Program Tanımları

Kuruluş

Medya ve İletişim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığına bağlı olarak, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Medya ve İletişim Bilimleri alanında Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi internet adresinde yayınlanmaktadır (www.omu.edu.tr). Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler Enstitü Anabilim Dalı` nda verilen dersleri alabilirler. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini ERASMUS Ofisine yapmaktadırlar. Başvuru süreci ve işlemler ile ilgili detaylı bilgiler ERASMUS Ofisi`nin internet adresine mevcuttur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, enstitünün ilgili programına eşdeğer kabul edilmesi durumunda, verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/ enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması ile öğrenci o dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans Programlarının yeterlilik koşulları ve kuralları Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen hususlarla belirlenmiştir. Lisans diploması, Transkript belgesi, ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi ve eğer mevcutsa yabancı dil belgesi. Yabancı öğrenciler için, lisans diploması ve transkript.

Program Profili

Yüksek Lisans programlarında öğrencilerinin ilgili program alanında en güncel bilgilerle donatılması ve var olan bilgilerin yenilenmesi amaçlamaktadır. Programın hedefi analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, inisiyatif alan, riski ve değişimi yöneten ve bütün bunları yaparken iş etiği çerçevesinde hareket eden kaliteli iş gücü yetiştirmektir. Bu program ile öğrenciler global bir anlayış içinde medya sektörünü ve iletişim olgusunu kavrama olanağı elde edecekler ve hem kişisel hem de profesyonel anlamda farklılık yaratma konusunda önemli adımlar atmış olacaklardır. Program sonunda öğrenciler gerek Türkiye genelinde, gerekse tüm dünyada kendi alanlarında görev alabilmek üzere, sağlam bir temel kazanmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan mezun olan öğrenciler, kariyerlerinde akademik olarak ilerleme imkanı elde etmektedir. İletişim fakültesi mezunları açısından, yüksek lisans program mezunları, lisans alanının sunduğu kariyerler imkanlarını kalifikasyon açısından genişletmektedirler. Alan dışından başvurup programı bitirenler ise kurumsal iletişim departmanları, reklam ajansları, radyo, televizyon ve sinema sektörü, yerel ve ulusal gazetelerdeki iş imkanlarıyla muhatap olacak profile yakınlaşmaktadır. Bunların haricinde, alan içi ve alan dışından başvurup programı bitiren mezunlar, akademik olarak açılan kadro imkanlarından yararlanmakta ve bir üst derece olan doktora eğitimine hak kazanmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları durumunda doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için, ders aşamasında tüm zorunlu ve seçmeli dersleri dönemlik 30 AKTS olacak şekilde başarı ile tamamlamak zorundadır. Derslerinden başarılı olan öğrenciler, seçtiği tez danışmanının gözetiminde bir tez hazırlar ve bu tez seçilmiş jüri tarafından değerlendirilir. Zorunlu ve seçmeli derslerini ve tez savunmasından başarılı olan öğrenciler mezun edilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. RECEP YILMAZ
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi, Çarşamba, Samsun.
Tel: 0362 445 11 38 / 7913

Bölüm Olanakları

Yüksek lisans programımızda, televizyon stüdyosu, radyo stüdyosu, haber merkezi, halkla ilişkiler atölyesi, iMac laboratuvarı, PC laboratuvarı, kurgu laboratuvarı ve kütüphane bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMA601 Sanat Akımları ve Sinema 3 0 0 3 7.5
İMA602 Sayısal Çağda İletişim Tarihi Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
İMA604 Reklam İletişimi ve Semiyotiği 3 0 0 3 7.5
İMA605 Edebiyat, Sinema ve Reklamda Anlatı 3 0 0 3 7.5
İMA606 Haber Sosyolojisi 3 0 0 3 7.5
İMA607 Siyasal İletişim ve Kamuoyu 3 0 0 3 7.5
İMA608 Yeni Medya ve İletişim Modelleri 3 0 0 3 7.5
İMA609 Dijital Çağda Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İMA610 Örgütsel İletişim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İMA611 Sinema ve Kültür 3 0 0 3 7.5
İMA612 Kitle İletişiminde Metin Çözümleme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İMA613 İletişimde Mesaj Tasarımı ve Meta İletişim 3 0 0 3 7.5
İMA614 Etkili İletişim Kanalları 3 0 0 3 7.5
İMA615 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İMA616 Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya 3 0 0 3 7.5
İMA618 Dijital Medya ve Yeni Reklamcılık 3 0 0 3 7.5
İMA619 Medya, İktidar, Siyaset 3 0 0 3 7.5
İMA620 Sosyal Medya Çağında Görsel Okuryazarlık 3 0 0 3 7.5
İMA621 Kültürlerarası İletişim ve Kimlik 3 0 0 3 7.5
İMA622 Haber Yönetimi, İletişim ve Toplumsal Algı 3 0 0 3 7.5
İMA623 Film Kuramları ve Analizleri 3 0 0 3 7.5
İMA624 Küreselleşme: Bilgi, Teknoloji, Kültür ve Güç 3 0 0 3 7.5
İMA625 Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği 3 0 0 3 7.5
İMA626 İletişim ve Kentlilik Bilinci 3 0 0 3 7.5
İMA627 Halkla İlişkilerde Yeni Eğilimler 3 0 0 3 7.5
İMA628 Duygular Sosyolojisi ve Yeni Medya 3 0 0 3 7.5
İMA629 Kriz İletişimi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMA601 Sanat Akımları ve Sinema 3 0 0 3 7.5
İMA602 Sayısal Çağda İletişim Tarihi Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
İMA604 Reklam İletişimi ve Semiyotiği 3 0 0 3 7.5
İMA605 Edebiyat, Sinema ve Reklamda Anlatı 3 0 0 3 7.5
İMA606 Haber Sosyolojisi 3 0 0 3 7.5
İMA607 Siyasal İletişim ve Kamuoyu 3 0 0 3 7.5
İMA608 Yeni Medya ve İletişim Modelleri 3 0 0 3 7.5
İMA609 Dijital Çağda Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İMA610 Örgütsel İletişim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İMA611 Sinema ve Kültür 3 0 0 3 7.5
İMA612 Kitle İletişiminde Metin Çözümleme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İMA613 İletişimde Mesaj Tasarımı ve Meta İletişim 3 0 0 3 7.5
İMA614 Etkili İletişim Kanalları 3 0 0 3 7.5
İMA615 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İMA616 Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya 3 0 0 3 7.5
İMA618 Dijital Medya ve Yeni Reklamcılık 3 0 0 3 7.5
İMA619 Medya, İktidar, Siyaset 3 0 0 3 7.5
İMA620 Sosyal Medya Çağında Görsel Okuryazarlık 3 0 0 3 7.5
İMA621 Kültürlerarası İletişim ve Kimlik 3 0 0 3 7.5
İMA622 Haber Yönetimi, İletişim ve Toplumsal Algı 3 0 0 3 7.5
İMA623 Film Kuramları ve Analizleri 3 0 0 3 7.5
İMA624 Küreselleşme: Bilgi, Teknoloji, Kültür ve Güç 3 0 0 3 7.5
İMA625 Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği 3 0 0 3 7.5
İMA626 İletişim ve Kentlilik Bilinci 3 0 0 3 7.5
İMA627 Halkla İlişkilerde Yeni Eğilimler 3 0 0 3 7.5
İMA628 Duygular Sosyolojisi ve Yeni Medya 3 0 0 3 7.5
İMA629 Kriz İletişimi 3 0 0 3 7.5