Program Tanımları

Kuruluş

Güzel Sanatlar Enstitü Piyano Anasanat Dalı çerçevesinde Yükseköretim Kurumu’nun 04.07.2014 tarihli 4346 sayılı onayı ile 2015 - 2016 Güz Yarıyılı’nda eğitim öğretime başlanan Müzikte Yorumculuk Tezli Yüksek Lisans programı, üniversite senatosunun 29.12.2016 tarih ve 2016/396 sayılı kararı ile Müzik Anasanat Dalı bünyesine taşınmıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Müzikte Yorumculuk alanında Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi internet adresinde yayınlanmaktadır (www.omu.edu.tr). Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler Enstitü Anasanat Dalı'nda verilen dersleri alabilirler. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini ERASMUS Ofisine yapmaktadırlar. Başvuru süreci ve işlemler ile ilgili detaylı bilgiler ERASMUS Ofisi`nin internet adresine mevcuttur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, enstitünün ilgili programına eşdeğer kabul edilmesi durumunda, verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/ enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması ile öğrenci o dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans Programlarının yeterlilik koşulları ve kuralları Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen hususlarla belirlenmiştir. Lisans diploması, Transkript belgesi, ve eğer mevcutsa yabancı dil belgesi; yabancı öğrenciler için, lisans diploması ve transkript gerekmektedir. Programa kabul sürecinde alan yeterlik sınavında çeşitli dönem eserlerinden oluşan en az 30 dk’lık bir repertuvar sunulması gerekir. Jüri önünde bu repertuvardan jürinin tercih ettiği eserler seslendirilir.

