Program Tanımları

Kuruluş

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği doktora programı 2016 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmuş ve bir profesör ile yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

-Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programından mezun olmak,
-YDS, YÖKDİL gibi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almış olmak,
-Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak,
-Değerlendirme jürisi tarafından yapılan mülakat sınavında geçerli not almış olmak,

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği doktora programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/ fakülte/ enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvuruların tamamlanmasını takiben bu işlemler geçerli olacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program; toplam 240 AKTS’den az olmamak koşuluyla ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Öğrencinin bu krediyi sekiz dönemde (4 yıl) tamamlaması beklenir. Program zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunulur. Altı aylık sürelerle tezdeki ilerleme ve sonuçlar tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunulur. Öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmelerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Program Profili

Doktora programı, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinde kullanılan kuram ve modellerin uygulamada, eğitimde ve araştırmada kullanılabilmesini amaçlayarak adayın alanında donanımlı olarak yetiştirilmesini sağlar. Bu program ile Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde bilim alanına katkıda bulunacak bağımsız araştırma yapabilen, alanında edindiği bilgileri analiz ve sentez edebilen, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilen ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleyebilen öğrenciler yetişmektedir. Program; Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içerir. Program, hem teorik dersleri hem de klinik uygulama çalışmalarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında uzman hemşire, klinik sorumlusu/yönetici hemşire olarak çalışabilmekteyken, eğitici olarak hemşirelik ve ebelik eğitimi veren lisans programlarında akademisyen olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yükseköğretim kurumlarına post-doktora çalışmaları yapmak ya da akademik bir pozisyon için başvurabilirler. Ayrıca mezunlar kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için de başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili Enstitütünün esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

“Yeterlilik Koşulları ve Kurallar” bölümündeki açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Özen KULAKAÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü Kurupelit-Samsun
Telefon: 0362 312 19 19-6385

Bölüm Olanakları

Bölümde Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm olanakları kullanılabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69841 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgilere sahip olup özgün düşünce ve/veya araştırmalar geliştirebilir.
2 69842 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, alanının ilişkili olduğu disiplinler arasında etkileşim kurar ve elde ettiği kapsamlı bilgileri analiz ederek değerlendirebilir.
3 69843 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirebilir, yeni bilgilerin ve düşüncelerin sistematik bir yaklaşımla eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
4 69850 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce/yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir düşünceyi/yöntemi farklı bir alana uygulayabilir ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini yetkin bir şekilde kullanarak çözümleyebilir.
5 69844 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme ve yayınlama sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalara/yöntemlere/düşüncelere liderlik yapabilir.
6 69845 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik özgün ve disiplinlerarası yeni çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
7 69846 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
8 69847 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgi, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneklerini kullanarak yenilikler geliştirebilir.
9 69848 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
10 69849 En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir. (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).
11 69851 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
12 69852 Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri topluma tanıtabilir ve bu konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKH701 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 6
DKH702 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri I 3 0 0 3 6
DKH703 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri II 2 2 0 3 6
DKH704 Perinatoloji I 2 2 0 3 6
DKH705 Perinatoloji II 2 2 0 3 6
DKH706 İnfertilite Hemşireliği 2 0 0 2 6
DKH707 Kadın Sağlığında Kuram ve Modeller 2 0 0 2 6
DKH708 Kadın Sağlığında Farklılık ve Eşitsizliklerde Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4 6
DKH708 Kadın Sağlığında Farklılık ve Eşitsizliklerde Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4 6
DKH709 Kadınlarda Yaşam Boyu Sağlığın İyileştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi 3 2 0 4 6
DKH710 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı 2 0 0 2 6
DKH711 Jinekolojik-Onkoloji 3 2 0 4 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKH701 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 6
DKH702 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri I 3 0 0 3 6
DKH703 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri II 2 2 0 3 6
DKH704 Perinatoloji I 2 2 0 3 6
DKH705 Perinatoloji II 2 2 0 3 6
DKH706 İnfertilite Hemşireliği 2 0 0 2 6
DKH707 Kadın Sağlığında Kuram ve Modeller 2 0 0 2 6
DKH708 Kadın Sağlığında Farklılık ve Eşitsizliklerde Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4 6
DKH708 Kadın Sağlığında Farklılık ve Eşitsizliklerde Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4 6
DKH709 Kadınlarda Yaşam Boyu Sağlığın İyileştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi 3 2 0 4 6
DKH710 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı 2 0 0 2 6
DKH711 Jinekolojik-Onkoloji 3 2 0 4 6