Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de yerleştiği Kurupelit kampüsünde bulunmaktadır. Anabilim Dalımız 2003 yılında kurulmuş olup, 1 Profesör, 4 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent öğretim üyesi ile halen lisans ve lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Farmakoloji ve Toksikoloji alanında bilim uzmanı ünvanı kazanılır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/104744) aşağıda belirtilen maddelerine göre öğrenci kabul edilir.
Öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan
edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:
a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük
sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim
kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.
b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans
not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan
itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır. Anadilleri
dışında YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından yabancı dil belgesi
bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Yerleştirme puanı, ALES puanının
%50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavının %20’si alınarak toplanır. Toplam puanın en az 60 olması
gerekir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.
Giriş sınavına girmeyen adayın başvurusu geçersiz sayılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih
edilir.
c) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun
olanlar için başvurularda ALES puanı aranmaz. Adayın tezli yüksek lisans programına başvuru başarı notu; lisans not
ortalamasının %50’si ve yetenek sınavı sonucunun %40’ı, varsa yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır.
ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not
ortalamasının %25’i ve sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı sonucunun %25’i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması
gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili
programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora giriş sınavına
girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.
d) Adayın sanatta yeterlik programına başvuru başarı notu; alan içi öğrenci alımında lisans derecesi ile
başvuracak adayların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların yüksek lisans not ortalamasının %30’u,
yabancı dil puanının %20’si, yetenek sınavı sonucunun %50’si alınarak; alan dışı öğrenci alımında ALES puanının
%50’si, lisans not ortalamasının %10’u ve yetenek sınavı sonucunun %40’ı alınarak hesaplanır.
e) Yabancı diller anabilim dalındaki bilim dallarında, bilim dalı dışındaki ikinci bir yabancı dilde YDS’den veya
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından yabancı dil
belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.
(2) Tezli yüksek lisans ve doktora sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı jürileri için enstitü yönetim kurulu, ilgili
anabilim dalı kurulunun önereceği en az beş öğretim üyesi arasından en az üç asıl ve iki yedek üye belirler.
(3) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır. Zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme
işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar
dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara
ait başvuru evrakı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.
(4) Bir başka üniversite adına lisansüstü eğitim yapmak üzere Üniversitede görevlendirilecek araştırma
görevlileri Üniversitenin lisansüstü eğitimi başvuru şartlarını sağlıyorsa, enstitü yönetim kurulu kararıyla giriş sınavı
yapılmaksızın lisansüstü programa kaydedilir.
(5) Üniversiteye bağlı enstitülerde araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, lisansüstü eğitimlerini başka bir
üniversitede yapan araştırma görevlileri, eğitimlerinin kalan kısmını ilgili enstitüde açık olan programda tamamlamak
üzere enstitü yönetim kurulu kararıyla giriş sınavı yapılmaksızın lisansüstü programa kaydedilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilere, lisans veya yüksek lisans
derecesini kabul edildikleri lisansüstü programından farklı alanlarda tamamlayanlar ile lisans veya yüksek lisans
derecesini kabul edildikleri lisansüstü programı ile aynı alanda olduğu halde farklı üniversitede tamamlayanlara
eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programı en az on iki, en fazla yirmi dört kredilik ders yükünden oluşur.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli
görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı
sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa
yönelik dersler de alabilir.
(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez.
Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Bu
programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans programından aldıkları dersler
için, 19/8/2013tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(6) Bilimsel hazırlık programı esasları, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından
hazırlanır ve enstitü yönetim kurulu kararı ile uygulamaya konulur.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Lisans mezunu veya lisans öğrencilerinden bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili
anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul
edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir.
(2) Özel öğrenci olarak Üniversitenin doktora programlarından ders almak isteyenlerin, doktora programına
kabulde aranan yabancı dil koşulunu sağlamış olması gerekir. Dil koşulunu sağlamadan da özel öğrenci statüsünde derse
kayıt yaptırılabilir. Ancak öğrencilere herhangi bir belge verilmez.
(3) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı
geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü eğitime kaydolan özel
öğrenciler lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplam kredi sayısının en çok %50’sini özel öğrenci olarak alabilir.
(4) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde 18 ve 23 üncü maddeler
uygulanır. Özel öğrenci statüsündeki kişiler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir.
Özel öğrenciler kredi/saat başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Üniversite yönetim kurulunca
onaylanan katkı payını ödemek zorundadır.
(5) Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri
derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.
(6) Lisansüstü programdaki derslere özel öğrenci olarak kabul edileceklerin sayısı anabilim/anasanat dalı
başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ile sınırlandırılabilir. Adaylar, kontenjan dâhilinde lisans not
ortalamasına göre sıralanır.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları şunlardır:
a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya
başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, en az üç ders almış ve
başarmış olma.
b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olma.
c) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 olma.
(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü
programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri
yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek
Rektörlüğe sunulur.
(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle
birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar.
(4) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si,
lisans not ortalamasının %40’ı ve varsa yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Adaylar, en yüksek puandan
itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı
yüksek olan aday tercih edilir.
(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi tezli yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/104744) 26. maddesi gereğince;
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı olarak;
a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,
b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,
c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeyi,
ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme ve alanındaki bir
sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde
uygulayabilme becerisi kazandırmayı,
d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara yazılı, sözlü
ve görsel olarak aktarabilmesini ve konusuyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,
e) Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalara uygulayabilmesini
kazandırmayı amaçlayan, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez/dönem projesi çalışmasını
kapsayan bir lisansüstü programdır.

