Program Tanımları

Kuruluş

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans programı 2017 yılında kurulmuş olup, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Kuruluş

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2017 yılında kurulmuş olup, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans diploması.

Kazanılan Derece

Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans diploması.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavının SAYISAL puanı, Lisans eğitimi başarı notunun ortalaması ve mülakat sınavı notunun dahil edildiği puanlama sisteminde başarılı olan yükseköğretim mezunları kayıt yaptırabilirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavının SAYISAL puanı, Lisans eğitimi başarı notunun ortalaması ve mülakat sınavı notunun dahil edildiği puanlama sisteminde başarılı olan yükseköğretim mezunları kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

SAYISAL puan türünden yeterli puanı alan ortaöğretim mezunları Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Fen fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden, Mührendislik fakültelerinin Biyomühendislik, Ziraat, Çevre ve Kimya Mühendisliği bölümlerinden ayrıca Tıp, Diş, Eczacılık ve Veteriner Fakültelerinden mezun olan adaylar kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Bu porogramın amacı; teorik ve uygulamalı alanlarda temel becerileri kazanmış, araştırma yapabilen, sorgulayabilen, yorumlayabilen ve bağımsız projeler geliştirebilen, etik değerleri özümsemiş araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir. Ayrıca 21. yüzyılın en yenilikçi alanlarından biri olan Moleküler Biyoloji ve Genetik programı mezunlarının, biyoteknoloji aracılığıyla medikal/farmasötik endüstrisinde, gıda sanayinde, çevre ve doğal hayatı koruma ile ilgili kamu ya da özel kuruluşlarda, hastanelerde, özel klinik ve laboratuvarlarda, biyomedikal cihazlar ile ilgili şirketlerde araştırıcı ya da yönetim kademelerinde istihdam edilmeleri halinde önemli sorunlara çözümler üretebilen bireyler olması beklenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Moleküler Biyoloji ve Genetik kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar araştırma destek programlarında birinci derecede önceliği olan bir alandır. Yurt dışında iş olanakları son derece fazladır. Ülkemizde ise mezunlara talep sayısı, çalışma olanakları ve önerilen iş kalitesi her geçen yıl giderek iyileşmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik programını tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ülke ekonomisi ve gelişimine katkı sağlayacak olan başta biyoteknoloji alanında yeni ürünleri geliştirebilecek kapasite ve bilgi birikimine sahip uzmanlar olacaklardır. Mezunlarımızın, moleküler biyolog olarak akademik kariyerin yanı sıra, kamu ve özel sektörde, biyoteknoloji şirketlerinde özellikle medikal/farmasötik endüstrisinde, gıda sanayinde, çevre ve doğal hayatı koruma ile ilgili kamu ya da özel kuruluşlarda, hastahanelerde, özel klinik ve laboratuvarlarda, biyomedikal cihazlar ile ilgili şirketlerde araştırıcı ya da yönetim kademelerinde istihdam edilmeleri mümkündür.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Moleküler Biyoloji ve Genetik programında, öğrencilerin aldıkları dersleri başarılı bir şekilde geçmeleri için dönem içerisinde ve dönem sonunda yapılan sınavlara girmeleri gerekmektedir. Dönem içi sınav puanının %40'ı, dönem sonu sınav puanının %60'ı toplanarak elde edilen puanın bağıl değerlendirme ölçütlerini karşılaması durumunda öğrenci dersi başarmış olarak sayılır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat ŞAHİN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tel: 0362 312 1919 – Dahili: 5452

