Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69643 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 69673 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 69674 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 69675 şletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 69676 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 69677 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 69678 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 69679 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 69680 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 69681 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 69682 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 69698 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
13 69683 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 69699 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 69684 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 69700 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 69685 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 69686 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 69687 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 69688 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 69689 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 69690 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 69691 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 69692 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 69693 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 69694 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 69695 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 69696 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 69697 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 38


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MFT500 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 60
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 38


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MFT500 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞL502 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 6
İŞL507 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3 6
İŞL509 Stratejik Pazarlama 3 0 0 3 6
İŞL510 Marka Yönetimi 3 0 0 3 6
İŞL511 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
İŞL518 Stratejik Yönetim 3 0 0 3 6
İŞL519 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları 3 0 0 3 6
İŞL520 E-Pazarlama 3 0 0 3 6
İŞL525 Liderlik ve Motivasyon 3 0 0 3 6
İŞL533 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 0 0 3 6
İŞL534. Üretim/İşlemler Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
İŞL539 Kalite Yönetimi 3 0 0 3 6
MFT501 Finansal Muhasebe Uygulamaları 3 0 0 3 6
MFT502 Lojistik ve Muhasebe 3 0 0 3 6
MFT503 İleri Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 6
MFT504 İleri Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3 6
MFT505 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Muhasebe Meslek Etiği 3 0 0 3 6
MFT506 Bağımsız Denetim ve Raporlama 3 0 0 3 6
MFT507 Güncel Muhasebe Sorunları 3 0 0 3 6
MFT508 Finansal Ekonomi 3 0 0 3 6
MFT509 Vergi Muhasebesi 3 0 0 3 6
MFT510 İşletme Sermayesi Yönetimi 3 0 0 3 6
MFT511 Kurumsal Finansman 3 0 0 3 6
MFT512 Finansal Raporlama ve Analiz 3 0 0 3 6
MFT513 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3 6
MFT514 Türev Piyasaları 3 0 0 3 6
MFT515 Finans Matematiği ve Excel (Bilgisayar) Uygulamaları 3 0 0 3 6
MFT516 Temel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları 3 0 0 3 6
MFT516. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞL502 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 6
İŞL507 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3 6
İŞL509 Stratejik Pazarlama 3 0 0 3 6
İŞL510 Marka Yönetimi 3 0 0 3 6
İŞL511 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
İŞL518 Stratejik Yönetim 3 0 0 3 6
İŞL519 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları 3 0 0 3 6
İŞL520 E-Pazarlama 3 0 0 3 6
İŞL525 Liderlik ve Motivasyon 3 0 0 3 6
İŞL533 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 0 0 3 6
İŞL534. Üretim/İşlemler Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
İŞL539 Kalite Yönetimi 3 0 0 3 6
MFT501 Finansal Muhasebe Uygulamaları 3 0 0 3 6
MFT502 Lojistik ve Muhasebe 3 0 0 3 6
MFT503 İleri Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 6
MFT504 İleri Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3 6
MFT505 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Muhasebe Meslek Etiği 3 0 0 3 6
MFT506 Bağımsız Denetim ve Raporlama 3 0 0 3 6
MFT507 Güncel Muhasebe Sorunları 3 0 0 3 6
MFT508 Finansal Ekonomi 3 0 0 3 6
MFT509 Vergi Muhasebesi 3 0 0 3 6
MFT510 İşletme Sermayesi Yönetimi 3 0 0 3 6
MFT511 Kurumsal Finansman 3 0 0 3 6
MFT512 Finansal Raporlama ve Analiz 3 0 0 3 6
MFT513 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3 6
MFT514 Türev Piyasaları 3 0 0 3 6
MFT515 Finans Matematiği ve Excel (Bilgisayar) Uygulamaları 3 0 0 3 6
MFT516 Temel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları 3 0 0 3 6