Program Tanımları

Kuruluş


Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Kampusu içerisinde yer alan Veteriner Fakültesi Klinik Binasında 2003 yılında kurulmuştur. Aktif eğitim-öğretim, araştırma ve rutin klinik uygulamaları ile eğitim ve klinik hizmetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece


Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İç Hastalıkları bilim alanında doktora derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Beş yıllık Veteriner Fakültesi mezunları doktora programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS,ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz MayısÜniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Veteriner İç Hastalıklar doktora programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 80 kredilik (120 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı(100 üzerinden en az 70 puan) olmak.

Program Profili

İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın başlıca misyonu eğitim, araştırma ve klinik hizmetleri; temel sorumluluğu da veteriner hekim adaylarının hayvanlardan geçebilecek hastalıklar yönünden görev yapacakları bölgedeki halk için koruyucu hekimlik, diğer hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavileri konularında eğitilmeleridir. İç Hastalıkları Kliniği; Büyük Hayvan ve Küçük Hayvan Klinikleri olmak üzere başlıca iki temel alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerimiz İç Hastalıkları Anabilim Dalındaki eğitimlerine “Klinik Muayene Yöntemleri” dersi ile başlayarak, “Büyük Hayvanların İç Hastalıkları”, “Küçük Hayvanların İç Hastalıkları” temel derslerine ilave olarak yoğun bir uygulama dersi programı ile hem teorik hem de pratik anlamda partiysen hekimliğe hazırlanmaktadır. Bu süreçte klinik ve çiftlik ortamında problem çözme, bilgi toplama ve edindikleri bilgileri uygulama olanağı bulurlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu program mezunları, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde öğretim üyesi veya yardımcı araştırıcı olarak, ayrıca Tarım Bakanlığı, Enstitüler, Türkiye Jokey klubü, özel büyük- küçük hayvan çiftlikleri, özel muayenehane ve hastaneler, hayvanat bahçeleri, deri ve yan sanayi işletmeleri, ilaç sanayi ve özel mezbahalarda istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Üst derece programı anabilim dalımızda yer almamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üst derece programı anabilim dalım

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü ve doktora Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Kurupelit-Samsun Telefon: 0 362 312 19 19-1229

Bölüm Olanakları

Anabilim dalımızda Görüntüleme Tekniğine Dayalı Tanı Yöntemleri laboratuarına ait; Renkli, M-Mod, 2-D ve Spektral Doppler Ekokardiyografi cihazı, Elektrokardiyografi cihazı, Sistoskopi cihazı, Spirometre cihazı, Anabilim dalı laboratuarına ait tam otomatik kan sayım cihazı, Kan-Gaz Analiz cihazı, tam otomatik otoanalizatör cihazı bulunmaktadır. Klinik muayenelere, bu şekilde Anabilim dalımıza ait alt yapısı kuvvetli laboratuar imkanları eşlik etmektedir. Klinik muayene uygulamaları Anabilim dalımıza ait küçük hayvan muayene odası, büyük hayvan muayene salonu ve aşılama odasında yapılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70586 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 70587 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 70588 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 70589 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 70590 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 70591 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 70592 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VİÇ601 Hayvanlarda Klinik Muayene Yöntemleri 2 2 0 3 6
VİÇ602 İç Hastalıklarında Genel Tedavi İlkeleri 3 0 0 3 6
VİÇ603 İç Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri 2 2 0 3 6
VİÇ604 Kedi ve Köpeklerde Kardiovasküler Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ605 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ606 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ607 Evcil Hayvanlarda Solunum Sindirim Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ608 Evcil Hayvanlarda Sinir Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ609 Kedi ve Köpeklerde Deri Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ610 Kedi ve Köpeklerde Endokrin Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ611 Evcil Hayvanlarda Hemapoetik Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ612 Kedi ve Köpeklerde Davranış Bozuklukları ve Tedavisi 3 0 0 3 6
VİÇ613 Evcil hayvanlarda Koruyucu Amaçlı Aşı Uygulamaları 3 0 0 3 6
VİÇ614 Evcil Hayvanlarda Toksikasyonlar ve Genel Sağaltım Prensipleri 3 0 0 3 6
VİÇ615 Köpek ve Kedilerde Acil Sağaltım ve Yoğun Bakım 3 0 0 3 6
VİÇ616 Çiftlik Hayvanlarında Metabolik ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ617 Domuz İç Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ618 Kafes Kuşu ve Egzotik Hayvanları Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ619 Hayvanlarda Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi 3 0 0 3 6
VİÇ620 Köpek ve Kedilerde Otoimmun Hastalıklar 3 0 0 3 6
VİÇ621 Klinik Hematoloji ve Biyokimya 3 0 0 3 6
VİÇ622 Ruminant İşletmelerinde Sürü sağlığı ve Koruyucu Hekimlik 3 0 0 3 6
VİÇ623 Ruminantlarda Enfeksiyöz Hastalıklar 3 0 0 3 6
VİÇ624 Evcil Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ625 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıklar 2 2 0 3 6
VİÇ626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VİÇ601 Hayvanlarda Klinik Muayene Yöntemleri 2 2 0 3 6
VİÇ602 İç Hastalıklarında Genel Tedavi İlkeleri 3 0 0 3 6
VİÇ603 İç Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri 2 2 0 3 6
VİÇ604 Kedi ve Köpeklerde Kardiovasküler Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ605 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ606 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ607 Evcil Hayvanlarda Solunum Sindirim Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ608 Evcil Hayvanlarda Sinir Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ609 Kedi ve Köpeklerde Deri Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ610 Kedi ve Köpeklerde Endokrin Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ611 Evcil Hayvanlarda Hemapoetik Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ612 Kedi ve Köpeklerde Davranış Bozuklukları ve Tedavisi 3 0 0 3 6
VİÇ613 Evcil hayvanlarda Koruyucu Amaçlı Aşı Uygulamaları 3 0 0 3 6
VİÇ614 Evcil Hayvanlarda Toksikasyonlar ve Genel Sağaltım Prensipleri 3 0 0 3 6
VİÇ615 Köpek ve Kedilerde Acil Sağaltım ve Yoğun Bakım 3 0 0 3 6
VİÇ616 Çiftlik Hayvanlarında Metabolik ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ617 Domuz İç Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ618 Kafes Kuşu ve Egzotik Hayvanları Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ619 Hayvanlarda Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi 3 0 0 3 6
VİÇ620 Köpek ve Kedilerde Otoimmun Hastalıklar 3 0 0 3 6
VİÇ621 Klinik Hematoloji ve Biyokimya 3 0 0 3 6
VİÇ622 Ruminant İşletmelerinde Sürü sağlığı ve Koruyucu Hekimlik 3 0 0 3 6
VİÇ623 Ruminantlarda Enfeksiyöz Hastalıklar 3 0 0 3 6
VİÇ624 Evcil Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ625 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıklar 2 2 0 3 6
VİÇ626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6