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70329 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 70330 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 70331 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 70332 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 70338 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 70333 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 70334 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 70335 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 70336 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 70337 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-1 Seçmeli I SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBS-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FMBG601 Bakteri Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
FMBG602 Bitkisel ikincil Metobolitler 3 0 0 3 7.5
FMBG603 Biyoçipler 3 0 0 3 7.5
FMBG604 Biyoinformatik 3 0 0 3 7.5
FMBG605 Biyo-iyileştirme 3 0 0 3 7.5
FMBG606 Biyonanoteknoloji 3 0 0 3 7.5
FMBG607 Biyopolimer Biyoteknolojisi 3 0 0 3 7.5
FMBG608 Biyoyakıtlar 3 0 0 3 7.5
FMBG609 Çevre Biyoteknolojisi 2 0 0 2 7.5
FMBG610 Elektroforetik Teknikler 3 0 0 3 7.5
FMBG611 Endüstriyel Enzimler 3 0 0 3 7.5
FMBG612 Endüstriyel Genetik 2 0 0 2 7.5
FMBG613 Enzimlerin Etki Mekanizmaları 3 0 0 3 7.5
FMBG614 Epigenetik 3 0 0 3 7.5
FMBG615 Filogenetik Sistematik 3 0 0 3 7.5
FMBG616 Gen Tedavisi 2 0 0 2 7.5
FMBG617 Genomik 3 0 0 3 7.5
FMBG618 İleri Biyoistatistik 3 0 0 3 7.5
FMBG619 İmmobilizasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FMBG620 İmmünogenetik 3 0 0 3 7.5
FMBG621 Metagenomik 3 0 0 3 7.5
FMBG622 Mikrobiyal Biyoteknoloji 3 0 0 3 7.5
FMBG623 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FMBG624 Mikroorganizmalara Gen Transfer Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FMBG625 Moleküler Etkileşim ve Sanal Tarama 3 0 0 3 7.5
FMBG626 Moleküler Mikrobiyoloji 3 0 0 3 7.5
FMBG627 Populasyon Genetiği 3 0 0 3 7.5
FMBG628 Prokaryotik Salgı Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FMBG629 Protein Kromatografisi 3 0 0 3 7.5
FMBG630 Protein Trafiği 3 0 0 3 7.5
FMBG631 Proteomik 3 0 0 3 7.5
FMBG632 PZR Teknikleri ve Dizileme 3 0 0 3 7.5
FMBG633 Rekombinant DNA Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
FMBG634 Sentetik Biyoloji 2 0 0 2 7.5
FMBG635 Sistemler Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FMBG636 Transkriptomik 3 0 0 3 7.5
FMBG637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FMBG601 Bakteri Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
FMBG602 Bitkisel ikincil Metobolitler 3 0 0 3 7.5
FMBG603 Biyoçipler 3 0 0 3 7.5
FMBG604 Biyoinformatik 3 0 0 3 7.5
FMBG605 Biyo-iyileştirme 3 0 0 3 7.5
FMBG606 Biyonanoteknoloji 3 0 0 3 7.5
FMBG607 Biyopolimer Biyoteknolojisi 3 0 0 3 7.5
FMBG608 Biyoyakıtlar 3 0 0 3 7.5
FMBG609 Çevre Biyoteknolojisi 2 0 0 2 7.5
FMBG610 Elektroforetik Teknikler 3 0 0 3 7.5
FMBG611 Endüstriyel Enzimler 3 0 0 3 7.5
FMBG612 Endüstriyel Genetik 2 0 0 2 7.5
FMBG613 Enzimlerin Etki Mekanizmaları 3 0 0 3 7.5
FMBG614 Epigenetik 3 0 0 3 7.5
FMBG615 Filogenetik Sistematik 3 0 0 3 7.5
FMBG616 Gen Tedavisi 2 0 0 2 7.5
FMBG617 Genomik 3 0 0 3 7.5
FMBG618 İleri Biyoistatistik 3 0 0 3 7.5
FMBG619 İmmobilizasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FMBG620 İmmünogenetik 3 0 0 3 7.5
FMBG621 Metagenomik 3 0 0 3 7.5
FMBG622 Mikrobiyal Biyoteknoloji 3 0 0 3 7.5
FMBG623 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FMBG624 Mikroorganizmalara Gen Transfer Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FMBG625 Moleküler Etkileşim ve Sanal Tarama 3 0 0 3 7.5
FMBG626 Moleküler Mikrobiyoloji 3 0 0 3 7.5
FMBG627 Populasyon Genetiği 3 0 0 3 7.5
FMBG628 Prokaryotik Salgı Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FMBG629 Protein Kromatografisi 3 0 0 3 7.5
FMBG630 Protein Trafiği 3 0 0 3 7.5
FMBG631 Proteomik 3 0 0 3 7.5
FMBG632 PZR Teknikleri ve Dizileme 3 0 0 3 7.5
FMBG633 Rekombinant DNA Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
FMBG634 Sentetik Biyoloji 2 0 0 2 7.5
FMBG635 Sistemler Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FMBG636 Transkriptomik 3 0 0 3 7.5
FMBG637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5