Program Tanımları

Kuruluş

Hemşirelik Doktora Programı 2016 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

-Hemşirelik Yüksek Lisans Programından mezun olmak,
-YDS, YÖKDİL gibi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almış olmak,
-Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak,
-Değerlendirme jürisi tarafından yapılan mülakat sınavında geçerli not almış olmak,

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hemşirelik doktora programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/ fakülte/ enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvuruların tamamlanmasını takiben bu işlemler geçerli olacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program; toplam 240 AKTS’den az olmamak koşuluyla ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Öğrencinin bu krediyi sekiz dönemde (4 yıl) tamamlaması beklenir. Program zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunulur. Altı aylık sürelerle tezdeki ilerleme ve sonuçlar tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunulur. Öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmelerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Program Profili

Doktora programı, hemşirelik alanında kullanılan kuram ve modellerin uygulamada, eğitimde ve araştırmada kullanılabilmesini amaçlayarak adayın alanında donanımlı olarak yetiştirilmesini sağlar. Bu program ile hemşirelik bilim alanına katkıda bulunacak bağımsız araştırma yapabilen, alanında edindiği bilgileri analiz ve sentez edebilen, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilen ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleyebilen öğrenciler yetişmektedir. Program; hemşirelik doktora programı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içerir. Program, hem teorik dersleri hem de klinik uygulama çalışmalarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında uzman hemşire, klinik sorumlusu/yönetici hemşire olarak çalışabilmekteyken, eğitici olarak hemşirelik eğitimi veren lisans programlarında akademisyen olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yükseköğretim kurumlarına post-doktora çalışmaları yapmak ya da akademik bir pozisyon için başvurabilirler. Ayrıca mezunlar kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için de başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili Enstitütünün esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

“Yeterlilik Koşulları ve Kurallar” bölümündeki açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü Kurupelit-Samsun
Telefon: 0362 312 19 19

