Program Tanımları

Kuruluş

Program, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarihli kararı doğrultusunda kurulmuş ve 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında ek yerleştirmeyle öğrenci alarak yüksek lisans düzeyinde eğitim faaliyetine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Arkeoloji alanında Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorya (Tarih Öncesi Arkeolojisi), Su Altı Arkeolojisi, Yerleşim Arkeolojisi Bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Diğer koşullar “OMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” kapsamında belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yetelilik Koşulları ve Kuralları “OMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilir.

Program Profili

Yüksek Lisans programlarında öğrencilerinin ilgili program alanında en güncel bilgilerle donatılması ve var olan bilgilerin yenilenmesi amaçlamaktadır. Programın hedefi analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, inisiyatif alan, riski ve değişimi yöneten ve bütün bunları yaparken iş etiği çerçevesinde hareket eden kaliteli iş gücü yetiştirmektir. Program sonunda öğrenciler gerek Türkiye genelinde, gerekse tüm dünyada kendi alanlarında görev alabilmek üzere, sağlam bir temel kazanmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar almış oldukları eğitimle maddi kültür kalıntıları aracılığıyla tarihi ya da tarih öncesi dönemlerin sosyo-kültürel yapısı, inancı, ekonomisi ve üretim endüstrileri hakkında kapsamlı bilgilere sahip oldukları gibi, analitik inceleme, gözlem ve yorum yapabilme yeteneğine ulaşmaktadırlar. Mezunlar Arkeoloji Bölümlerinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünde, İl Kültür Müdürlüklerinde, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde, İl Özel İdareleri’nde, Turizm sektöründe ve Belediyelerde çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş jüri karşısında başarıyla savunan öğrencilere Arkeoloji Anabilim Dalında yüksek lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
(D Blok / Giriş Kat)
Atakum/ 55139 SAMSUN


Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Vedat KELEŞ
Telefon: +90 362 312 19 19- 4690

AKTS Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Davut YİĞİTPAŞA
Telefon: +90 362 312 19 19- 4687