Program Profili

Tezli yüksek lisans programı, farmakoloji ve toksikolojinin özel alanlarında eğitim sağlar.
Program, Farmakoloji ve Toksikoloji alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir.
Uygulama, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içerir.
Anabilim Dalımızda gerçekleştirilen çalışmalar arasında;
Pestisit ve diğer toksik maddelerin toksikoloji ve risk değerlendirme çalışmaları,
Hayvansal gıdalarda ilaç ve toksik madde kalıntılarının araştırmaları,
Pestisit kalite ve stabilite analizleri,
Veteriner ilaçların farmakolojik ve kimyasal farmakokinetik ve biyoeşdeğerlilik çalışmaları,
Gaz (GC) ve likit (HPLC) kromatografide metot geliştirme,
Yemlerin toksikolojik araştırmaları,
Spektrofotometrik araştırmalar,
Bitkilerden aktif maddelerin ekstraksiyonu, saflaştırılması ve kalitatif-kantitatif analizi,
Hücre kültürü çalışmaları,
İzole organ banyosu uygulamaları bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlaç ve kimya endüstrisi, çevre analiz laboratuvarları, gıda kontrol laboratuvarları, veteriner araştırma enstitüleri ve hıfzıssıhha enstitülerinde farmakolog-toksikolog olarak çalışmak; yurt içi ve yurt dışında veteriner, tıp, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerinde öğretim elemanı olmak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Program mezuniyeti ile Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji ve ilgili diğer alanlarda doktora yapma yeterliliğine sahip olunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/104744) 23. maddesi gereğince;
Ders değerlendirme esasları;
MADDE 23 – (1) Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikler ile
yarıyıl/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı
notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder.
(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara
sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi
ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60’ı toplanmak
suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yıl/yarıyıl sonu veya bütünleme sınav
puanının en az 60 olması gerekir.
(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, yarıyıl içi sınavının %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan
notun %85’inin toplamıdır.
(4) Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az BB olması
gerekir. Bilimsel hazırlık geçme notu ise CC’dir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır:
Mutlak Değerlendirme
Başarı Notu Harf Karşılığı Sistemindeki Not Aralıkları
4,00 AA 90-100
3,50 BA 80-89
3,00 BB 70-79
2,50 CB 65-69
2,00 CC 60-64
1,00 FF 00-59
0,00 FD
0,00 FG
(5) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) M (Muaf): Öğrencilerin bir başka yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerden muaf olmaları durumunda
verilir.
b) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı.
c) K (Kalır): Kredisiz derslerde başarısız.
ç) FF: Başarısız öğrenciler için uygulanır.
d) FD: İlgili dersten devamsız olan öğrencilere uygulanır.
e) FG: İlgili dersin sınavına girmeyen öğrencilere uygulanır.
(6) Başarı ortalaması hesabında öğrencinin G ve M notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Mezuniyet Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/104744) 30(1). maddesi gereğince;
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Program en az yedi ders, bir
seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’dir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Anabilim Dalı
55139 Kurupelit, SAMSUN
Telefon: 03623121919-2816

Bölüm Olanakları

Örnek hazırlama laboratuvarı
Laboratuvar farmakolojik ve toksikolojik analizlerden önce yapılması gereken örnek hazırlama aşaması için iyi donanımlıdır.
Bu laboratuvarda, ultra saf su cihazı, kuru hava sterilizatörü, 3 adet etüv, derin dondurucu (-18°C), katı-faz ekstraksiyon sistemi, santrifüj, soğutmalı santrifüj, 2 adet dijital otomatik pipet, çeker ocak, 2 adet buzdolabı, iklimlendirme dolabı, dijital pH metre, 2 adet vorteks, manyetik karıştırıcı, azot altında uçurma sistemi, orbital çalkalayıcı, homojenizatör ve rotary evaporatör bulunmaktadır.

Pertisid Stabilite Test ve Analiz Laboratuvarı
Bu laboratuvarda farmakolojik ve toksikolojik analizler yapılmaktadır. Laboratuvar aynı zamanda halk sağlığı alanında kullanılan pestisidlerin hızlandırılmış ve uzun süreli stabilite analizleri için ülkemizdeki Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı laboratuvardan birisidir.