Bölüm Olanakları

Bölümde Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm olanakları kullanılabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68941 Hemşirelik ve sağlık bakım bilgi bütününe katkıda bulunmak üzere hemşirelik kuram, kavram, ilke ve yöntemlerini irdeleyebilme
2 68942 Araştırmalardan elde edilen profesyonel yayın ve sunumlar yoluyla hemşirelik bilimi ve sağlık bakımına katkıda bulunmak
3 68943 Bilimsel araştırma, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak araştırmalar yapabilme
4 68944 Araştırmanın tasarımı, yürütülmesi ve yayınlanması süreçlerinde bilimsel bütünlükle ilgili taahhüdü yansıtabilme
5 68945 Araştırmalarda kültürel duyarlı/etkili sağlık sonuçlarına katkıda bulunmak üzere diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme
6 68946 Araştırma ve uygulamada liderlik rollerini üstlenebilme
7 68947 Var olan bilgilerin eleştirel değerlendirmesini yaparak yeni fikirler oluşturabilme
8 68948 Hemşirelik disiplininin gelişen doğasını anlayabilme
9 68949 Bilim felsefesi ve tarihini takdir edebilme
10 68950 Araştırma ve uygulamada profesyonel ve araştırma etiğine uygun davranabilme
11 68951 Araştırma sonuçlarından yola çıkarak hemşirelik mesleği, politikası ve uygulamasını geliştirmek üzere harekete geçebilme
12 68952 Keşif, uygulama ve entegrasyon yoluyla gelecek hemşirelerin formal ve informal eğitimine katkıda bulunma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 3 2 0 4 12
HEM702 İleri Hemşirelik Esasları II 3 2 0 4 12
HEM704 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri I  3 0 0 3 6
HEM705 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri II  2 2 0 3 6
HEM708 Niteliksel Araştırma Yöntemleri  3 0 0 3 6
HEM709 Sağlık Bakım Etiği  2 0 0 2 6
HEM711 Ürojinekoloji 3 2 0 4 12
HEM713 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği I 3 2 0 4 12
HEM714 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği II 3 2 0 4 12
HEM715 Gastroenteroloji Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM716 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM717 Nefroloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM718 Nöroloji Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM719 Onkoloji Hemşireliği I 2 0 0 2 6
HEM720 Rehabilitasyon Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM721 Romatoloji Hemşireliği   2 0 0 2 6
HEM722 Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM723 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I 3 4 0 5 6
HEM724 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II 3 4 0 5 6
HEM725 Ameliyathane Hemşireliği  3 0 0 3 6
HEM726 Acil Hemşireliği   3 0 0 3 6
HEM727 Transplantasyon Hemşireliği  3 0 0 3 6
HEM728 Onkoloji Hemşireliği - II 3 0 0 3 6
HEM729 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  3 0 0 3 6
HEM730 Çocuk Sağlığnda Yenilikler I 3 2 0 4 12
HEM731 Çocuk Sağlığnda Yenilikler II 3 2 0 4 12
HEM732 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği I 3 2 0 4 12
HEM733 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği II 3 2 0 4 12
HEM734 Çocuk Onkoloji Hemşireliği Dersi  2 2 0 3 6
HEM735 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği  2 2 0 3 6
HEM736 Çocukta Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği  2 2 0 3 6
HEM737 Ergen Sağlığı  2 2 0 3 6
HEM738 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği   4 4 0 6 6
HEM739 Psikolojı ve Kuramları  2 2 0 3 6
HEM740 Temel Psikoterapi Teknıklerı  2 2 0 3 6
HEM741 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
HEM742 Bilimsel Yazı Yazma, Proje Hazırlama Ve Yayımlama 2 0 0 2 6
HEM743 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri ve Hemşirelik 2 0 0 2 6
HEM744 Evde Bakım Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM746 Risk Yaklaşımı ile Geriatri Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM747 Özel Gruplarda Halk Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM748 Risk Yaklaşımı ile Aile Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM749 Kültürlerarası Bakım Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM750 Proje Süreç Yönetimi I 2 0 0 2 6
HEM751 Proje Süreç Yönetimi II 2 0 0 2 6
HEM752 Sağlığı Geliştirme 2 0 0 2 6
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM754 Sağlık Politikaları 2 0 0 2 6
HEM755 Psikiyatri Hemşireliği 3 0 0 3 6
HEM756 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 3 0 0 3 6
HEM757 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM758 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 0 0 2 6
HEM759 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM760 Psikoterapi 2 0 0 2 6
HEM761 Psikoonkoloji 2 0 0 2 6
HEM762 Semptom Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM763 Kanıta Dayalı Hemşirelik 2 0 0 2 6
HEM764 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  2 0 0 2 0
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 3 2 0 4 12
HEM702 İleri Hemşirelik Esasları II 3 2 0 4 12
HEM704 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri I  3 0 0 3 6
HEM705 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri II  2 2 0 3 6
HEM708 Niteliksel Araştırma Yöntemleri  3 0 0 3 6
HEM709 Sağlık Bakım Etiği  2 0 0 2 6
HEM711 Ürojinekoloji 3 2 0 4 12
HEM713 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği I 3 2 0 4 12
HEM714 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği II 3 2 0 4 12
HEM715 Gastroenteroloji Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM716 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM717 Nefroloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM718 Nöroloji Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM719 Onkoloji Hemşireliği I 2 0 0 2 6
HEM720 Rehabilitasyon Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM721 Romatoloji Hemşireliği   2 0 0 2 6
HEM722 Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM723 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I 3 4 0 5 6
HEM724 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II 3 4 0 5 6
HEM725 Ameliyathane Hemşireliği  3 0 0 3 6
HEM726 Acil Hemşireliği   3 0 0 3 6
HEM727 Transplantasyon Hemşireliği  3 0 0 3 6
HEM728 Onkoloji Hemşireliği - II 3 0 0 3 6
HEM729 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  3 0 0 3 6
HEM730 Çocuk Sağlığnda Yenilikler I 3 2 0 4 12
HEM731 Çocuk Sağlığnda Yenilikler II 3 2 0 4 12
HEM732 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği I 3 2 0 4 12
HEM733 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği II 3 2 0 4 12
HEM734 Çocuk Onkoloji Hemşireliği Dersi  2 2 0 3 6
HEM735 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği  2 2 0 3 6
HEM736 Çocukta Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği  2 2 0 3 6
HEM737 Ergen Sağlığı  2 2 0 3 6
HEM738 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği   4 4 0 6 6
HEM739 Psikolojı ve Kuramları  2 2 0 3 6
HEM740 Temel Psikoterapi Teknıklerı  2 2 0 3 6
HEM741 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
HEM742 Bilimsel Yazı Yazma, Proje Hazırlama Ve Yayımlama 2 0 0 2 6
HEM743 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri ve Hemşirelik 2 0 0 2 6
HEM744 Evde Bakım Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM746 Risk Yaklaşımı ile Geriatri Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM747 Özel Gruplarda Halk Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM748 Risk Yaklaşımı ile Aile Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM749 Kültürlerarası Bakım Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM750 Proje Süreç Yönetimi I 2 0 0 2 6
HEM751 Proje Süreç Yönetimi II 2 0 0 2 6
HEM752 Sağlığı Geliştirme 2 0 0 2 6
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM754 Sağlık Politikaları 2 0 0 2 6
HEM755 Psikiyatri Hemşireliği 3 0 0 3 6
HEM756 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 3 0 0 3 6
HEM757 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM758 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 0 0 2 6
HEM759 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM760 Psikoterapi 2 0 0 2 6
HEM761 Psikoonkoloji 2 0 0 2 6
HEM762 Semptom Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM763 Kanıta Dayalı Hemşirelik 2 0 0 2 6
HEM764 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 6