Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 2004 yılında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır

Kazanılan Derece

Veteriner Zootekni Bilim Uzmanı

Derecenin Düzeyi

Yüksekl isans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.
Programa Veteriner Hekim lisans derecesine sahip adaylar başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre uygulanır.

Program Profili

Veteriner Zootekni Yüksek lisans programı, çeşitli türlerden hayvanların morfolojik ve fizyolojik özelliklerini, verim fonksiyonlarını, verimlerinin genotipik olarak geliştirilme yollarını ve rasyonel bakım, beslenme ve yetiştirilme ilkelerini bilir. Ayrıca saha çalışmaları, bilim alanı ile ilgili konularda yeni araştırma ve projeleri planlayabilen, bunları bağımsız olarak yürütüp sonuçlandıran ve sonuçlarını bilim dünyasına aktarıp bilimsel ortamlarda sunabilen, alanındaki güncel bilgileri takip edebilen ve bunu uygulamalarına aktarabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım ve Orman merkez teşkilatı, il ve ilçe müdürlükleri ile Bakanlığa bağlı diğer kuruluşlar, Veteriner Araştırma ve Veteriner Kontrol Enstitüleri, Üniversiteler, Belediyeler, özel hayvancılık işletmeleri, TSK gibi diğer resmi ve özel kuruluşlar...

Üst Derece Programlarına Geçiş

Eğitimde başarılı olanlar Yönetmelik hükümleri kapsamında doktora programına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yönetmelik hükümleri uygulanır, her ders için en az 1 arasınav (%40) ve final (%60) sınavı uygulanır.
Ancak uygulamalı derslerde laboratuar çalışmaları veya bu kapsamda hazırlanan proje, ödev, laboratuar ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.

Mezuniyet Koşulları

Veteriner Zootekni Yüksek Lisans Programında Yüksek Lisans derecesi alınabilmesi için gerekli olan toplam ders ve kredi sayısı “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği”ndeki esaslarına göre uygulanır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Filiz AKDAĞ Anabilim Dalı Başkanı,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Zootekni Anabilim Dalı SAMSUN
TEL: 0362 312 19 19
e-mail: filizakdag@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Araştırma Laboratuarı (25m2 )

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VZO601 Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri 2 0 0 2 6
VZO602 Hayvan Barınakları ve Hijyen 2 2 0 3 6
VZO603 Hayvancılıkta Verim Kontrolleri 2 2 0 3 6
VZO604 Seleksiyon ve Birleştirme Metotları 2 0 0 2 6
VZO605 Veteriner Hekimlikte İstatistik Yöntemleri 2 1 0 3 6
VZO606 Temel Genetik 2 0 0 2 6
VZO607 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi 2 2 0 3 6
VZO608 Sığır Besiciliği 2 2 0 3 6
VZO609 Koyun Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO610 Keçi Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO611 At Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO612 Yumurta ve Damızlık Tavuk Yetiştirme 2 2 0 3 6
VZO613 Kuluçka Tekniği 1 1 0 2 6
VZO614 Etlik Piliç Yetiştirme 2 2 0 3 6
VZO615 Domuz Yetiştiriciliği 1 0 0 1 6
VZO616 Hayvan Refahı 2 0 0 2 6
VZO617 Sürü Sağlığı 2 0 0 2 6
VZO618 Hayvancılık Işletme Ekonomisi 1 0 0 1 6
VZO619 Alternatif Kanatlı Yetiştirme 1 1 0 2 6
VZO620 Köpek ve Kedi Yetiştiriciliği 1 1 0 2 6
VZO621 Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği 1 1 0 2 6
VZO622 Hayvan Davranışları 1 1 0 2 6
VZO624 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VZO601 Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri 2 0 0 2 6
VZO602 Hayvan Barınakları ve Hijyen 2 2 0 3 6
VZO603 Hayvancılıkta Verim Kontrolleri 2 2 0 3 6
VZO604 Seleksiyon ve Birleştirme Metotları 2 0 0 2 6
VZO605 Veteriner Hekimlikte İstatistik Yöntemleri 2 1 0 3 6
VZO606 Temel Genetik 2 0 0 2 6
VZO607 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi 2 2 0 3 6
VZO608 Sığır Besiciliği 2 2 0 3 6
VZO609 Koyun Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO610 Keçi Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO611 At Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO612 Yumurta ve Damızlık Tavuk Yetiştirme 2 2 0 3 6
VZO613 Kuluçka Tekniği 1 1 0 2 6
VZO614 Etlik Piliç Yetiştirme 2 2 0 3 6
VZO615 Domuz Yetiştiriciliği 1 0 0 1 6
VZO616 Hayvan Refahı 2 0 0 2 6
VZO617 Sürü Sağlığı 2 0 0 2 6
VZO618 Hayvancılık Işletme Ekonomisi 1 0 0 1 6
VZO619 Alternatif Kanatlı Yetiştirme 1 1 0 2 6
VZO620 Köpek ve Kedi Yetiştiriciliği 1 1 0 2 6
VZO621 Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği 1 1 0 2 6
VZO622 Hayvan Davranışları 1 1 0 2 6
VZO624 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6