 7.5
PSİ614. Klinik Psikoloji ve Psikopataloji 3 0 0 3 7.5
PSİ618 Klinik Psikolojide İnterkültürel Yaklaşım 3 0 0 3 7.5
PSİ620 Sosyal Psikoloji Tarihi 3 0 0 3 7.5
PSİ621 Ebeveyn-Çocuk İlişkileri 3 0 0 3 7.5
PSİ622 Ergenlik Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
PSİ623 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
PSİ624 Gelişimsel Psikopatoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ625 Psikolojide Araştırma Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
PSİ626 Benlik Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
PSİ627 Grup Dinamikleri 3 0 0 3 7.5
PSİ628 Sosyal Psikolojide Politik Çalışmalar 3 0 0 3 7.5
PSİ629 Sosyal Psikolojide Temel Kuramlar 3 0 0 3 7.5
PSİ630 Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
PSİ631 Kültürlerarası Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ632 Psikolojide Eleştirel Yaklaşımlar ve Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
PSİ633 Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
PSİ634 Klinik Psikolojide Temel Görüşme Becerileri 3 0 0 3 7.5
PSİ635 Psikoterapi Kuram ve Teknikleri 3 0 0 3 7.5
PSİ636 Klinik Psikolojide Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
PSİ637 Psikolojide Niteliksel Çalışmalar 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSİ601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
PSİ602 Psikolojide İstatistik Uygulamalar 3 2 0 4 7.5
PSİ603 Bilişsel Nöropsikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ604 Klinik Nöropsikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ605 İleri Deneysel Psikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ607 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ608 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
PSİ609 İleri Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ610 Sosyal Psikolojide Güncel Konular 3 0 0 3 7.5
PSİ611 İleitişim Psikolojisinde Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
PSİ612 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 3 0 0 3 7.5
PSİ613 Tutumların Ölçülmesi ve Ölçek Geliştirme 3 0 0 3 7.5
PSİ614. Klinik Psikoloji ve Psikopataloji 3 0 0 3 7.5
PSİ618 Klinik Psikolojide İnterkültürel Yaklaşım 3 0 0 3 7.5
PSİ620 Sosyal Psikoloji Tarihi 3 0 0 3 0
PSİ621 Ebeveyn-Çocuk İlişkileri 3 0 0 3 7.5
PSİ622 Ergenlik Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
PSİ623 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
PSİ624 Gelişimsel Psikopatoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ625 Psikolojide Araştırma Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
PSİ626 Benlik Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
PSİ627 Grup Dinamikleri 3 0 0 3 7.5
PSİ628 Sosyal Psikolojide Politik Çalışmalar 3 0 0 3 7.5
PSİ629 Sosyal Psikolojide Temel Kuramlar 3 0 0 3 7.5
PSİ630 Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
PSİ631 Kültürlerarası Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ632 Psikolojide Eleştirel Yaklaşımlar ve Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
PSİ633 Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
PSİ634 Klinik Psikolojide Temel Görüşme Becerileri 3 0 0 3 7.5
PSİ635 Psikoterapi Kuram ve Teknikleri 3 0 0 3 7.5
PSİ636 Klinik Psikolojide Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
PSİ637 Psikolojide Niteliksel Çalışmalar 3 0 0 3 7.5