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78750 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78751 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78752 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78753 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78754 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78755 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78756 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARKT000 Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK601 Karadeniz'de Grek Kolonizasyonu 3 0 0 3 7.5
ARK602. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 3 0 0 3 7.5
ARK605 Grek Sikke İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK606 Antik Çağ'da Ekonomi ve Ticaret 3 0 0 3 7.5
ARK607 Anadolu Heykeltraşlık Sanatı ve Hitit Yontusu 3 0 0 3 7.5
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK610 Urartu Arkeolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 3 0 0 3 7.5
ARK612 Mitoloji Yorumları 3 0 0 3 7.5
ARK613 Kadim Anadolu Dinleri 3 0 0 3 7.5
ARK614 Kutsal Mekan Fenomenolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK615 Anadolu'da Roma Kolonizasyonu 3 0 0 3 7.5
ARK616 Attika Seramiğinde Mitoloji ve İkonografi 3 0 0 3 7.5
ARK617 Anadolu'da Roma Numismatiği 3 0 0 3 7.5
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 3 0 0 3 7.5
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 3 0 0 3 7.5
ARK620 Semboller ve İşaretler 3 0 0 3 7.5
ARK621 Grek Yontu Sanatında Anadolu Etkileri 3 0 0 3 7.5
ARK622 Arkeolojide Figürinler ve Kullanımları 3 0 0 3 7.5
ARK623 Arkeolojide Bilgi Analizi ve Uygulama Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
ARK624 Arkeolojide Küçük Buluntular 3 0 0 3 7.5
ARK625 Urartu Sanatı 3 0 0 3 7.5
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 3 0 0 3 7.5
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 3 0 0 3 7.5
ARK629 Arkeolojide Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojiler 3 0 0 3 7.5
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 3 0 0 3 7.5
ARK631 M.Ö. 2. Binyılda Anadolu Arkeolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK633 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu Kültürleri 3 0 0 3 7.5
ARK634 MÖ 4. ve 3.Binyılda Doğu-Batı İlişkileri 3 0 0 3 7.5
ARK635 Roma Koloni Kentleri Sikke İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK636 Geç Antik Çağ Numismatiği 3 0 0 3 7.5
ARK637 Antik Çağ’da Sosyal Yaşam 3 0 0 3 7.5
ARK638 Klasik Arkeolojide Yayın Eleştirileri 3 0 0 3 7.5
ARK639 Anadolu ‘da Ölü Kültü ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
ARK640 Arkeolojide İkonografik ve İkonolojik Çözümleme 3 0 0 3 7.5
ARK641 Karadeniz Arkeolojisinde Protohistorik Çağ Kültürleri 3 0 0 3 7.5
ARK642 Demir Çağ’da Yayılım Politikikaları 3 0 0 3 7.5
ARK643 Yakındoğu’da Tapınak Mimarisi ve Gelişimi 3 0 0 3 7.5
ARK644 Yakındoğu Toplumlarında Üretim ve Ticaret 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK601 Karadeniz'de Grek Kolonizasyonu 3 0 0 3 7.5
ARK602. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 3 0 0 3 7.5
ARK605 Grek Sikke İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK606 Antik Çağ'da Ekonomi ve Ticaret 3 0 0 3 7.5
ARK607 Anadolu Heykeltraşlık Sanatı ve Hitit Yontusu 3 0 0 3 7.5
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK610 Urartu Arkeolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 3 0 0 3 7.5
ARK612 Mitoloji Yorumları 3 0 0 3 7.5
ARK613 Kadim Anadolu Dinleri 3 0 0 3 7.5
ARK614 Kutsal Mekan Fenomenolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK615 Anadolu'da Roma Kolonizasyonu 3 0 0 3 7.5
ARK616 Attika Seramiğinde Mitoloji ve İkonografi 3 0 0 3 7.5
ARK617 Anadolu'da Roma Numismatiği 3 0 0 3 7.5
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 3 0 0 3 7.5
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 3 0 0 3 7.5
ARK620 Semboller ve İşaretler 3 0 0 3 7.5
ARK621 Grek Yontu Sanatında Anadolu Etkileri 3 0 0 3 7.5
ARK622 Arkeolojide Figürinler ve Kullanımları 3 0 0 3 7.5
ARK623 Arkeolojide Bilgi Analizi ve Uygulama Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
ARK624 Arkeolojide Küçük Buluntular 3 0 0 3 7.5
ARK625 Urartu Sanatı 3 0 0 3 7.5
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 3 0 0 3 7.5
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 3 0 0 3 7.5
ARK629 Arkeolojide Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojiler 3 0 0 3 7.5
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 3 0 0 3 7.5
ARK631 M.Ö. 2. Binyılda Anadolu Arkeolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK633 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu Kültürleri 3 0 0 3 7.5
ARK634 MÖ 4. ve 3.Binyılda Doğu-Batı İlişkileri 3 0 0 3 7.5
ARK635 Roma Koloni Kentleri Sikke İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK636 Geç Antik Çağ Numismatiği 3 0 0 3 7.5
ARK637 Antik Çağ’da Sosyal Yaşam 3 0 0 3 7.5
ARK638 Klasik Arkeolojide Yayın Eleştirileri 3 0 0 3 7.5
ARK639 Anadolu ‘da Ölü Kültü ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
ARK640 Arkeolojide İkonografik ve İkonolojik Çözümleme 3 0 0 3 7.5
ARK641 Karadeniz Arkeolojisinde Protohistorik Çağ Kültürleri 3 0 0 3 7.5
ARK642 Demir Çağ’da Yayılım Politikikaları 3 0 0 3 7.5
ARK643 Yakındoğu’da Tapınak Mimarisi ve Gelişimi 3 0 0 3 7.5
ARK644 Yakındoğu Toplumlarında Üretim ve Ticaret 3 0 0 3 7.5