Program Tanımları

Kuruluş

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde 2013 - 2014 eğitim öğretim yılından itibaren Resim Anasanat Dalı'nda eğitimine başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Resim Anasanat Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Enstitümüzün internet adresinde yayınlanmaktadır (www.http://guzelsanatlar.omu.edu.tr/)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Güzel Sanatlar Enstitüsü’ nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, enstitünün ilgili programına eşdeğer kabul edilmesi durumunda, verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/ enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması ile öğrenci o dersten muaf tutulabilir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans Programlarının yeterlilik koşulları ve kuralları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen hususlarla belirlenmiştir.

Program Profili

Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversitelerin sanat ve tasarım ile ilgili birimlerinde öğretim elemanı olarak istihdam edilebilirler. Mezunlar serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili kurumlarda araştırmacı olarak çalışabilirler. Resim Anasanat Dalı'ndan mezun olan öğrenciler serbest sanatçı olarak çalışabilecekleri gibi, endüstriyel üretimin gerektirdiği çeşitli tasarım ve üretim sahalarında, müze ve galerilerde çok farklı konumlarda görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler yeterli koşulları sağladıklarında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlilik Programına alan içi olarak, veya herhangi bir üniversitede doktora ve Sanatta Yeterlilik programına başvurabilirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru yapılabileceği sınav döneminde ilan edilir. Sanatta Yeterlik programlarında yabancı dil zorunluluğu vardır. Adayların YDS’ den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden YDS ya da Üniversitelerarası Kurul'un kabul ettiği sınavların birinden en az 60 almaları gerekir. Öğrenci kabulünde yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi ve yazılı bilgi değerlendirme sınavları başarı notunu belirler. İstenen diğer belgeler ve başarı notuna etkileri sınav döneminde ilan edilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Güzel Sanatlar Enstitüsüi Resim Anasanat Dalı Örgün eğitim süreçleri içinde bir arasınav, bir yıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı olmak üzere üç sınav türü uygulanmaktadır. Sınav türleri içinde yazılı sınavlar, uygulamalı sınav veya tasarımlar, ödev ve ders içi uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Sınavlar, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi kazanan öğrenciler bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile seminer derslerinin tümünü başarı ile tamamlaması gerekir. Konusu ile ilgili bir tez hazırlar ve bu tez seçilmiş jüri tarafından başarıyla kabul edilmesi gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Metin EKER (Anasanat Dalı Başkanı)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü
Güzel Sanatlar Kampüsü
55100 İlkadım / SAMSUN

T: 362 457 57 66
F: 362 445 27 70

Bölüm Olanakları

Resim Anasanat Dalı 3 atöelyede eğitimini sürdürmekte ve kadrosunda 2 Profesör, 2 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69788 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 69789 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Resim hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 69790 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 69791 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
5 69792 Resim alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
6 69793 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler.
7 69794 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler.
8 69795 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler.
9 69799 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
10 69796 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
11 69800 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler.
12 69797 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
13 69798 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler.
14 69801 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkân tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE001 Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE002 Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RESY601 Resim Öğretim Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
RESY602 Resim Sanatı Kuram ve Anlayışları 3 0 0 3 7.5
RESY603 Çizim ve Çözümleme 2 2 0 3 7.5
RESY604 Çizim ve Kurgulama 2 2 0 3 7.5
RESY605 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
RESY606 Sanat ve Tasarım Tarihi 3 0 0 3 7.5
RESY607 Batı Resim Sanatı 3 0 0 3 7.5
RESY608 Türk Resim Sanatı 3 0 0 3 7.5
RESY609 Modern Estetik ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY611 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 3 0 0 3 7.5
RESY612 Teknoloji Kültürü ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY613 Görsel Kültür Eğitimi 3 0 0 3 7.5
RESY614 Yeni Sanat Ekolojileri 3 0 0 3 7.5
RESY615 Kent ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY616 Sanat Epistemolojisi 3 0 0 3 7.5
RESY617 Sanatçı ve Kimlik 3 0 0 3 7.5
RESY618 Sanat Ontolojisi 3 0 0 3 7.5
RESY619 Baskı Resim Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
RESY620 Duvar Resim Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
RESY621 Görsel Algı ve Yaratıcılık 3 0 0 3 7.5
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 3 0 0 3 7.5
RESY624 Yeni Medya Sanatı 3 0 0 3 7.5
RESY626 Sanatsal Araştırma ve Üslup 2 2 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RESY601 Resim Öğretim Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
RESY602 Resim Sanatı Kuram ve Anlayışları 3 0 0 3 7.5
RESY603 Çizim ve Çözümleme 2 2 0 3 7.5
RESY604 Çizim ve Kurgulama 2 2 0 3 7.5
RESY605 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
RESY606 Sanat ve Tasarım Tarihi 3 0 0 3 7.5
RESY607 Batı Resim Sanatı 3 0 0 3 7.5
RESY608 Türk Resim Sanatı 3 0 0 3 7.5
RESY609 Modern Estetik ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY611 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 3 0 0 3 7.5
RESY612 Teknoloji Kültürü ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY613 Görsel Kültür Eğitimi 3 0 0 3 7.5
RESY614 Yeni Sanat Ekolojileri 3 0 0 3 7.5
RESY615 Kent ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY616 Sanat Epistemolojisi 3 0 0 3 7.5
RESY617 Sanatçı ve Kimlik 3 0 0 3 7.5
RESY618 Sanat Ontolojisi 3 0 0 3 7.5
RESY619 Baskı Resim Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
RESY620 Duvar Resim Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
RESY621 Görsel Algı ve Yaratıcılık 3 0 0 3 7.5
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 3 0 0 3 7.5
RESY624 Yeni Medya Sanatı 3 0 0 3 7.5
RESY626 Sanatsal Araştırma ve Üslup 2 2 0 3 7.5