Program Tanımları

Kuruluş


Acil Hemşireliği Doktora Programı 2014 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Acil Hemşireliği Doktora diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

YÇ-AYA: 3. Düzey


AYÇ-YBÖ: 8. Düzey

Derecenin Düzeyi

YÇ-AYA: 3. Düzey,


AYÇ-YBÖ: 8. Düzey

Kabul ve Kayıt Koşulları

.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına, yüksek lisans derecesine sahip olan güz ve bahar yarıyıllarında Ondokuz Mayıs ÜniversitesiLisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakilte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda derslerden muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

.

Program Profili

Acil Hemşireliği alanında kazandığı kuramsal bilgiyi uygulamaya yansıtabilme, alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu / yönetici hemşire olarak çalışırlar. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Anabilim Dallarında, Sağlık Yüksekokullarının hemşirelik, ebelik bölümlerinde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları'nın İlk ve Acil Yardım Programı'nda akademisyen olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli koşulları sağladıkları takdirde doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Latif DURAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tel: 0362 312 19 19/ 3111 e_mail: lduran@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, Acil Tıp Anabilim Dalının kütüphane, internet, bilimsel toplantılara katılım gibi tüm olanaklarından yararlanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79216 Hemşire ve hemşirelik teorilerini uygulama bilgi ve yeteneği geliştirebilme
2 79217 Acil hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
3 79218 Acil hemşireliği alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme
4 79219 Acil hemşireliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
5 79220 Acil hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşabilme
6 79221 Acil hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ATH701 Erişkin Acil Hasta Bakımı 2 4 0 4 6
ATH702 Pediatrik Acil Hasta Bakımı 4 4 0 6 6
ATH703 İleri Travma Resüsitasyonu ve Bakımı 2 2 0 3 6
ATH704 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller ve Diğer Aciller 3 2 0 4 6
ATH705 İleri Resüsitasyon Uygulamaları 2 2 0 3 6
ATH706 Özel Durumlarda Resüsitasyon 3 2 0 4 6
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 3 0 0 3 6
ATH708 Sağlık Hizmetlerinde İnsan İlişkileri 3 0 0 3 6
ATH710 Hemşirelerde Motivasyon ve İletişim Becerileri 3 0 0 3 6
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 3 0 0 3 6
ATH712 Biyoistatistik I 3 0 0 3 6
ATH713 Biyoistatistik II 3 0 0 3 6
ATH714 EKG Yorumlama ve Ritim Değerlendirme 1 0 0 1 6
ATH716 Geriatrik Geropsikiyatrik Aciller 3 0 0 3 6
ATH717 Çevresel Aciller ve Zehirlenmeler 3 0 0 3 6
ATH722 Hemşirelikte Patofizyoloji 3 0 0 3 6
ATH723 Çocuk Acilde Hemşirelik Bakımı 2 2 0 3 6
ATH724 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ATH701 Erişkin Acil Hasta Bakımı 2 4 0 4 6
ATH702 Pediatrik Acil Hasta Bakımı 4 4 0 6 6
ATH703 İleri Travma Resüsitasyonu ve Bakımı 2 2 0 3 6
ATH704 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller ve Diğer Aciller 3 2 0 4 6
ATH705 İleri Resüsitasyon Uygulamaları 2 2 0 3 6
ATH706 Özel Durumlarda Resüsitasyon 3 2 0 4 6
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 3 0 0 3 6
ATH708 Sağlık Hizmetlerinde İnsan İlişkileri 3 0 0 3 6
ATH710 Hemşirelerde Motivasyon ve İletişim Becerileri 3 0 0 3 6
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 3 0 0 3 6
ATH712 Biyoistatistik I 3 0 0 3 6
ATH713 Biyoistatistik II 3 0 0 3 6
ATH714 EKG Yorumlama ve Ritim Değerlendirme 1 0 0 1 6
ATH716 Geriatrik Geropsikiyatrik Aciller 3 0 0 3 6
ATH717 Çevresel Aciller ve Zehirlenmeler 3 0 0 3 6
ATH722 Hemşirelikte Patofizyoloji 3 0 0 3 6
ATH723 Çocuk Acilde Hemşirelik Bakımı 2 2 0 3 6
ATH724 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6