Program Tanımları

Kuruluş

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı 2016 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Hemşirelik Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, varsa YDS belgesi veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Nursing degree diploma; Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Examination (ALES) must take at least 55 points from the related examinations or equivalence tests and if they have an international foreign language examination equivalent to YDS certificate or ÖSYM Board of Directors, equivalent to this score.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hemşirelik Yüksek Lisans programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/ fakülte/ enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvuruların tamamlanmasını takiben bu işlemler geçerli olacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden dört sömestr içinde en az 24 kredilik (120 ECTS) ders ve bir seminer dersi alıp başarılı olmak, alanıyla ilgili hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Yüksek Lisans (M.Sc.) programı adayın hemşirelik alanında donanımlı olarak yetişmesini sağlar. Program hemşirelik bilimi ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içerir. Program, hem teorik dersleri hem de klinik uygulama çalışmalarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar uzman hemşire olarak birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında, eğitici olarak hemşirelik eğitimi veren lisans programlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (YDS, TOEFL, YÖKDİL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Qualifications and conditions in the rules section are sufficient.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-6341

Bölüm Olanakları

Bölümde Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm olanakları kullanılabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69812 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69813 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69814 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 69815 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69816 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69817 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69821 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69818 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69819 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69820 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM508 Acil Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM601 Hemşirelik Esasları I 3 2 0 4 12
HEM602 Hemşirelik Esasları II 3 2 0 4 12
HEM603 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler  3 0 0 3 6
HEM604 Fizyopatoloji ve Hemşirelik Yaklaşımları 3 0 0 3 6
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   4 4 0 6 6
HEM606 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –II 4 4 0 6 6
HEM607 Ameliyathane Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM609 Transplantasyon  Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM611 Onkoloji Hemşireliği   2 0 0 2 6
HEM612 İç Hastalıkları Hemşireliği I 3 2 0 4 12
HEM613 İç Hastalıkları Hemşireliği II 3 2 0 4 12
HEM614 Hematoloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM615 Kronik Hastalıklarda Yönetim 2 0 0 2 6
HEM616 Kardiyaloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM622 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM623 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM624 Pediatrik Fizyopatoloji  3 0 0 3 6
HEM625 Büyüme ve Gelişme   3 0 0 3 6
HEM626 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  4 4 0 6 6
HEM627 Ergen Sağlığı  2 0 0 2 6
HEM628 YenidoğanSağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM629 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  2 0 0 2 6
HEM630 Psikiyatri Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM631 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
HEM632 Sağlık Turizmi 2 0 0 2 6
HEM633 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri 2 0 0 2 6
HEM634 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 2 0 0 2 6
HEM635 Diyabet Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM636 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 3 0 0 3 6
HEM637 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM638 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 0 0 2 6
HEM639 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM640 Psikoterapi 2 0 0 2 6
HEM641 Psikoonkoloji 2 0 0 2 6
HEM642 Bakım Etiği 2 0 0 2 6
HEM643 Bağımlı Hasta Bakımı 2 0 0 2 6
HEM644 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 2 0 0 2 6
HEM645 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri 2 0 0 2 6
HEM646 Palyatif Bakım 2 0 0 2 6
HEM647 Semptom Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM648 Kanıta Dayalı Hemşirelik 2 0 0 2 6
HEM649 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 6
HEM650 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi 2 2 0 3 6
HEM651 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2 2 0 3 6
HEM652 Hemşirelik Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM653 Hemşirelik Hizmetlerinde Örgütsel Davranış 2 0 0 2 6
HEM654 Hemşirelik Hizmetlerinde Değişimin Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM655 Hemşirelikte Liderlik 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM508 Acil Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM601 Hemşirelik Esasları I 3 2 0 4 12
HEM602 Hemşirelik Esasları II 3 2 0 4 12
HEM603 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler  3 0 0 3 6
HEM604 Fizyopatoloji ve Hemşirelik Yaklaşımları 3 0 0 3 6
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   4 4 0 6 6
HEM606 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –II 4 4 0 6 6
HEM607 Ameliyathane Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM609 Transplantasyon  Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM611 Onkoloji Hemşireliği   2 0 0 2 6
HEM612 İç Hastalıkları Hemşireliği I 3 2 0 4 12
HEM613 İç Hastalıkları Hemşireliği II 3 2 0 4 12
HEM614 Hematoloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM615 Kronik Hastalıklarda Yönetim 2 0 0 2 6
HEM616 Kardiyaloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM622 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM623 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM624 Pediatrik Fizyopatoloji  3 0 0 3 6
HEM625 Büyüme ve Gelişme   3 0 0 3 6
HEM626 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  4 4 0 6 6
HEM627 Ergen Sağlığı  2 0 0 2 6
HEM628 YenidoğanSağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM629 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  2 0 0 2 6
HEM630 Psikiyatri Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM631 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
HEM632 Sağlık Turizmi 2 0 0 2 6
HEM633 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri 2 0 0 2 6
HEM634 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 2 0 0 2 6
HEM635 Diyabet Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM636 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 3 0 0 3 6
HEM637 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM638 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 0 0 2 6
HEM639 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM640 Psikoterapi 2 0 0 2 6
HEM641 Psikoonkoloji 2 0 0 2 6
HEM642 Bakım Etiği 2 0 0 2 6
HEM643 Bağımlı Hasta Bakımı 2 0 0 2 6
HEM644 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 2 0 0 2 6
HEM645 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri 2 0 0 2 6
HEM646 Palyatif Bakım 2 0 0 2 6
HEM647 Semptom Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM648 Kanıta Dayalı Hemşirelik 2 0 0 2 6
HEM649 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 6
HEM650 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi 2 2 0 3 6
HEM651 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2 2 0 3 6
HEM652 Hemşirelik Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM653 Hemşirelik Hizmetlerinde Örgütsel Davranış 2 0 0 2 6
HEM654 Hemşirelik Hizmetlerinde Değişimin Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM655 Hemşirelikte Liderlik 2 0 0 2 6