Laboratuvarda gaz kromatografi (GC) cihazı (FID ve ECD detektörlü), yüksek basınçlı sıvı kromatografi (HPLC) cihazı (DAD, FLD ve ECD dedektörlü), yüksek basınçlı sıvı kromatografi (HPLC) cihazı (UV ve FLD detektörlü), GC-MS cihazı, UV-visible spektrofotometre cihazı (termal kontrol üniteli), dört kanallı izole organ banyo sistemi ve çeker ocak bulunmaktadır.

Hücre Kültürü Laboratuvarı
Bu laboratuvarda farmakoloji-toksikoloji alanı ile ilgili hücre kültürü çalışmaları yapılmaktadır.
Laboratuvarda 1 adet invert mikroskop (floresans ataçmanlı), 1 adet ışık mikroskobu, 2 adet inkübatör, 1 adet CO2'li inkübatör, -80 derece derin dondurucu, seviye-2 biyogüvenlik kabini, otoklav, buzdolabı, canlı hücre analiz cihazı, ısıtmalı-manyetik karıştırıcı, bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69513 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
2 69514 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
3 69515 İlaçların sağaltımda kullanılan miktarlarını ve şekillerini bilme
4 69516 İlaç ve zehirlerin vücuda giriş ve çıkış yollarını ile vücutta uğradıkları değişiklikleri bilme
5 69517 İlaç ve zehirlerin vücutta etki mekanizmaları bilme
6 69701 İlaçların yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumları bilme
7 69702 Zehirlenmelerin teşhisi ve sağaltım yöntemlerini bilme
8 69703 Farmakoloji ve toksikolojide kullanılan analitik yöntemleri bilme
9 69704 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
10 69705 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
11 69706 Elde edilen sonuçları uluslararası alanda sunabilme ve yayınlayabilme
12 69707 İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilme
13 69708 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilişkili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütebilme
14 69709 Bilgi birikimini akademik düzeyde aktarabilme
15 69710 Bilgi birikimi ve kullanmış olduğu analitik cihazlarla alanında sanayi ile işbirliği kurabilme
16 69711 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme
17 69712 Yabancı dil (İngilizce)’de yayınlanan kaynakları okuyup anlayabilme
18 69713 Yerli ve yabancı bilim insanları ile sözlü ve yazılı iletişime geçebilme
19 69714 Bilimsel toplantılarda farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili konularda sunum yapabilme
20 69715 Farmakolojik ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen sonuçları patente dönüştürebilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VFT600 Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temel Kavramlar 3 0 0 3 6
VFT601 Toksikokinetik ve Toksikodinamik Temel Kavramlar 3 0 0 3 6
VFT602 Merkezi Sinir Sistemi 2 0 0 2 6
VFT603 Kalp-Damar Sistemi İlaçları 2 0 0 2 6
VFT604 Besinlerde İlaç Kalıntıları 2 0 0 2 6
VFT605 Solunum Sistemi İlaçları 2 0 0 2 6
VFT606 Sindirim Sistemi İlaçları 2 0 0 2 6
VFT607 Kemoterapötikler I 3 0 0 3 6
VFT608 Pestisitler ve Analizleri 1 1 0 2 6
VFT609 Mikotoksinler ve Analizleri 1 1 0 2 6
VFT610 Bitkisel Zehirler ve Tedavileri 3 0 0 3 6
VFT611 Kaynak Tarama ve Aktarımı 2 0 0 2 6
VFT612 Kemoterapötikler II 3 0 0 3 6
VFT613 Çevre Toksikolojisi 3 0 0 3 6
VFT614 Farmakokinetik Hesaplamalar 3 0 0 3 6
VFT615 Otonom Sinir Sistemi İlaçları 2 0 0 2 6
VFT616 Kan ve Kan Şekillendiren Organlara Etkiyen İlaçlar 2 0 0 2 6
VFT617 Yerel Hormonlar 2 0 0 2 6
VFT618 Hormonal Sistem Farmakolojisi 2 0 0 2 6
VFT619 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Denge Farmakolojisi 2 0 0 2 6
VFT620 Beslenme Farmakolojisi 2 0 0 2 6
VFT621 Metabolizma İlaçları 2 0 0 2 6
