Program Tanımları

Kuruluş

2005 yılında Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans programı yüksek lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan öğrenciler Eğitim Yönetimi alanında "Bilim Uzmanı" unvanını kazanmaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES (EŞİT AĞIRLIK PUANI) puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır. YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Yerleştirme puanı, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavının %20’si alınarak toplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programa yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Program en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’dir.

Program Profili

Programında teorik ve uygulamalı derslere yer verilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında yürütülen yüksek lisans programında 3 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi hizmet vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı tamamlayan öğrenciler bilim uzmanı olarak çeşitli kurumlarda görev yapmaktadırlar. Öğrencilerin çoğunluğunun Milli Eğitim Bakanlığında görevli eğitim işgörenlerinden oluşması nedeniyle, bunların Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde yönetici ve müfettiş olarak istihdam edilmelerinde bu programdan mezuniyet bir değerlendirme ölçütü olarak alınmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı tamamlayan öğrenciler Eğitim Yönetimi doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı tamamlayan öğrenciler Eğitim Yönetimi doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda, devam zorunluluğu bulunmaktadır. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci devamsız sayılır ve başarısız olarak değerlendirilir. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ ı ve yarıyıl sınav puanının da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yıl/yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Program en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’dir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl, uzatmayla azami altı yarıyıldır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Cevat ELMA, cevat.elma@omu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun 03623121919-5249

Bölüm Olanakları

Programı için kullanılan 1 adet sınıf ve 1 seminer odası vardır. Sınıf ve seminer odasında projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70392 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 70393 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 70394 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 70395 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 70396 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 70397 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 70398 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 70399 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 70400 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 70401 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 70402 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 70403 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 70404 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 70405 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 70654 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 70655 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 70656 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 70657 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. Eğitim yönetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
19 70658 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
EYP601 0-12 Yaş Arası Gelişim 3 0 0 3 7.5
EYP602 12-20 Yaş Arası Gelişim 5 0 0 3 7.5
EYP603 Örgüt Geliştirme 3 0 0 3 7.5
EYP604 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 0 3 7.5
EYP605. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
EYP606 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim 3 0 0 3 7.5
EYP608 Eğitim Hukuku 3 0 0 3 7.5
EYP609 Eğitim İstatistiği 3 0 0 3 7.5
EYP610 Toplum, Kültür ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EYP611 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
EYP612 Eğitimde Etik 3 0 0 3 7.5
EYP613 Eğitimde Örgütsel Davranış 3 0 0 3 7.5
EYP614. Okul Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3 0 0 3 7.5
EYP615 Eğitim Denetimi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
EYP601 0-12 Yaş Arası Gelişim 3 0 0 3 7.5
EYP602 12-20 Yaş Arası Gelişim 5 0 0 3 7.5
EYP603 Örgüt Geliştirme 3 0 0 3 7.5
EYP604 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 0 3 7.5
EYP605. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
EYP606 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim 3 0 0 3 7.5
EYP608 Eğitim Hukuku 3 0 0 3 7.5
EYP609 Eğitim İstatistiği 3 0 0 3 7.5
EYP610 Toplum, Kültür ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EYP611 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
EYP612 Eğitimde Etik 3 0 0 3 7.5
EYP613 Eğitimde Örgütsel Davranış 3 0 0 3 7.5
EYP614. Okul Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3 0 0 3 7.5
EYP615 Eğitim Denetimi 3 0 0 3 7.5