Program Tanımları

Kuruluş

2011 yılında Sanat Tarihi Bölümü açılmıştır. 2016 yılından itibaren yüksek lisans programında eğitim faaliyetleri başlamış ve ilk mezununu 2018 yılında vermiştir. Lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzde halen 5 öğretim üyesi, , 2 araştırma görevlisi doktor, 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sanat Tarihi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Gerekli asgari mezuniyet ortalamasına sahip olmak ve ALES'den yeterli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Gerekli miktarda ( AKTS) kredilik ders almış olmak, bir seminer ve bir tez hazırlamak.

Program Profili

Yüksek Lisans programlarında öğrencilerin ilgili program alanında en güncel bilgilerle donatılması ve var olan bilgilerin yenilenmesi amaçlanmaktadır. Programın hedefi; analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, inisiyatif alan, riski ve değişimi yöneten ve bütün bunları yaparken iş etiği çerçevesinde hareket eden kaliteli iş gücü yetiştirmektir. Bu program ile öğrenciler global bir anlayış içinde işletmeleri çevreleyen faktörleri kavrama olanağı elde edecekler ve hem kişisel hem de profesyonel anlamda farklılık yaratma konusunda önemli adımlar atmış olacaklardır. Program sonunda öğrenciler gerek Türkiye genelinde, gerekse tüm dünyada kendi alanlarında görev alabilmek üzere, sağlam bir temel kazanmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları, Kültür Bakanlığı’na bağlı müzelerde ve koruma kurullarında, Kültür ve Turizm Baklanlığı bünyesinde uzman olarak çalışabilir, turizm alanında rehberlik hizmetleri verilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları durumunda doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans derecesini kazanabilmek için öğrencilerin; bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile seminer dersini başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin konusuyla ilgili bir tez hazırlaması ve bu tezin seçilmiş jüri tarafından başarılı kabul edilmesi gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Kemal ÖZKURT
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Telefon: 03623121919/ 5207
03623121919/ 5472
E-Posta: kemal.ozkurt@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Sanat Tarihi teorik derslere yönelik olarak, bilgisayar, projeksiyon ve benzeri multimedya donanımlarına sahip yeterli sayıda sınıf bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN602 Emevi Dönemi Cami Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN603 Sources of Turkish İslamic Art 3 0 0 3 7.5
SAN604 Semavi Dinlerde Mabet 3 0 0 3 7.5
SAN605 Osmanlı Mimarlık Teşkilatı ve Osmanlı Mimarları 3 0 0 3 7.5
SAN606 Batılılaşma Devri Osmanlı Mimarisi ve Üslup Değişmeleri 3 0 0 3 7.5
SAN607 Klasik Devir Osmanlı Mimarisinin Seyri ve İlkeleri 3 0 0 3 7.5
SAN608. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
SAN609 Türk Kaleleri 3 0 0 3 7.5
SAN610 Türk Evi 3 0 0 3 7.5
SAN611 Türk Sanatında Motif ve Semboller 3 0 0 3 7.5
SAN612 Osmanlı Paleografyası 3 0 0 3 7.5
SAN613 Batı Sanatına Giriş (Ortaçağ-Rönesans) 3 0 0 3 7.5
SAN614 Batı Sanatı Karşılaştırmaları (Barok-20.yy) 3 0 0 3 7.5
SAN615 Gürcü Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN616 Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular 3 0 0 3 7.5
SAN617 Türk-İslam Minyatürlerinde İkonografik Konular 3 0 0 3 7.5
SAN618 Türk Çini ve Seramik Sanatı 3 0 0 3 7.5
SAN619 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Yapı Tipleri ve Plan Şemalar 3 0 0 3 7.5
SAN620 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Bezeme ve İkonografi Ermeni Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN621 Avrupa Mimarisinin Kaynak ve Kökeni 3 0 0 3 7.5
SAN622 Ermeni Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN622. Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Bezeme ve İkonografi 3 0 0 3 7.5
SAN623 Türk Dokuma Sanatları 3 0 0 3 7.5
SAN624 Karadeniz Bölgesi’nde Geleneksel Türk Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN625 Anadolu’da Beylikler Dönemi Mimarisinde Yapı Tipleri ve Plan Şemaları 3 0 0 3 7.5
SAN626 Anadolu’da Beylikler Dönemi Mimarisinde Bezeme ve Yapım Teknikleri 3 0 0 3 7.5
SAN627 Din ve Mitolojinin Batı Sanatına Etkisi 3 0 0 3 7.5
SAN628 Batı Sanatında Üslup Analizi 3 0 0 3 7.5
SAN629 Avrupa Mimarisinde Strüktürel Tasarım 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN602 Emevi Dönemi Cami Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN603 Sources of Turkish İslamic Art 3 0 0 3 7.5
SAN604 Semavi Dinlerde Mabet 3 0 0 3 7.5
SAN605 Osmanlı Mimarlık Teşkilatı ve Osmanlı Mimarları 3 0 0 3 7.5
SAN606 Batılılaşma Devri Osmanlı Mimarisi ve Üslup Değişmeleri 3 0 0 3 7.5
SAN607 Klasik Devir Osmanlı Mimarisinin Seyri ve İlkeleri 3 0 0 3 7.5
SAN608. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
SAN609 Türk Kaleleri 3 0 0 3 7.5
SAN610 Türk Evi 3 0 0 3 7.5
SAN611 Türk Sanatında Motif ve Semboller 3 0 0 3 7.5
SAN612 Osmanlı Paleografyası 3 0 0 3 7.5
SAN613 Batı Sanatına Giriş (Ortaçağ-Rönesans) 3 0 0 3 7.5
SAN614 Batı Sanatı Karşılaştırmaları (Barok-20.yy) 3 0 0 3 7.5
SAN615 Gürcü Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN616 Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular 3 0 0 3 7.5
SAN617 Türk-İslam Minyatürlerinde İkonografik Konular 3 0 0 3 7.5
SAN618 Türk Çini ve Seramik Sanatı 3 0 0 3 7.5
SAN619 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Yapı Tipleri ve Plan Şemalar 3 0 0 3 7.5
SAN620 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Bezeme ve İkonografi Ermeni Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN621 Avrupa Mimarisinin Kaynak ve Kökeni 3 0 0 3 7.5
SAN622 Ermeni Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN622. Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Bezeme ve İkonografi 3 0 0 3 7.5
SAN623 Türk Dokuma Sanatları 3 0 0 3 7.5
SAN624 Karadeniz Bölgesi’nde Geleneksel Türk Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN625 Anadolu’da Beylikler Dönemi Mimarisinde Yapı Tipleri ve Plan Şemaları 3 0 0 3 7.5
SAN626 Anadolu’da Beylikler Dönemi Mimarisinde Bezeme ve Yapım Teknikleri 3 0 0 3 7.5
SAN627 Din ve Mitolojinin Batı Sanatına Etkisi 3 0 0 3 7.5
SAN628 Batı Sanatında Üslup Analizi 3 0 0 3 7.5
SAN629 Avrupa Mimarisinde Strüktürel Tasarım 3 0 0 3 7.5