Program Profili

Müzikte Yorumculuk Yüksek Lisans programı, tüm Dünya’da performans ve kompozisyon anlamında ortak dil olarak yayılan, gelişimini ve yenileşmeyi sürdüren (yazılı) müzik tür, biçim ve stillerini esas alan, uygulama ve teori içerikli ileri icracılık eğitimine yer veren bir yüksek lisans programıdır. Program çerçevesinde 2 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent ders vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek lisansı bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen, orkestra/stüdyo müzisyeni ve akademisyen olabilmektedir. 2016-2017 Akademik Yılı sonu itibariyle henüz programdan mezun olan öğrenci bulunmamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları durumunda sanatta yeterlik ya da doktora programlarına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Alan yeterlik sınavı sonrasında programa Kabul edilen öğrencilerin kuramsal derslerdeki başarıları yazılı sınavlarının ve ödevlerinin; uygulamalı derslerdeki başarıları ise performans ve sunum projelerinin kalitesine binaen, derse devam durumu dikkate alınarak değerlendirilir. Sınavlar, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi kazanan öğrenciler bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile seminer derslerinin tümünü başarı ile tamamladıktan sonra konusu ile ilgili bir tez ve resital hazırlar. Tezin ve resitalin seçilmiş jüri tarafından yeterli bulunması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Olga HASANOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü
Telefon: 03623121919/ 4881
03623121919/ 4864
E-Posta: olga.hasanoglu@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Program çerçevesinde piyano alanında 2 profesör, flüt, vurmalı çalgılar ve gitar alanında 3 doçent, müzik teorisi alanında 1 yardımcı doçent ders vermektedir. Konservatuvar binasında yeterli sayıda piyanolu çalışma odası, 2 adet konser salonu yer almaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69389 Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
2 69390 Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
3 69391 İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
4 69401 Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
5 69392 Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
6 69393 Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
7 69407 Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
8 69408 Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
9 69394 Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
10 69395 Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
11 69397 Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
12 69399 Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
13 69400 Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
14 69409 Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
15 69402 Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
16 69403 Doğaçlama yapabilmek.
17 69404 Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
18 69405 Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
19 69406 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE001 Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE002 Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YOR601. Repertuvar I 2 2 0 3 7.5
YOR602. Repertuvar II 2 2 0 3 7.5
YOR603. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
YOR604. Doğaçlama 2 2 0 3 7.5
YOR605. Oda Müziği I 2 2 0 3 7.5
YOR606. Oda Müziği II 2 2 0 3 7.5
YOR609. Piyanoda İleri Eşlik Teknikleri I 2 2 0 3 7.5
YOR610. Piyanoda İleri Eşlik Teknikleri II 2 2 0 3 7.5
YOR611. Tonalite ve Sonrası Başlıca Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
YOR612. Mikrotonal Müziğe Giriş 3 0 0 3 7.5
YOR613. Güncel Türk Müziği Besteleme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
YOR614. Cumhuriyet Dönemi Türk Bestecileri II 3 0 0 3 7.5
YOR615. Cumhuriyet Dönemi Türk Bestecileri I 3 0 0 3 7.5
YOR621. 20. Yüzyıl Müziği I 3 0 0 3 7.5
YOR622. 20. Yüzyıl Müziği II 3 0 0 3 7.5
YOR623. Beden Müziğinde Usul Uyarlamaları I 2 2 0 3 7.5
YOR624. Beden Müziğinde Usul Uyarlamaları II 2 2 0 3 7.5
YOR625. Bedenle Müzik Dünyası I 2 2 0 3 7.5
YOR626. Bedenle Müzik Dünyası II 2 2 0 3 7.5
YOR627. Çağdaş Türk Bestecilerinin Flüt Repertuvarı I 3 0 0 3 7.5
YOR628. Çağdaş Türk Bestecilerinin Flüt Repertuvarı II 3 0 0 3 7.5
YOR629.. Flütte İleri Teknikler I 2 2 0 3 7.5
YOR630.. Flütte İleri Teknikleri II 2 2 0 3 7.5
YOR631. Orkestra Repertuvarı I 2 2 0 3 7.5
YOR632. Orkestra Repertuvarı II 2 2 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YOR601. Repertuvar I 2 2 0 3 7.5
YOR602. Repertuvar II 2 2 0 3 7.5
YOR603. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
YOR604. Doğaçlama 2 2 0 3 7.5
YOR605. Oda Müziği I 2 2 0 3 7.5
YOR606. Oda Müziği II 2 2 0 3 7.5
YOR609. Piyanoda İleri Eşlik Teknikleri I 2 2 0 3 7.5
YOR610. Piyanoda İleri Eşlik Teknikleri II 2 2 0 3 7.5
YOR611. Tonalite ve Sonrası Başlıca Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
YOR612. Mikrotonal Müziğe Giriş 3 0 0 3 7.5
YOR613. Güncel Türk Müziği Besteleme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
YOR614. Cumhuriyet Dönemi Türk Bestecileri II 3 0 0 3 7.5
YOR615. Cumhuriyet Dönemi Türk Bestecileri I 3 0 0 3 7.5
YOR621. 20. Yüzyıl Müziği I 3 0 0 3 7.5
YOR622. 20. Yüzyıl Müziği II 3 0 0 3 7.5
YOR623. Beden Müziğinde Usul Uyarlamaları I 2 2 0 3 7.5
YOR624. Beden Müziğinde Usul Uyarlamaları II 2 2 0 3 7.5
YOR625. Bedenle Müzik Dünyası I 2 2 0 3 7.5
YOR626. Bedenle Müzik Dünyası II 2 2 0 3 7.5
YOR627. Çağdaş Türk Bestecilerinin Flüt Repertuvarı I 3 0 0 3 7.5
YOR628. Çağdaş Türk Bestecilerinin Flüt Repertuvarı II 3 0 0 3 7.5
YOR629.. Flütte İleri Teknikler I 2 2 0 3 7.5
YOR630.. Flütte İleri Teknikleri II 2 2 0 3 7.5
YOR631. Orkestra Repertuvarı I 2 2 0 3 7.5
YOR632. Orkestra Repertuvarı II 2 2 0 3 7.5