Program Tanımları

Kuruluş

Acil Hemşireliği Yüksek Lisans Programı 2011 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Acil Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına, Lisans derecesine sahip olan güz ve bahar yarıyıllarında Ondokuz Mayıs ÜniversitesiLisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakilte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda derslerden muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve master tezini başarıyla savunması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve master tezini başarıyla savunması gerekir.

Program Profili

Acil Hemşireliği alanında kazandığı kuramsal bilgiyi uygulamaya yansıtabilme, alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Program Profili

Acil Hemşireliği alanında kazandığı kuramsal bilgiyi uygulamaya yansıtabilme, alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu / yönetici hemşire olarak çalışırlar. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Anabilim Dallarında, Sağlık Yüksekokullarının hemşirelik, ebelik bölümlerinde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları'nın İlk ve Acil Yardım Programı'nda akademisyen olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli koşulları sağladıkları takdirde doktora programlarına başvurabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli koşulları sağladıkları takdirde doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Program en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’dir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve master tezini başarıyla savunması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı Doç.Dr. Latif DURAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tel: 0362 312 19 19/ 3111 e_mail: lduran@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, Acil Tıp Anabilim Dalının kütüphane, internet, bilimsel toplantılara katılım gibi tüm olanaklarından yararlanır.

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, Acil Tıp Anabilim Dalının kütüphane, internet, bilimsel toplantılara katılım gibi tüm olanaklarından yararlanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79213 Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak, acil hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 79214 Acil Hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme.
3 79215 Acil Hemşireliği alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemleri ve problem çözme yeteneklerini kullanarak çözümleyebilme.
4 79224 Bireysel ve mesleki gelişim için diğer disiplinler ile iş birliği içerisinde sürekli bilgi ve teknolojiyi kullanarak mesleki ve etik değerler doğrultusunda kanıta dayalı uygulamalar geliştirebilme
5 79222 Kanıta dayalı uygulamalar çerçevesinde toplumun sağlık düzeyini yükseltmeye yönelik eğitim ve danışmalık hizmeti sunabilme
6 79223 Acil Hemşireliği alanında güncel gelişmeleri takip etme, bu gelişmelere paralel olarak özgün araştırmalar planlama ve elde edilen sonuçlar ile alana bilimsel katkıda bulunabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ATH603 Acil Hasta Bakımı I 2 4 0 4 6
ATH605 Resüsitasyon 3 2 0 4 6
ATH610 Travma 3 0 0 3 6
ATH611 Acil Hasta Bakımı II 3 2 0 4 6
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 3 0 0 3 6
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 3 0 0 3 6
ATH616 Hemşirelikte Fizyoloji I 3 0 0 3 6
ATH617 Hemşirelikte Fizyoloji - II 3 0 0 3 6
ATH618 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ATH603 Acil Hasta Bakımı I 2 4 0 4 6
ATH605 Resüsitasyon 3 2 0 4 6
ATH610 Travma 3 0 0 3 6
ATH611 Acil Hasta Bakımı II 3 2 0 4 6
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 3 0 0 3 6
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 3 0 0 3 6
ATH616 Hemşirelikte Fizyoloji I 3 0 0 3 6
ATH617 Hemşirelikte Fizyoloji - II 3 0 0 3 6
ATH618 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6