VFT622 Biyosidal Ürünler ve Pestisitlerin Halk Sağlığı Alanında Kullanımları 2 0 0 2 6
VFT623 Bağışıklık Sistemi Farmakolojisi 1 0 0 1 6
VFT624 Farmakolojide Biyoteknoloji 1 0 0 1 6
VFT625 Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler 3 0 0 3 6
VFT626 İmmunotoksikoloji 1 0 0 1 6
VFT627 Kimyasal ve Biyolojik Silahlar 1 0 0 1 6
VFT628 Forensik Toksikoloji, Biyolojik Materyalden Zehirlerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu 1 1 0 2 6
VFT629 Farmasötik İlaç Şekilleri 1 1 0 2 6
VFT630 Modern Farmakoloji-Toksikolojide Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri 1 2 0 2 6
VFT631 İlaçların Etkileri ve İlaç Etkileşimleri 2 0 0 2 6
VFT632 Su Ürünlerinde İlaç Kullanımı 2 0 0 2 6
VFT633 Doping Amaçlı Kullanılan Maddeler 2 0 0 2 6
VFT634 Kafes Kuşlarında İlaç Kullanımı 1 0 0 1 6
VFT635 Laboratuvar Hayvanlarında İlaç Kullanımı 2 0 0 2 6
VFT636 Hayvanlarda Ötenazi 2 0 0 2 6
VFT637 Akılcı İlaç Kullanımı 2 0 0 2 6
VFT638 Acil Müdahale İlaçları 2 0 0 2 6
VFT639 Kedi ve Köpeklerde Davranış Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar 1 0 0 1 6
VFT640 Bazı Hastalıklarda İlaç Kullanımı 2 0 0 2 6
VFT641 Egzotik Hayvanlarda Kullanılan İlaçlar 2 0 0 2 6
VFT642 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VFT600 Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temel Kavramlar 3 0 0 3 6
VFT601 Toksikokinetik ve Toksikodinamik Temel Kavramlar 3 0 0 3 6
VFT602 Merkezi Sinir Sistemi 2 0 0 2 6
VFT603 Kalp-Damar Sistemi İlaçları 2 0 0 2 6
VFT604 Besinlerde İlaç Kalıntıları 2 0 0 2 6
VFT605 Solunum Sistemi İlaçları 2 0 0 2 6
VFT606 Sindirim Sistemi İlaçları 2 0 0 2 6
VFT607 Kemoterapötikler I 3 0 0 3 6
VFT608 Pestisitler ve Analizleri 1 1 0 2 6
VFT609 Mikotoksinler ve Analizleri 1 1 0 2 6
VFT610 Bitkisel Zehirler ve Tedavileri 3 0 0 3 6
VFT611 Kaynak Tarama ve Aktarımı 2 0 0 2 6
VFT612 Kemoterapötikler II 3 0 0 3 6
VFT613 Çevre Toksikolojisi 3 0 0 3 6
VFT614 Farmakokinetik Hesaplamalar 3 0 0 3 6
VFT615 Otonom Sinir Sistemi İlaçları 2 0 0 2 6
VFT616 Kan ve Kan Şekillendiren Organlara Etkiyen İlaçlar 2 0 0 2 6
VFT617 Yerel Hormonlar 2 0 0 2 6
VFT618 Hormonal Sistem Farmakolojisi 2 0 0 2 6
VFT619 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Denge Farmakolojisi 2 0 0 2 6
VFT620 Beslenme Farmakolojisi 2 0 0 2 6
VFT621 Metabolizma İlaçları 2 0 0 2 6
VFT622 Biyosidal Ürünler ve Pestisitlerin Halk Sağlığı Alanında Kullanımları 2 0 0 2 6
VFT623 Bağışıklık Sistemi Farmakolojisi 1 0 0 1 6
VFT624 Farmakolojide Biyoteknoloji 1 0 0 1 6
VFT625 Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler 3 0 0 3 6
VFT626 İmmunotoksikoloji 1 0 0 1 6
VFT627 Kimyasal ve Biyolojik Silahlar 1 0 0 1 6
VFT628 Forensik Toksikoloji, Biyolojik Materyalden Zehirlerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu 1 1 0 2 6
VFT629 Farmasötik İlaç Şekilleri 1 1 0 2 6
VFT630 Modern Farmakoloji-Toksikolojide Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri 1 2 0 2 6
VFT631 İlaçların Etkileri ve İlaç Etkileşimleri 2 0 0 2 6
VFT632 Su Ürünlerinde İlaç Kullanımı 2 0 0 2 6
VFT633 Doping Amaçlı Kullanılan Maddeler 2 0 0 2 6
VFT634 Kafes Kuşlarında İlaç Kullanımı 1 0 0 1 6
VFT635 Laboratuvar Hayvanlarında İlaç Kullanımı 2 0 0 2 6
VFT636 Hayvanlarda Ötenazi 2 0 0 2 6
VFT637 Akılcı İlaç Kullanımı 2 0 0 2 6
VFT638 Acil Müdahale İlaçları 2 0 0 2 6
VFT639 Kedi ve Köpeklerde Davranış Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar 1 0 0 1 6
VFT640 Bazı Hastalıklarda İlaç Kullanımı 2 0 0 2 6
VFT641 Egzotik Hayvanlarda Kullanılan İlaçlar 2 0 0 2 6
VFT642 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6